خبر و دیدگاه

حّی علی الدّفاع

دربرابرچهارمین ایلغار و شبیخون قبایل جنوب برشمال!

کمال ناصراصولی خطاب به قبایل جنوبی : کفر و هندو و یهود راقبول دارم، امایک سقاوی تاجیک رابه عنوان رئیس مجلس قبول ندارم !

خوانندۀ ارجمند! پیش ازبیان عرایضم دربارۀ تدارک چهارمین ایلغار و شبیخون قبایل جنوبی برشمالی، لازم است چندنقل قول مستند ازیکی ازکتب مؤثق تاریخ معاصرکشور برای شرح مبنای معروضه ام بیآورم .«محمدنادرخان روز۲۳ میزان ۱۳۰۸ ه ش مطابق ۱۵ اکتوبر۱۹۲۹م به کابل واردشد وسرراست به سلامخانه رفته درحضور سران لشکرسمت جنوبی و وزیری وبعضی ریش سفیدان کابل… (پادشاهی خویش را اعلان کرد.) پیش از رسیدن اوبه کابل، لشکریان قومی سمت جنوبی ساختمانهای دولتی ازجمله ارگ شاهی وقصر دلکشارا باخانه های ارکان دولت حبیب الله چپاول نموده مال ومنال آنانرابه غارت برده بودند. این حادثه درذهن باشندگان شهرکه چندماه پیش نظم و نسق لشکرسقاوی رادرهنگام ورودبکابل باخودداری ایشان ازتجاوزبه دارایی مردم به چشم خود دیده بودند، انتباه خوبی دربارۀ دستگاه جدید بجانگذاشت، بخصوص پس ازهنگامیکه معلوم شد چور وچپاول مذکورنتیجۀ توافقی بودکه قبلا درین مورد بابعضی ازسران قبایل حاصل شده بود. (افغانستان، فریزر تتلر ص ۲۲۶) نقل ازصص ۶۲۹-۶۳۰ کتاب افغانستان درپنج قرن اخیر، میرمحمد صدیق فرهنگ)

اکثرمردم ما غدر وخیانات بعدی نادرغدارواهل یحیا رابخاطردارندکه چطورآن غدارنامسلمان، برحاشیۀ کتاب الله، قرآن مجیدعهدکردکه امیرحبیب الله رادر صورت تسلیمی وآمدن بکابل، نمی کشد، وآن دلیرمرد متّقن به همان کتاب الله مجید، قسم نادرقسمخور را باورنمود وبکابل آمدوخود راتسلیم کرد، واین حیله ورقتل پیشۀ عاری ازشرف دینداری، امیررابدست نیروهای اشغالگرکابل، یعنی قبایل جنوبی ونامردان وزیری که ازآنسوی سرحدبا نادرآمده بودند، داد که بلافاصله امیر وارکان دولت مستعجلش به شهادت رسیدند، اجساد آن شهدا رابه امر نادرغدار روزهای متوالی درچمن حضوری کابل بر دارها آویختند.

پیامد این قصابی های نادرغدار نیز معرف حضوراکثرخوانندگان است، که چگونه لشکرخونخوار ووحشی قبایلی را بجان مردم مظلوم شمالی وشمال کابل انداخت وبه اصطلاح پشتو (ونیسی پلاره) گویان! آن جانیان را به آنسوی اورکش کش کرد، وآن وحشیان قرون وسطی کردند از نابکاریها و زمین سوزی هاوقتل عام ها و اسیرگرفتن دختران وزنان ونوجوانان آن سرزمین که هلاکو وچنگیز ودیگر خونخوران گیتی هم نکرده بودند.

