اخبار و گزارشات

از آغاز هفتۀ آشنائی الی روز افتتاح پارلمان

parliament_karzaii

 

با گذشت چهار ماه و دو روز از برگزاری انتخابات پارلمانی  27 سنبله، آماده گی های کامل جهت افتتاح شورای ملی  به تاریخ سوم دلو، از سوی دارالانشای ولسی جرگه در هفتۀ آَشنائی اعضای دور شانزده هم ولسی جرگه شورای ملی اعلام گردید ولی در آخرین روز هفتۀ آَشنائی محکمۀ خاص خواهان به تعویق انداختن افتتاح پارلمان تا یک ماه دیگر گردید، این اقدام محکمۀ خاص واکنش تند نماینده گان مجلس را در پی داشت، و قرار بر این شد که همۀ اعضای ولسی جرگه به روزیکشنبه در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور کشور دیدار نمایند، دیدار نماینده گان مردم با رئیس جمهور از ساعت ۱۲:۳۰ ظهر الی ۴:۰۰ عصر ادامه پیدا کرد، در جریان این دیدار صحبت های مفصل مطرح گردید ولی دو طرف به نتیجۀ دست نیافتند، بنابرین تصمیم بر این شد که به تعداد ۳۸ نفر از اعضای ولسی جرگه با حضور داشت رؤسای  ستره محکمه، کمسیون شکایات و مستقل انتخابات با رئیس جمهوری صحبت اختصاصی داشته باشند.

آغاز هفتۀ آَشنائی

روز شبنه  25 جدی، دارالانشای ولسی جرگه مراسم هفتۀ آَشنائی وکلای مردم را درهوتل  انترکانتینینتال کابل، باحضورداشت اعضای کابینه ، سفرای کشورهای خارجی ،  معاون نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد درافغانستان ، نماینده گان  پارلمان اتحادیۀ اروپا واتحادیۀ بین الپارلمانی رسما آغازنمود.

مراسم افتتاحیه هفتۀ آشنائی اعضای ولسی جرگه با تلاوت چند از آیات قرآنکریم وپخش سرود ملی کشور آغازگردید، درنخست غلام حسن گران رئیس دارالانشای ولسی جرگه سخنرانی نموده واز آماده گی های کامل جهت افتتاح شورای ملی خبرداده گفت ، به اساس قانون نافذه و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه از ریاست جمهوری خواسته است که شورای ملی را افتتاح نماید و در مقابل سخنگویان رئیس جمهورکشور وعده سپرده است که درتاریخ تعین شده دور شانزده هم شورای ملی را افتتاح مینماید، به همین اساس هفتۀ آَشنای برای وکلا قبل از افتتاح مجلس درنظرگرفته شده است.

دربخش دیگر این محفل ، همایون عزیز وزیردولت درامورپارلمانی ، محمدکاظم ملوان رئیس دارلانشای مشرانوجرگه، آقای مارتین کابلرمعاون نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، شارژدافیرسفارت ایالات متحدۀ امریکا ومارتین چونگ گونگ رئیس ارتقای دموکراسی اتحادیه بین الپارلمانی،بالنوبه سخنرانی نمودند.

معاون نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، شارژدافیرسفارت ایالات متحدۀ امریکا و رئیس ارتقای دموکراسی اتحادیه بین الپارلمانی هرکدام از ولسی جرگه جدید ابراز حمایت نموده وبر همکاری های بعدی خویش با شورای ملی افغانستان تاکید داشتند.

معاون نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد ، دراین مراسم  از نامزدانی معترض خواست تا به صورت مسالمت آمیز اعتراضات شانرا ابراز نمایند،  وی همچنان گفت مردان و زنان که با وجود همه چالش های امنیتی   درانتخابات سهم گرفته اند قابل تقدیر است زیرا این انتخابات به رهبری خود افغان ها دائیر گردیده است، آقای کابلر همچنان از مشکلات موجود درانتخابات بیست وهفت سنبله نیز یادآوری نمود.

هفتۀ آشنائی دورۀ شانزدهم ولسی جرگه طی یک تقسیم اوقات از قبل تعین شده روی موضوعات، قانونگذاری ، تفکیک قوا، طرح قوانین ، نماینده گی ازمردم ، نظارت ازاجرائت حکومت، اصول واساسات مهم پارلمانی ، تصویب بودجه  ومعرفی معاهدات بین المللی از سوی کارشناسان امور به پیش برده میشد،درحاشیۀ هفتۀ آَشنای تلاش های جهت تشکیل گروپ های پارلمانی نیز مشاهده میشد ، نشست های بین وکلای برخی ولایات تدویرمیگردید، حضور تعداد کثیری از وکلا دراین محفل و گفت وشنود های شان توجه خبرنگاران به خود جلب نموده بود ، درمیان وکلا چهره های جوان نیز دیده میشود که با علاقمندی کامل خواهان آغازوظیفۀ رسمی شان هستند .

دراین میان برخی وکلا که خواهان اخذکرسی های  هیئت اداری پارلمان هستند و برنامه گفتگو وکمپاین  را با دیگر اعضای مجلس آغازنموده اند.

