خبر و دیدگاه

از کنفرانس ناکام بن تا کنفرانس بی نتیجه لندن

conf_london

بعد از حوادث 9 و 11  سپتمبر 2001 امریکا و کشور ما در دو عمل انجام شده قرار گرفتند. در کشور ما رهبر جهاد و مقاومت احمد شاه مسعود شهید گردید. البته توسط دو نفر انگلیسی عرب تبار مربوط سازمان دهشت افگن القاعده که از مرکز اسلامی لندن فرستاده شده بودند.

حادثه دیگر تخریب و به آتش کشیدن مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در امریکا. سوال در این جاست که حوادث فوق چطور در فاصله تقریباً دو روز صورت گرفت. انسان را به یک حقیقت میرساند که هر دو حادثه توسط یک مرکز رهبری گردیده بود.

بعد از حوادث فوق جهان متوجه سازمان دهشت افگن القاعده و متحد طبیعی آن طالبان گردیدند . حاکمیت طالبان توسط نیرو های مقاومت ملی که قبلاً توسط شهید احمد شاه مسعود تشکیل گردیده بود با طالبان و القاعده در طول پنج سال در نبرد بودند . به همکاری نیرو های هوائی دولت امریکا سقوط داده شد. و حاکمیت ضد طالبان و القاعده یعنی حکومت مجاهدین یکبار دیگر قدرت را بدست گرفتند.

با به قدرت رسیدن دولت مجاهدین بار دیگر که در رهبری آن تاجیکان کشور ما قرار گرفته بود. در طول مقاومت علیه طالبان و القاعده در رهبری مقاومت شهید مسعود آن هم به قوم تاجک کشور ما تعلق داشت. در همین زمان است که جهان متوجه حقانیت مقاومت علیه طالبان و القاعده توسط همین قوم شدند.

و تاریخ بار دیگر به میل و آرزوی انگلیس نه چرخید . یکبار بعد از سقوط  دولت امان الله خان قدرت را بدون امکانات خارجی امیر حبیب الله کلکانی بدست گرفت . خواست انگلیس این بود که بعد از سقوط دولت امانی باید قدرت کشور ما مانند گذشته ها به یکنفر از اجیر و وابسطه های اش برسد همان بود علیه دولت مستقل و غیر وابسطه امیر حبیب الله کلکانی به عملیات مخفی و علنی اقدام نمود و تمام امکانات خود را به کار گرفت تا دولت ملی و غیر وابسطه امیر حبیب الله کلکانی را سقوط بدهد و یک وابسطه و مزدور خانه زاد خود که خانواده مذکور در طول تقریباً یکصد و پنجاه سال در خدمت انگلیس قرار داشتند بقدرت رسانید یعنی نادر غدار و خانواده اش را با بقدرت رسیدن خانواده یحی انگلیسها نفس راحت کشیدند زیرا خانواده فوق منافع انگلیس را در کشور ما حفظ مینمودند . مانند قاجاریه در ایران.

خوب بهر صورت زمان سپری میگردد خانواده یحیی به زباله دان تاریخ سپرده میشود . انقلاب ثور صورت میگیرد و اتحاد شوروی خواسته و یا نا خواسته به کشور ما تجاوز مینماید . و مردم کشور ما تحت رهبری سنگرداران جهاد و مقاومت که در رهبری آن سردار شهدا شهید احمد شاه مسعود قرار داشت علیه متجاوزین ایستاده میشوند و از سر زمین خود دفاع مینمایند . و در نتیجه اتحاد شوروی در زمستان سال 1367 – از کشور ما بدون کدام دست آوردی خارج گردید . و دولت وابسطه آن در بهار سال 1371 نیز سقوط نمود این بار نیز تاریخ تکرار میشود و خلاف میل و آرزوی انگلیس یکبار دیگر قدرت را تاجک های کشور ما بدست میگیرند . و دولت مجاهدین تشکیل میگردد . البته  خواست انگلیس این بود که باید گلبدین حکمتیار بعد از سقوط دولت دموکراتیک بقدرت میرسید . اما نه رسید این بار باز انگلیسها دست به توطیه زدند . در نخستین روز های دولت مجاهدین انگلیس توسط گلبدین و ملیشه های پاکستانی کابل را ویران نمودند و هزاران هزار شهروندان کابل را شهید ، معیوب و آواره نمودند . انگلیسها توسط راکت پراگنی گلبدین به هدف خود نرسید از زراد خانه استعماری خود چوچه های که قبلاً به همین زمان تربیه نموده بودند . آن های را روانه کشور ما نمودند البته با تمام امکانات نظامی و اقتصادی تحت پوشش طلبه های مدارس دینی یعنی طالبان.