اکثریت مطلق وحشیان طالب امروزی(ازجمله کمال ناصراصولی، فرزندان ملعون همان قبایل خونخوار اند، که سومین یورش وایلغار جنوب برشمال رادر کشور ما عملی ساختند، ویک قتل عام مردم بیگناه، چور وچپاول دارایی مردم آن سرزمین، اجرای سیاست زمین سوخته راازسال ۱۹۹۶ تا۲۰۰۱ دنبال کردند وبه ناموس معصوم آن مردمان تجاوزهای شیطانی نمودند. به هرحال، برمی گردم به ایلغاربعدی این وحشیان قبایل جنوبی برشمالی وشمال، بازهم به نقل قول ازهمان منبع معتبرتاریخی (افغانستان درپنج قرن اخیر) .

شادروان میرمحمدصدیق فرهنگ دومین قیام مردم کوهدامن وشمالی را در صفحۀ ۶۳۵  کتابش چنین ثبت کرده است: «قیام مردم کوهدامن درتابستان ۱۹۳۰م= ۱۳۰۹ هش بشدت هرچه تمامتر سرکوب گردید. انگیزۀ اصلی این قیام روش نادرست مأمورین دولت بودکه به جمع آوری اسلحه وپولهایی که گفته میشد حبیب الله باخود به کوهدامن برده موظف شده بودند! اینان از ابهامی که در تعیین وظیفۀ شان وجودداشت سوءاستفاده نموده در بهره کشی از مردم بیداد میکردند. چون حکومت مرکزی نیزبه علت بدبینی اولیای امور راجع به مردم آن سامان به عریضه ودادخواهی ایشان گوش نمیداد، درآخر کارمردم به ستوه آمده اسلحه برداشتند وبرای حمله بکابل آماده شدند. اردوی نوتشکیل دولت ازجلوگیری ایشان عاجزآمد وسرلشکرآن نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی به قتل رسید. حکومت چون خطر را نزدیک دید، دوباره به قبایل سمت جنوبی روآورده از ایشان برای مقابله بامردم کوهدامن کمک خواست وباز یکباردیگر دست ایشان را درچور وچپاول آزادگذاشت. دراثراین اعلان، عدۀ زیادی ازمردم آن سمت بکابل ریختند وپس ازگرفتن سلاح به کوهدامن سرازیرشده بدنبال مغلوب ساختن شورشیان نه تنها مال و منال، بلکه یکتعداد ازافراد خانواده های شانراهم بعنوان غنیمت باخودبه سمت جنوبی انتقال دادند.کوهدامن مغلوب شداماین پیشآمدخاطرۀ تلخی ازتبعیض و تفرقه افگنی دولت دربین مردم مناطق واقوام مختلف دراذهان بجا گذاشت.»

تااینجا بصورت بسیار فشرده ازتهاجمهای قبلی قبایل وحشی(پدران اصولی و طالبها) برمردم متمدن وبا فرهنگ شمالی (شامل سرزمین پربار شمال کابل و ولایات شمال وغرب کشور) مطالب کوتاه اما مستند به اسناد تاریخی یاد کردیم. حالا بجاست تا از ایادی شیطان رجیم که مفکورۀ برتری نژادی و اکثریت قومی واهی وبی بنیاد را علم ساختند، وبدین مبنا تحقیر اقوام تاجیک، هزاره، اوزبک، ترکمن، ایماق، نورستانی، بلوچ وسایرتیره های نژادی راپیشۀ خویش گردانیدند، نیزباتلخیص ممکن، یادآورشویم. برای اتکا برحقایق موجود، سخن را ازیادداشت مختصرشادروان فرهنگ، مؤرخ ثقۀ معاصر، مندرج درکتاب مستطاب خاطرات میرمحمدصدیق فرهنگ (انتشارات تیسا، تهران ۱۳۹۴ صص ۹۸ و۹۹) آغازمی کنم. آن مرحوم مرقوم فرموده اند:

«شورش جدیدی درکوهدامن رخ داد. علت این شورش بیدادگری های بی حد و حصرعمال دولت، خصوصاٌ محمدگلخان وزیرداخله بودکه بنام جمع آوری اسلحه وطلای متعلق به همکاران دولت سقاوی، تمام مردم کوهدامن را درزیرشکنجه های وحشیانه وطاقت فرسا قرار داده بودند. محمدگل خان همان شخصی است که به روایت میرغلام محمدغباردرکتاب افغانستان درمسیر تاریخ، درجنگ استقلال از محاذ دکه فرارکرد ودر اواخر عهدامان الله خان درجلال آباد علیه اوکارمیکرد. پس ازورودمحمدنادرخان به افغانستان، محمد گلخان درجنوبی به اوپیوست و به اتفاق شاه ولیخان واردکابل شد وبه مقام وزارت داخله منصوب گردید.

خاصیت بارز او دوچیزبود: یکی دشمنی باتمام ملت های غیرپشتون در افغانستان وزبان وفرهنگ آنان، و دیگری دشمنی باتمدن عصری! درقسمت اول وی به درجۀ غلو میکردکه میتوان اورا بانی اولی حرکت تفوق پسندی پشتونهادرکشوردانست. ازجملۀ مظاهربسیار زنندۀ این تفوق خواهی اویکی آنست که هنگامیکه بحیث رئیس تنظیمیه درترکستان افغانی اجرای وظیفه میکرد،درحالیکه درقانون اساسی هردوزبان فارسی وپشتوبحیث زبانهای رسمی قبول شده بود، وی اعلان کرده بودکه تنها عرایضی رامی پذیردکه به زبان پشتو تحریرشده باشد. درین وقت یکهزار تاجیک واوزبک عریضۀ بزبان فارسی به اوفرستادند. وی بدون آن که آنرامطالعه کند ویا راجع به محتوای آن هدایت بدهد، در ذیل آن به پشتو وبه تعقیب یک دشنام رکیک نوشت: “پشتو زده کره!”

درکوهدامن هم محمدگلخان(مومند)سعی داشت تازمینداران و روشنفکران تاجیک را بنام سقاوی ازبین برده املاک شانرابه مهاجرین پشتوزبان بسپارد. چون به اثربیدادگریها طاقت مردم طاق شد، به یک قیام جدید دست زدندکه حکومت راسخت پریشان ساخت وعلاوه براعزام قوای نظامی به آن سمت، قبایل جنوبی را برای سرکوبی مجدد مردم کوهدامن دعوت کرد وبه ایشان دست آزاد داد تا مردان کوهدامن را قتل نموده وزنان واموال شانرا غارت کنند. به اثراین دعوت هزاران تن ازقبایل جاجی، احمدزی، منگل وغیره به سوی کوهدامن سرازیرشدند. اهالی که ازپیش خلع سلاح شده بودند تاتوانستند دربرابراین تهاجم مقاومت کردند اماعاقبت مغلوب شدند، و قبایلیان پس از قتل عام مردان کوهدامن هزاران زن و دختررا بااموال شان باخود به جنوبی بردند وبه این طریق صحنۀ هجوم عبدالرحمن خان را بر هزاره جات یکبار دیگر تثبیت کردند» افکارکمال ناصراصولی هم دقیقاٌ همین است.

