خانه » اخبار و گزارشات » اپوزیسیون در مراسم تدفین رهبر شهید: این نظام وارث خون ما نیست

اپوزیسیون در مراسم تدفین رهبر شهید: این نظام وارث خون ما نیست

جنازۀ رهبر شهید استاد ربانى، حوالى ظهر روز گذشته (۱ میزان) در عدم شرکت رئیس جمهوری کرزى، طی مراسمی در تپۀ وزیر محمد اکبر خان شهر کابل، به خاک سپرده شد.

استاد ربانى رئیس شوراى عالى صلح، شام  روز سه شنبه گذشته (۲۹ سنبله) در یک حملۀ انتحارى در منزلش، در منطقۀ وزیر اکبر خان شهر کابل کشته شد.

مراسم نماز جنازه شهید پروفیسور برهان الدین ربانى رئیس جمهورى پیشین و رئیس شوراى عالى صلح افغانستان به امامت پروفیسور عبدالرب رسول سیاف در ارگ ریاست جمهورى ادا گردید.

پیش از اداى نماز جنازه شهید پروفیسور برهان الدین ربانى که در آن شمارى از رجـال برجسته برخى از کشور ها، دپلومات هاى سفارت هاى کشور هاى خارجى در افغانستان، رهبران احزاب و نهاد هاى سیاسى، اعضاى کابینه، اعضاى شوراى ملى و علاقه مندان استاد اشتراک داشتند، حامد کرزى رئیس جمهورى اسلامى افغانستان در مورد شهادت استاد سخن گفت و استاد پروفیسور برهان الدین را شخص صلحدوست و معتقد به یک پارچه گى افغانستان و وحدت ملى خواند.

بعداً صلاح الدین ربانى پسر ارشد استاد شهید برهان الدین ربانى صحبت نموده، پس از آن، جنازه آن شهید با مراسم خاص و تشریفات نظامى با اشتراک هزاران تن از اشتراک کننده گان در تپه وزیر محمد اکبرخان جهت تدفین انتقـال گردید.

در تپۀ وزیر محمد اکبرخان شمارى از جوانانى که از شهادت استاد ربانى فوق العاده متأثر گردیده بودند، شعار هایى علیه دستگاه استخبارات پاکستان (ISI) و حکومت حامد کرزى را سر دادند. آنها مسؤول قتل استاد ربانى، حکومت پاکستان را خواندند و تقاضا کردند تا یک نهاد بین المللى، چگونگى ترور استاد ربانى را بررسى کند.

این جوانان زمانى که یک موتر زره مربوط امنیت ملى به نزدیک دروازه دخولى حضیره در نظر گرفته شدۀ استاد ربانى نزدیک شد پاره هاى سنگ را به سوى آن پرتاب کردند و مرگ بر حامد کرزى مى گفتند و نیروهاى امنیتى جهت متفرق کردن آنها از فیر هاى هوایى استفاده کردند و به اثر پرتاب پارچه هاى سنگ شیشه موتر زره شکست و سه تن از محافظان ارگ ریاست جمهورى زخمى گردیدند. یکى از جوانان گفت حکومت کمره هاى تلویزیون ها را قسمى تنظیم و سازماندهى کرده است که اجتماع مردم و احساسات آنها بازتاب واقعى نیابد.

داکتر عبدالله رهبر تغییر و امید زمانى که مى خواست پس از دفن جسد شهید استاد ربانى سخنرانى کند براى وى مزاحمت ایجاد کردند و وى را نگذاشتند تا از طریق بلند گو حرف هاى خود را بگوید و مجبور شد وى بدون بلندگو سخنرانى کند.

داکترعبدالله گفت که حکومت نمى خواهد تا آواز ما را مردم بشنود و ما مى گوئیم که جسد استاد دفن شد، اما ما راه او را ادامه مى دهیم.

پس از آن امرالله صالح گفت به خیابان ها مى برآییم و انتقام خون استاد ربانى را مى گیریم. طبق یک خبر دیگر، نماز جنازه غیابى شهید استاد ربانى با شرکت هزاران تن در مرکز و ولایات از سوى مردم ادا گردید و آنها هم دست پاکستان را در قتل استاد ربانى ذیدخل دانستند.

همچنان امرالله صالح  شعارهاى “این نظام وارث خون ما نیست! اىن حکومت، به نمایندگى از خون ما به دشمنان اجازۀ مذاکره نداره؛ زنده باد مقاومت ملى مردم ما” را سر داده گفت: “از گپ چیزى جور نمى شه، منتظر صداى ما باشید!”


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com