به تمام مردم جهان و مردم کشور ما معلوم بود که در عقب طالبان پاکستان ، کشور های عربی ، انگلستان ، امریکا و اکثریت کشور های قدرت مند اروپائی قرار داشت و علیه مردم ما می جنگیدند.

در فاصله دو روز بعد از شهادت احمد شاه مسعود به چه دلیل مرکز تجارت جهانی و پنتاگون توسط القاعده به آتش کشیده شد معمای است که تا بحال حل نگردیده است شاید حل معمای فوق در نزد دولت مردان امریکا حل شده باشد . بعد از اینکه حاکمیت نا مشرو ع طالبان انگلیسی سقوط داده شد . یکبار دیگر دولت انگلیس چون منافع اش در کشور ما بخطر افتاده بود و هم دست آوردی نداشت.

بار دیگر از حیله و نیرنگ و از امکانات استخباراتی خود کار گرفته امریکا و دیگر کشور های جهان را فریب داده  تلاش نمود کنفرانسی در بن دایر گردد . و به مقدرات کشور ما تصمیم گیری نمایند . همان بود شرایط به نفع انگلیس چرخید و شخص گمنامی را به حیث رئیس اداره موقت کشور ما و چند وابسطه دیگر خود را که در طول تجاوزات فراری بودند به مقدرات مردم و کشور ما مسلط نمودند.

این بار دولت های اروپائی بلخصوص امریکا دیگر فریب انگلیس را نخوردند . و انگلیسها غیر مستقیم باز به همان چوچه های خود مراجعه نموده و آن را بار دیگر تشکل دادند . و علیه نیروهای امریکائی و ناتو به جنگ اعزام نمودند و در طول هشت سال چند کنفرانسی در خارج کشور ما صورت گرفت اما باز هم انگلیسها از کنفراس های فوق دست آوردی نداشتند. زیرا کشور های اروپائی و هم امریکا دقیقتاً متوجه فعالیت های انگلیسها در کشور ما میباشند . چند سال قبل یک جاسوس انگلیس که غیر مستقیم طالبان را در ولایت هلمند کمک و تمویل مینمود توسط نیرو های امریکائی گرفتار گردید . البته از وابسطه گی طالبان و القاعده به انگلیس پرده بر داشت.

خلاصه باید گفت : بعد از انتخابات رسوا ، پر از تقلب و جعل ریاست جمهوری ماهیت حاکمیت موجود به جهانیان افشا گردید . و حاکمیت موجود مانند هشت سال قبل در نزد مردم کشور ما و جهان مشروعیت نداشته و ندارد.

یکبار دیگر انگلیس دست پاچه میشود. این بار یک جانبه و تحت سر پرستی گولدن بروان و سه وزیر انگلیس کنفرانسی در لندن دایر مینمایند . در این کنفراس انگلیس تلاش نمود که حاکمیت موجوده را که حافظ منافع انگلیس میباشد حفظ و توسط جامعه جهانی این حاکمیت نا کار آمد ، ضد حقوق بشر ، پر از تقلب ، جعل کار ، وابسطه به طالبان ، با فساد ادارای گسترده ، مافیائی وغیره را مشروعیت بدهد.

اما انگلیسها نمی فهمند که فعلاً قرن 19 نیست که در اثر معاهده 1907 –  روسیه تزاری را فریب داده و در طول قرن بیست بار ها امریکا را فریب داده بود و عقب منافع خود روان بود . حالا قرن بیست یک است دیگر فریب ها ، چال و نیرنگ انگلیسی از کار افتاده است چهره زشت و پلید انگلیس را مردم جهان چند قرن قبل شناخته بود . امروز امریکا هم چهره پلید ، دو روی ، فریب کار و زشت انگلیس را شناخته است دیگر ترفند های سیاسی انگلیس کار گر نمی افتد . کنفرانس لندن مشکل کشای انگلیس و رژیم دست نشانده آن در کشور ما نمیباشد زیرا مردم کشور ما و کشور های جهان به این حقیقت پی برده اند در یک دست انگلیس طالب و القاعده است . در دست دیگر انگلیس حاکمیت نا مشروع کشور ما.