خوانندگان ارجمند مطلبی کوتاه ازهجوم وایلغاربعدی قبایل جنوبی برشمالی، یعنی سیاست زمین سوختۀ طالبان وتمام نابکاریهای آن وحشیان قرن بیست ویک را دربالا مطالعه کردند. دراینجا ریشۀ این افکار غیرانسانی چنین اعمال را باید دردماغ ومخیلۀ کثیف بنیاد گذاران فاشیسم قومی در افغانستان جستجو وپیدا کرد. اگرازشخص احمدخان درانی که ازنوکری نادر قلی پادشاه ایران شروع بکارکرد وپس ازکشته شدن نادرشاه افشار، به برکت اموال وثروت چپاول شدۀ مردم هندوستان که درراه رسیدن به مشهدنزدآن شاه کشته شده بود، ازسوی احمدخان درانی غارت وچپاول شد واسباب به حکومت رسیدن ویرادرقندهار فراهم آورد، بگذریم، چراکه احمدخان قوم پشتون را بطورعام و قبیلۀ سدوزایی و ابدالیان رابصورت خاص امتیازات ویژه بخشیدوازآنچه غارت ثروت واموال نادرافشاربدست آورد وبعد ازهربارچپاول هندوستان فراچنگ میآورد میان آنان تقسیم میکرد، بزرگترین جفاهاوقتل و غارت را امیر عبدالرحمن درحق هزاره هامرتکب شد. اینها بصورت مکتبی و فرمولبندی شده جنایات شانراعملی نساخته بودند، مگرنادرغدار بانی وایجادگر قوم پرستی ونژادگرایی وجنایت درحق سایراقوام کشور شمرده می شود، که هیئت ظلمه وسیاهکارش شامل محمدهاشم خونخوار، شاه محمود متکبرو ظالم، شاه ولی محیل بودندکه فاسدالاخلاق آدمخوری بنام محمدگل مومند حلقۀ شان راتکمیل کرده بود.

اینهم لازم است بخاطرآورده شودکه قبل ازآنان، میلان قوم پرستی ملایمی ازمرحوم شاه امان الله هم گاهگاهی دیده شده، ولی آنچه درتخلیق برتری قومی وزبانی ازسوی محمودطرزی درکشورآغازشد، بسیارخطرزا ومشئوم بود، یعنی برکشیدن (زبان افغانی) به اصطلاح اوکه بصراحت میگفت فارسی زبان ایران است، و دولتمردان ماباید بکوشند تازبان افغانی راتقویت ورشد بدهند، در حالیکه خودآن بدبخت کلمه وسطری به زبان افغانی اش ننوشت وبیان نداشت!آنهمه داستانهانوشت ورومانهاترجمه کردوبه نگارش مقالات پرداخت اماهمه به زبان ایرانی! هم درینجا بایدپرسید چرا بر پیشانی آن قومپرست فاشیست صفت “پدر ژورنالیسم افغانستان” را حک کرده اند؟!

و اما چرا ندا در دادم: حی علی الادفاع ؟ !

تدارک چهارمین حملۀ قبایل جنوب به شمال وشمالی، امروزه درشرایط خیلی خیلی متفاوت ترصورت می گیرد. درزمان احمدخان ابدالی تضادهای میان قبایلی بسیارملایمتر ازتضادهای امروزی بود، سلاح ووسایل جنگی بسیار محدودتر ازامروز بودودایرۀ عمل آنها نیز گستردگی چندانی نداشت، وسایل خبررسانی وآگاهی دهی درمقایسه باوسایل امروز اصلا قابل قیاس نیست و نبود. جهان بینی ونگاه به جامعه درآنزمان بسیارتنگ و محدود بود. کار گزاران سیاهکاربرتری طلب درآن وقت تعداد محدودی ازشیاطین بودند. اما درحملات دوگانۀ نادرغدار توسط قبایلیان جنوبی برشمالی، استفاده ازسلاح های ابتدایی افزونترشده وبه ویژه که درحملۀ اول شان بر شمالی، مردم شمالی تقریبا بطورکلی خلع سلاح شدند وبه همین سبب حملۀ دوم قبایلیان کشنده تر و مخربتر وتعداد اسرای زنان و دختران شمالی نزدقبایلیان چندمرتبه بیشترشد. به همین قیاس سلسله جنبانان و تفتین کنندگان فاشیست وبرتری طلب فزونی بیشتریافت، ازشخص نادرغدار وبرادران رذلش تامحمدگل مومند شیطان صفت وخونخور، تا قوماندانان نظامی وکوتوال و احوالدار نادری لاتعد ولا تحصی شدند.

