خانه » خبر و دیدگاه » فدرالیسم به زبان ساده

فدرالیسم به زبان ساده

داکتر همت فاریابی - حقوق بین الدول و علوم سیاسی
داکتر همت فاریابی- حقوق بین الدول و علوم سیاسی
💥فدریشن، یونیتار (متمرکز) و کانفدریشن به زبان ساده💥(Unitary state, federation, confederation)
💥دولت- عبارت از عالی ترین شکل سازمان سیاسی هست؛
💥دولت- از ۳ عنصر بوجود میآید:
۱~ قلمرو
۲~ نفوس
۳~ اقتدار سیاسی
💥دولت- به ۳ بخش تقسیم میشود:
۱~ قوه مقننه (پارلمان)
۲~ قوه اجرائیه (حکومت)
۳~ قوه قضائیه (قضآ)
💥دولت- از نظر نظام سیاسی:
۱~ شاهی
۲~ جمهوری
۳~ امپراتوری
۴~ امارت
۵~ خلافت
💥نظام شاهی:
۱~ شاهی مطلقه
۲~ شاهی مشروطه
💥نظام جمهوری:
۱~ جمهوری پریزدنشل
۲~ جمهوری پارلمانی
۳~ امپراتوری، امارت و خلافت همچنان در ۲ اصل شاهی و جمهوری استوار میباشد.
💯قابل توجه: شاهی مشروطه و جمهوری پارلمانی، نظام های غیرمتمرکز گفته نمیشود.
💥دولت- از لحاظ نظام اقتصادی:
۱~ سرمایه داری
۲~ سوسیالستی
۳~ مختلط
💥دولت- از لحاظ ماهیت:
۱~ دموکراسی
۲~ دیکتاتوری
۳~ ارتجاعی
۴~ ناسیونالستی
۵~ فاشیستی
۶~ نژادپرستانه
۷~ وغیره تمایلات
💥دولت- از لحاظ نظام اداره قلمرو (اداری- ارضی):💥
۱~ نظام یونیتار (سنترال سیستم یا متمرکز)
۲~ نظام فدریش (فدرالی)
۳~ نظام کانفدریشن (کانفدرالی)
💥نظام یونیتار:
۱~ یونیتار مطلق (افغانستان یونیتار مطلق است )
۲~ یونیتار نسبی (مختلط)
💥نظام فدرالی:
۱~ تقسیمات ایالتی بر اساس قوم، زبان، دین و مذهب
۲~ تقسیمات ایالتی براساس موقعیت جغرافیائی و اقلیم
۳~ تقسیمات ایالتی مختلط
💥نظام کانفدریشن:
۱~ کانفدریشن کلاسیک (وجود ندارد)
۲~ کانفدریش مدرن (شبه کانفدریشن وجود دارد.
💯حالا برای درک واقعی انستیتوت نظام اداری- ارضی یک دولت مثال ساده ذیل را پیشکش میکنم:💯
یک دولت “حقوق بنیاد” مشروعیت خود را از مردم میگیرد که این مشروعیت “اقتدار مشروع” را برای دولت می بخشد.
دولت باییست این اقتدار را بخاطر مردم به مصرف برساند.
💥۱~ اگر تمام اقتدار توسط مرکز به مصرف برسد، آنرا (نظام متمرکز) میگوئیم؛
💥۲~ اگر بخشی از “اقتدار” در اختیار مناطق قرار داده شود تا مناطق هم در مصرف اقتدار شریک شوند، آنرا نظام فدرالی میگوئیم؛
💥۳~ اگر دولت با یک یا چند دولت دیگر در امورات دفاعی، خارجه یا اقتصادی شریک شود، نظام (کانفدریش) بوجود میآید.
با احترام

داکتر همت فاریابی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com