نتیجه گیری

دولت های جهان دیگر فریب انگلیس را نخورید . خواست نهائی انگلیس این است . که نیرو های امریکائی و ناتو به شمول عساکر خود اش کشور ما را ترک نمایند . و یکبار دیگر کشور ما را تحت سلطه طالبان و القاعده قرار بدهد زیرا طالبان وابسطه به انگلیس میباشد جهان را از این مرکز خود تهدید و باجگیری نماید . حاکمیت موجود هم وابسطه به انگلیس میباشد . مانند زمان نادر و خانواده اش حافظ منافع انگلیس میباشد . تا زمانیکه انگلیس تسلط کامل در کشور ما پیدا نکنند توسط طالبان و القاعده دولت امریکا و دیگر کشور های اروپائی را تحت فشار قرار میدهد.

هر زمانیکه امریکا از صحنه سیاسی ، اقتصادی و نظامی کشورما خارج شود دیگر نه طالبی است و نه القاعده ئی در کشور ما جنگ هم ختم میشود . و منافع انگلیس توسط همین حاکمیت نا مشروع دارای ذهنیت قبائلی و طالبانی حفظ میگردد و امریکا را بدون دست آوردی از کشو رما انگلیسها خارج میسازند . البته  امریکا بدون دست آوردی از کشور ما خارج شود نه تنها وجه سیاسی و نظامی امریکا خدشه دار میشود . بلکه منافع اش در تمام جهان بلخصوص در شرق میانه و آسیا بخطر می افتد . دیگر امریکا آن امریکائی نیست که سخن اول در سطح جهان بگوید و خود را ابر قدرت بنامد . نا گفته نماند انگلیسها در طول دو قرن با قوم تاجک کشور ما دشمنی نموده است و اکثریت رهبران آزادیخواه این قوم را مستقیم و یا غیر مستقیم توسط عمال خود مانند امیر عبدالرحمن خان ، نادر غدار ، هاشم جلاد وغیره به شهادت رسانیده اند . اگر از ذکر اسامی آن ها یاد آوری گردد . از حوصله مضمون هذا خارج میباشد . فقط از چند شخصیت آن ها نام میبرم.

۱.  میر مسجدی خان

۲.  غلام قادر خان هوفیانی

۳.  میر بچه خان

۴.  امیر حبیب الله کلکانی

۵.  غلام نبی خان چرخی

۶.  ولی محمد خان دروازی نایب السطنه امان الله خان.

۷.  در اخیر هم شهید احمد شاه مسعود ( رح ) رهبر جهاد و مقاومت ملی کشور ما  در قرن 20 و 21.

چون کنفرانس لندن دست آوردی نداشت به همین سبب بود که کرزی با یک دست پاچه گی و شتاب زده گی بطرف عربستان سفر نموده و میخواهد از یک دست نشانده دیگر انگلیس یعنی شاه سعودی در مورد یکجا شدن طالبان خارج از حاکمیت و داخل حاکمیت میانجی گری نماید . البته این رفت آمد ها هم بدستور انگلیس میباشد.

جالب تر این است که کرزی از کیسه خلیفه لک ها دالر بخششی مینماید آن را هم به جنایت کاران طالبان که باعث نابودی و تباهی کشور ما خاصتاً در مناطق تاجک ها ، هزاره ها ، ازبک ها شده بودند . این عمل کرزی درحقیقت به ان جنایت کاران حق سکوت  و رشوت دادن است . آیا به حق سکوت  و رشوت دادن به ان جنایت کاران طالبی یک بار دیگر آن ها  تقویت نمیگردد؟

حال که کرزی به دوستان و همفکران طالب خود وعده زمین میدهد . پول میدهد و هم کار میدهد البته زمین های تاجک ها هزاره ها و ازبک ها را مانند زمان نادر غدار و گل محمد خان مهمند و هاشم خان . همین امکاناتی که برای چند جنایت کار جنگی طالبی که فعلاً در خدمت بیگانه ها قرار دارند و در ویرانی کشور چه در زمان حاکمیت شان و چه فعلاً باعث شدند امتیاز میدهد . این امکانات را برای مردمی باید داده شود که در گذشته بخاطر صلح و آزادی وطن با همین گروه وحشی نبرد کرده اند  . نه برای مجرمین و جنایت کاران  طالبی.