درحملۀ بعدی که توسط جانوران طالب وبازهم بیشتر مرکب ازقبایلیان جنوبی وپاکستانی در۱۹۹۶ به عمل آمد، وسایل حمل ونقل و اتصالات تلفونی ومخابروی، کثرت وتنوع سلاح های قتاله اتومات و دور زن، توپ وتانک و راکت وماین ها، استفاده ازمخابرات بین المللی وستلایتی، کثرت حضور آدمکشان عرب وپاکستانی وغیره، شرکت اکثریت خلقیان وطنفروش که درروسیه آموزشهای نظامی زیادی دیده بودند، همۀ اینها یکطرف، حضور استخبارات پاکستان وانگلیس وعرب باتمام امکانات مالی وپولی وبشری، حالتی راایجاد کردکه مردم وسرزمین کابل وشمالی وشمال وشمالغرب و غرب کشورچنان فجایع وجنایات را ندیده بودند .

حامیان ومشوقان جنایتکاران طالبی ومنادیان برتری قومی وزبانی وفاشیسم اوغانی این باراز ایالت رودآیلند امریکا توسط انورالحق احدی گمراه ارشد و معلم افغان ذلتی، ازایالت مریلندامریکاتوسط اشرف غنی احمدزی کوچی، در واشنگتن دی سی توسط خلیلزاد ناجوان (برعکس نامش زلمی است، گویا برعکس نهند نام زنگی کافور!) ازکانادا توسط زاخیلوال واظلام بسیاری ازسایرکشورهاوسورخلقی های بی دین ونوکر شوروی ملعون ومدفون بودند، و ازهزارها راه و روش به جنایتکاران طالب سلاح وپول وخوراک ذهنی را فراهم می آوردند.

اما ومگر، این حمله وایلغارچهارمی که برمردمان کابل وشمالی و شمالشرق وشمال وشمالغرب وغرب ومرکزکشور درراه است، ازهرنگاه غیرقابل قیاس با حملات گذشته می باشد، چنانچه تحریکات شیطانی کمال ناصراصولی  شعله های آتش حملۀ تازه را پکه کرده راهیست ! برهمین مبنا باید صدا وندا درانداخت که: یاایهاالناس! حی علی الدفاع، حی علی الدفاع، حی علی الدفاع !

ابوالخبایث ملک سعودی وآلش، شیخ های دیوس خلیجی، سازمانهای جاسوسی انگریز وامریکا وپاکستان وایران وروس وکجاهای دیگردست در دست زی های چندگانه ازکرزی واحمدزی، ام الخبایث رولاغنی احمدزی و ستانکزی و اتمرزی، ووردک زی، و خرمزی و خلیلزی (که به غلط خلیلزادش خوانند!) محب زی، اصولی زی و افعی زی و گژدم زی وغندل زی و صدها زی و خیل دیگر داده اند، گلۀ طالبان والقاعده وداعش و ده هاگروه مردارخور وجنایتکار پاکستانی وعرب و عجم دیگر را پیش انداخته اند، ثروت بیکران رادراختیارشان گذاشته، همه نوع وسایل قتاله ومخابره ونقشه های ستلایتی را نثار مقدم شان ساخته اند، و “ونیسه پلاره” گفته آنان را برسرمردم بینوا و بی دفاع کشور ما اورکش کش کرده راهی هستند !

این درحالیست که غنی کوچی احمدزی را دهسال پیش دستگاههای جاسوسی انگریز وفرنگ مسئول دی دی آر یاخلع سلاح عام وتام شمال ومرکزوغرب کشور ساختند، واین ناکس هم به زور فرنگیان چشم سبز همه انگورهای تاک ها را تاراج کرد وتفنگ موش کشی هم به آنان نگذاشت، تا درچنین ایام نحسی در سرزمین خود از ناموس خویش پاسداری کنند.

ازاینجاست که باز به پشتونهای وطندوست وملت دوست وهمه اقوام مظلوم ومحکوم کشورم میگویم: حی علی الدفاع! خدا بامظلومین است و ظالمان روزخوشی نخواهند داشت !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا