خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 13)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

تعـــادل قـــومـــی در بیـــرون از زندان بگـــرام

.مـــلا اشـــرف غـــنی در بیـــرون از زندان بگـــرام هـــم تعـــادل قـــومـــی را میـــان اقـــوام مخـــتلف کشـــور برقـــرار کـــرد معنــی بلنــد ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com