خانه » فرهنگ و هنر » شعر » راه سعادت

راه سعادت

هادی عروسنگ- شاعر
هادی عروسنگ
hadi arossang

هادی “عروسنگ”

مشکل ما کهنگی فرهنگ ماست
نغمه ی تکرار و بی اهنگ ماست
این حقیقت ظلمت است زان اعتما د
اعتماد ست ظلمت ان اعتقاد
درد تاریخی – با تاریخی علا ج
نی- زدن با مشت و با شاخی به تاج
ان حقیقت – وحی نا پر سید نیست
اهتما مش سر کشی زان گفتنیست
هر ورق تا ریخ با ید دید تنگ
هان – درین تنگنا می با ید درنگ
از تحجر وارهن فر هنگ خو یش
کا ن زند هستی تو  هر رنگ نیش
رونق ره- رسم استمرار تو ست
غا یت هر عاقبت- در کار توست
راه زاهد- بر تو جز ایهام نیست
زان که او را جز فریب و دام نیست
بستر فرهنگ سری تزریق اوست
ادمان در بند و در تحمیق اوست
تو ندانی راز او از بنیا د
زان سبب در بندی و هم منقاد
مادر زشتی تعصب بوده است
بی تعصب مردمان اسوده است
در تفکر امتناع از دین نیست
لیک زاهد را بغیر از کین نیست
مشکل ادم نبا شد نفس دین
زهر دلالان دینست تفس این
اگهی محصو ل از اندیشه است
جاعل دین – دشمن اندیشه است
عاقبت راه سعا د ت اگهیست
اگهی بیخ جهالت کند نیست

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com