خانه » فرهنگ و هنر » شعر » کعبۀ دل

کعبۀ دل

رسول پویان- شاعر با رسالت

 

کعـبــۀ دل کـه بـی ریـا بینی

قـبــله را چـارســو روا بینی

خانۀ سنگ وگل چه میجویی

هر طرف رو کنی خـدا بینی

ازسیاحت چو بگذری حاجی

کعـبـه در کــوخ بـیـنـوا بینی

رو بـه معـبـود آسـمانـی کـن

کعـبــه و کـربـلا چــرا بینی

از تجـارت مجـو عـبادت را

جــای حــق سـکۀ طـلا بینی

گر زمکر و ریا کنی پرهیز

همــه نــور دل و صـفا بینی

کبر و آز ات اگر شود دانش

خویـش را خاک زیر پا بینی

گـر طلسم تعصـب و تبعیض

بشکنی، ذهن و دل رها بینی

مذهب تان اگـر شـود عرفان

جـمـــله ادیـان همـنـــوا بینی

گرشوی یار وحشت وافراط

ملـل و خـلـــق را جــدا بینی

ورکنی عدل و داد پیشۀ خود

پـادشـاه کــم تـر از گـدا بینی

گـر مـساوات را دهی بر باد

همه یک بـام و دو هـوا بینی

آب چـشـم دل ات اگـر ریـزد

روی بی شرم و بی حیا بینی

کـور گـردد چـو دیـدۀ تـدبـیر

خصــم را یـار و آشــنـا بینی

گرزمین را کشی ز ذکر خدا

چـرس و تریاک و مافیا بینی

سـر نهی گـر به خطّ افراطی

در وطـن مـاتــم و عـزا بینی

مهر را گر کنند زنده به گور

دل بـی نــور هــر کجــا بینی

وحشت ازشهروروستا جوشد

تـرس و دلهـــره و بــلا بینی

همه جا فـتنه و دروغ و نفاق

از ســـیـاســــتـگر خـطا بینی

دنبه می گـندد از درون خـود

جـنـگ اقـــوام در ســرا بینی

همـه با نقـشـه می شـود اجرا

هـر کجا جنگ و ماجرا بینی

حرف وحدت که خاردلها شد

بلـبـل و گل ز هــم جـدا بینی

کینه و عقده کرده دلها سنگ

رو و دل سـنگ سـنگـپا بینی

۲۴/۷/۲۰۱۷

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com