اینکه لک ها دالر را بخششی های کرزی به دوستان طالب خود مینماید . از کجا فهمید که همه کمک ها را آن ها گرفته و بار دیگر سلاح بدست گریند و دیگر اقوام کشور ما را قتل عام نمایند ؟ و هم علیه جهان متمدن اعلان جهاد بدهند.

در حقیقت امتیاز دادن به طالبان جنایت کار نه به نفع کشور ما و نه به نفع امریکا و نه به نفع جهان میباشد . اگر امتیاز به طالبان داده شود و یا بطور مستقیم طالبان خارج حاکمیت با طالبان داخل حاکمیت یکجا شوند . این جنگ هشت ساله امریکا و ناتو زیر سوال میرود . زیرا در کشور ما طالبان در حاکمیت بودند . در همان وقت امریکا با طالبان عقب گرا داخل مذاکره میگردید . ضرورت به این قدر جنگ و تلفات جانی و مالی فروانی نبود.

در اخیر باید گفت:  در کـنفرانس بن کرزی  و دوستان کرزی تعهداتی  نموده بودند آیا آنهابه تعهدات خود وفا نموده اند؟

تعهدادی که در کنفرانس بن نموده بودند قرار ذیل بیان میگردد.

۱ –  نابودی طالبان و القاعده.

۲ –  نابودی کشت خشخاش و مواد مخدره.

۳ –  امنیت سر تاسری.

۴ –  باز سازی کشور.

متاسفانه به این تعهدات خود عمل نکردند بلکه طالبان بار دیگر قدرت نمائی مینمایند حتی کرزی و باند اش میخواهد آن جنایت کاران قرن را به مشوره دولت انگلیس خلاف منافع اکثریت مردم کشو رما و مردم جهان در قدرت شریک نماید .  در مورد کشت خشخاش باید گفت :-  کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدره چند برابر شده است.

امنیت وجود ندارد. و از باز سازی کشور هم خبری نیست . در حقیقت کرزی و تیم اش به تعهدات خودکه در کنفرانس بن کرده بودند عمل نکردند.

نه تنها به تعهداتی که کرده بودند عمل نکردند بلکه چند بدعد دیگری را نیز در کشور ما رواج دادند.

۱.  فساد اداری: هر دولتی ملی هم روی کار آید نمی تواند به زودی این فساد گسترده را از میان بردارد.

۲. تعسب و قوم گرائی: تعصبات قومی ، زبانی ، مذهبی و منطقوی  در رژیم کرزی به اوج خود رسیده است . مانند زمان نادر غدار ، هاشم جلاد  گل محمد  خان مهمند.  با یک تعداد هم فکران و هم اندیشه پردازان ان ها که در حاکمیت قرار دارند .

۳.  محیط زیست: کشور را پر از کثافات و محیط زیست را آلوده نموده  هم در سطح شهر کابل و هم در ولایات .

۴. بی امنیتی: بی امنیتی در مرکز و ولایات به اوج خود رسانیده است .

۵. مافیای زمین: یکی ار بعٌد های رژیم کرزی مافیای زمین می باشد که توسط اعضای فامیل . اقارب. دوستان

و تیم  کرزی به صورت بی شرمانه در کشور گسترش یافته است

۶. مفاسد دیگری اجتماعی: کشور ما را نه تنها به فساد اداری گسترده مبتلا کردند . بلکه هزاران مفاسد دیگری اجتماعی را نیز در کشور رایج کرده اند .

مطالبی که در بالا یاد آوری گردید از دست آوردی های است که در این هشت سال رژیم نا مشروع کرزی وابسطه به انگلیس  در کشور مابه ارمغان آورده است.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا