روز: حَمَل/فروردین ۱۴, ۱۴۰۳

  • حَمَل/فروردین- ۱۴۰۳ -
    ۱۴ حَمَل/فروردین
    خبر و دیدگاهدکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

    حکم سنگسار و پیامبر ‎

    دانشمندان اسلامی در مورد حکم سنگسار دیدگاه های مختلف دارند. اصل موضوع این اســت که آیا آیه صریح در قرآن مجید آمده اســت و یا خیر. جواب منفی اســت که در قرآن آیه سنگسار نیامده اســت…

دکمه بازگشت به بالا