درنخست برنامه قسمی تنظیم شده بود که هفتۀ آَشنای به روز چهارشنبه ۳۰ جدی طی یک مراسم خاص وتشریفاتی درمقر شورای ملی خاتمه یابد و پارلمان بعد از برگشت رئیس جمهور از مسکوبه تاریخ سوم دلو افتتاح گردد.

اما درحوالی ساعت ۱۰ روز چهارشنبه خبری پیشنهادیۀ محکمۀ خاص مبنی برگشایش پارلمان به تاریخ سوم حوت از طریق رسانه ها به نشر رسید ، انعکاس این خیر در  داخل مجلس اعضای جدید ولسی جرگه باعث گردیده که همۀ وکلا گردهم جمع گردیده و دراین زمینه ابراز نظر نمایند.

حدودا بیش از یکصدوهشتاد تن از اعضای جدید ولسی جرگه دراین جلسه حضور داشتند که بعد از بحث و گفتگوهای زیاد همه باهم توافق نمودند که به روز یکشنبه سوم دلو ولسی جرگه را افتتاح مینمایند.

در ساعت ۳ بعد ازظهر همۀ وکلا به الحاقیۀ شورای ملی افغانستان جهت انتخاب هیئت اداری موقت و ختم هفتۀ آشنای حضور به هم رسانیدند.

مطابق به طرزالعمل داخلی وظایف ولسی جرگه هیئت اداری موقت شامل رئیس ، نائب ومنشی میباشد ومحسن ترین فرد به حیث رئیس وجوان ترین اعضا به صفت نائب ومنشی مؤقت مجلس انتخاب میگردند، به همین اساس آقای غلام سرورعثمانی از ولایت فرا ، به صفت رئیس و مسعود نورزائی از ولایت هلمند به حیث نائیب و ناهید فرید از ولایت هرات به صفت منشی موقت ولسی جرگه انتخاب گردیدند.

دراین مراسم ضمن انتخاب هیئت اداری موقت اعضای مجلس به اتفاق آراء اولین مصوبۀ شانرا صادر نمودند ، دراین مصوبه روی دوموضوع عمده اشاره شده بود.

۱) غیر قانونی خواندن محکمۀ خاص؛

۲) افتتاح شورای ملی به روز یکشنبه ( سه دلو ۸۹).

به روز پنجشنبه دفتر ریاست جمهوری به پیشنهادیه محکمۀ خاص لبیک گفته وفرمان به تعویق افتیدن افتتاح پارلمان را تا سوم جدی ابلاغ نمود که این امر سبب رویاروی مجلس ولسی جرگه وحکومت گردید. اعضای ولسی جرگه که نصاب شان  213 نفر اعلان گردید، کمیته های کاری موقت را جهت آماده گی افتتاحییه ولسی جرگه وضمنا صحبت با نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد وسفارت های کشور های ذیدخل درقضایای افغانستان ، ایجاد نمودند.

اعضای جدید ولسی جرگه به رزو جمعه نیز تدویرجلسه نمودند ،  همۀ اعضای مجلس  روی افتتاح پارلمان به روز یکشنبه وغیرقانون بودن محکمۀ خاص تاکید داشتند.

اما به رزو شنبه دوم جدی همه اعضای مجلس از سوی ریاست جمهوری به ارگ دریک ضیافت چاشت فراخوانده شد تا روی مشکل پیش آمده صحبت وتباد ل نظرنمایند ، که سرانجام بعد از نشست چندین ساعته همه اعضای مجلس و بعدا ۳۸ تن از اعضای ولسی جرگه با رئیس جمهوربه ساعت ۶:۳۰ شام ازطریق رسانه ها خبر افتتاح پارلمان به روز چهارشنبه ششم جدی نشر گردید.

روز یکشنبه مجددا اعضای مجلس  ولسی جرگه جلسه نمودند ومصوبۀ شان را که دارای سه ماده بود  به ریاست جمهوری از طریق وزیر دولت در امور پارلمانی گسیل داشتند، ولی مصوبه ولسی جرگه قابل قبول ریاست جمهوری قرار نگرفت ومجددا از طریق وزیر دولت درامورپارلمانی به مجلس مسترد  گردید، اعضای ولسی جرگه در عصر روز یکشنبه با بحث گفتگوهای زیادی مصوبۀ دومادۀ  را ترتیب وبه ریاست جمهوری ارسال نمودند درهمین حال آقای استیفین دموسترا فرستادۀ خاص سازمان ملل متحد درافغانستان  نیزبا اعضای ولسی جرگه وهمچنان رئیس جمهورصحبت نموده وخواهان گشایش پارلمان به روز چهارشنبه ۶ دلو شدند،   که سرانجام شام روز دوشنبه خواست مجلس نماینده گان ازسوی رئیس جمهور کرزی پذیرفته شد و دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری  بانشر خبرنامۀ از افتتاح پارلمان به روز چهار شنبه توسط رئیس جمهور خبرداد.

با این حال این تصمیم رئیس جمهور از سوی برخی کارشناسان در مطابقت به منافع ملی و نقطۀ پایان به بحران و بن بست که روی موضوع انتخابات پیش آمده بود خوانده شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا