خبر و دیدگاه

وزیر منتخب مخابرات و فناوری معلوماتی تحصیلات عالی نداردنقدی سوانح آقای شهزادگل آریوبی

 


دردا و حسرتا که جهان شد به کام خر

زد چرخ سفله، سکه ی دولت به نام خر

شهید میزاده عشقی (رح)

 

 

غربی ها و در راس آن امریکایی ها بیش از هفده سال است که بر سرنوشت و امور کشوری و لشکری افغانستان حاکم هستند. غربی ها همیشه لاف از شایسته سالای و مبارزه علیه فساد در سرتاسر افغانستان را شعار خویش ساخته اند. ما در طی هفده سال گذشته شاهد روی کار آمدن رژیم های دست پرورده، وابسته و دست نشانده امریکا و شرکایش در افغانستان هستیم. افرادی که به صفت رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، رییس اجراییه، معاونین رییس اجراییه، و بیش از نود درصد از افرادی که به صفت وزیران، معین های وزرا، رییس ها اداری، افسران نظامی، رییس های دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی، مشاورین، والی ها و … مقرر شده اند از لحاظ اصل شایسته سالاری هرگز واجد شرایط تقرر در چنان مقام ها و رتبه ها نبودند و نیستند.


پرسش مهم این است که چرا غرب مانع روی کار آمدن یک دولت منتخب ملی در افغانستان است و چرا غربی ها افراد فاسد، جعل کار و خاین به منافع ملی، مردم و کشور افغانستان را در راس امور کشوری و لشکری آن کشور نصب می کنند و فایده این جنایت علیه مردم و کشور افغانستان برای خود غربی ها در چه است؟


بر‌اساس اخبار‌واصله از‌کابل اخیراً در ‌افغانستان تعدادی ‌از وزرا زیر‌ شعار‌ شایسته سالاری در بست های خارج رتبه ‌ بعد از‌مصاحبه با محمد اشرف غنی احمدزی رییس‌ جمهور‌ به صفت وزیر تقرر حاصل کرده اند. به طور نمونه سوانح یکی از وزرای منتخب‌، جناب شهزادگل آریوبی‌،‌ را خدمت شما پیشکش می کنیم تا باشد که شما خوانندگان گرامی به عمق فساد در متن رژیم موجود در کابل را بهتر درک کنید.


طوریکه همه شهروندان آگاه کشور اطلاع دارند،‌ شاگردان در‌ افغانستان در‌ سن هفت شامل مکتب شده و به سن نزده دوره تحصیل ثانوی را تکمیل می کنند. معمولاً دوره آموزش لیسانس در‌ دانشکده های دانشگاه کابل در‌ صورتی که موفقانه انجام شود چهار‌سال ‌بوده و تنها در ‌دانشکده مهندسی ساختمانی‌ پنج سال و پزشکی شش سال را در ‌خواهد گرفت. آقای شهزادگل آریوبی که متولد سال ۱۹۸۰ میلادی است در سوانح خود بیان نکرده که به کدام سن و در‌ کجا شامل کدام مکتب ابتدایی شده و در کجا دوره آموزش‌‌، متوسطه و ثانوی خویش را تمام کرده است؟


همچنان در سوانح آقای شهزادگل آریوبی درج نشده است که موصوف در کدام سن از مکتب‌ ثانوی‌ فارغ شده در چه سنی شامل دانشگاه شده و در‌کدام سن و‌ از کدام دانشگاه فارغ گردیده است؟


بر اساس کنجکاوی‌ ذیلاً ‌چند موضوع را دریافتیم:

 

 

اول ـ جناب‌ شهزادگل آریوبی‌ اصلاً هیچگونه تحصیل دانشگاهی نه داشته و ندارد. او تنها از طریق کمک های‌ آموزشی ‌و تعلیمی که سازمان ملل برای ‌‌تربیه و آموزش فنی زیر‌عنوان آموزس داخل خدمت برای‌ کارمندان موسسات مختلف براه می اندازند استفاده کرده است. همه کورس های کوتاه مدتی را که آقای شهزادگل آریوبی دریافت کرده از بودجه سازمان ملل متحد تمویل شده و معمولاً از چند هفته تا دو الی ‌سه ماه را در‌بر گزفته است و می گیرد. این نکته قابل یادآوری است که چنین کورس ها در موارد خاص و سازگار با همان پروژه مقطعی‌ سازمان ملل دایر می گردند و در کل به نام کورس های قصیر‌المدت داخل خدمت – On the job training – یاد می ‌شوند.

 

 

دوم ـ آقای شهزادگل آریوبی در نسخه دری سوانح خویش ادعا کرده که در سن بیست سالگی ،‌ ‌سال ۲۰۰۰ میلادی‌، در زمان تسلط طالبان در‌ کابل به صفت آمر” (Director)‌ انباره داده ها،‌ یا دستگاه ذخیره ارقام در رایانه (Database) در نهاد UNOCA/MIS اسلام آباد، مزار شریف و گردیز مقرر شده و کار نموده است. این نکته جالب است که موصوف بیان نکرده است که برای چه مدتی در این مقام گماشته شده بوده است. اما موصوف در نسخه انگلیسی سوانح خویش خود را “مدیر ” (Manager) آن نهاد معرفی کرده است. آمر به معنی ” امرکننده؛ امردهنده؛ فرمان‌دهنده؛ فرمانده؛ کارفرما” در‌ سیستم اداری به کار می‌رود‌،‌ اما واژه مدیر‌ به مفهوم “کسی که کاری را اداره کند؛ اداره‌ کننده؛ و گرداننده” به کار می رود. قابل یاد آوری است که در امور اداری بر‌اساس‌ سلسله مراتب وظایف‌ و مسؤولیت ها فرق می کند. بنابر آن وظایف‌، مسؤولیت ها و درجه صلاحیت مدیر‌ و آمر در داخل یک اداره با همدیگر‌ به کلی متفاوت است. از ‌لحاظ ‌رتبوی‌ آمر نسبت به مدیر بالاتر است به عباره دیگر‌، ‌مدیر‌ در موقف مادون و آمر ‌در ‌جایگاه ‌مافوق ‌ از ‌لحاظ‌ ‌صلاحیت اداری‌‌ و مالی قرار ‌‌دارد. با توجه به این مطلب به خوبی بر می آید که آقای آریوبی موقعی که در بیست سالگی به حیث آمر‌ و یا مدیر‌ در ‌نهاد UNOCA در ‌اسلام آباد و مزار‌شریف ایفای ‌وظیفه می کرده خود دلیل‌ ‌روشن است که تحصیل دانشگاهی نداشته و یا از طریق واسطه یا با جعل سوانح یا ارایه سوانح گنگ و پیچیده خود را شخص واجد شرایط‌ جلوه داده است.


سوم ـ دلیل پیچیدگی وعدم وضاحت سوانح مذکور را در‌چند جمله که در‌ نسخه انگلیسی ‌سوانح تذکر‌داده است مشاهد می‌شود. ‏ آقای شهزادگل آریوبی در بخش انگلیسی سوانح شگرف انگیز خود چنین نگاشته است:Commencing his career as the database manager at the offices of UNOCA/MIS in Islamabad, Pakistan, and Mazar-i-Sharif and Gardez in Afghanistan, from 2000 to 2002, Mr. Aryobee was subsequently appointed in 2002 as Field Programs Officer at UNAMA/RRR in the Gardez regional office, a Project Management Specialist at UNDP/AIMS, the Project Development Manager at UNDP/AIMS, the Project Provincial Manager of Maidan Wardak Province for USAID/CPD, the Director of Coordination with the Government at USAID/CPD, and lastly as the Planning and Policy Advisor for the Ministry of Borders and Tribal Affairs in association with the World Bank’s CBR program.


در‌ نگارش سوانح یا resume رسم معمول این است که در کنار شرح مختصر تحصیلات؛ محل تحصیلات؛ درجه تحصیلات؛ سال های دوره های تحصیلات؛ هنر های فنی و تخنیکی؛ سال و ماه آغاز‌ کار‌؛‌‌ انجام کار‌؛ ‌اسم نهادی که شخص در آن کار کرده؛ وظایف؛ و شرح مختصر ‌‌فعالیت مربوط به هر وظیفه جداگانه تذکرداده می شود تا به رویت آن تجربه و رشته کاریی شخص تثبیت شده بتواند.

 

 

همچنان این نکته را قابل یادآوری می دانیم که در بسیاری از نهاد ها امروزه برای ‌انجام دادن و ثبت کردن کارکرد ها و فعالیت های شان از تسهیلات رایانه ها به صورت معمول‌ استفاده می کنند. داشتن انباره داده ها (Database) در همه ادارات سازمان ملل متحد و شاخه های آن یک امر‌ معمولی است که اکثراً از‌ نرم افزاز‌ (Software) معمولی که در‌هر رایانه بکار می‌رود و دارای برنامه های چون Excell و یا Access باشد استفاده می کنند وهر نهاد نظر ‌به ضرورت برای‌ خود یک یا چند انباره داده ها می‌سازد. به طور‌مثال فهرست کارمندان،‌ مشخصات شخصی، اسم ولد،‌ محل تولد، سال تولد، نشانی محل سکونت و پستی، موقف و معاش ماهوار هر کارمند یک نهاد در انباره داده های آن نهاد درج و ذخیره می شود. اما در اصطلاح اداری افغانستان در ‌مدیریت مامورین ‌ یکی از‌ کارمندان در ‌بست ۹ و یا ۸‌ که تازه از‌ مکتب ‌ثانوی فارغ شده بود این وظیفه معمولی را انجام می داد.

 

 

چهارم ـ شما خود دقت کنید که آقای شهزادگل آریوبی از ‌سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۲ یعنی ‌برای مدت دو سال در‌اسلام آباد، مزار شریف، و گردیز ‌‌ایفای‌ وظیفه کرده است و این ادعا عوام فریبانه است که گویا موصوف در آن آغازین روز های کارش در آن نهاد به صفت آمر یا مدیر مقرر شده بوده زیرا او در حقیقت هنگامی که در‌اسلام آباد در ‌دفتر UNOCA مشغول کار ذخیره ارقام در رایانه بوده به صفت یک کارمند معمولی استخدام شده بود. در‌ یک جدول،‌ فهرست فعالیت های‌ کارمندان در‌گردیز و مزار‌ نیز‌ به تفکیک پروژه ها موجود بوده باشد و جناب ایشان آنرا در نقطه دور افتاده در عین زمان جلوه می دهند که این را می توان به صراحت دلیل عوام فریبی دیگر‌خاطر ‌نشان ساخت.


پنجم ـ پس از‌سال ۲۰۰۲ سوابق کاری ‌آقای شهزادگل آریوبی وضاحت ندارد و موصوف در سوانج گنگ خود نوشته است که در ‌نهاد های UNAMA, USAID, UNDP که برخی موسسات غیر‌ دولتی (NGO‌) هستند به صفت مدیر کار کرده است. در این موسسات نامبرده به صد ها نفر‌ که به زبان انگلیسی تکلم و نوشته کرده بتوانند و در بخش کاربرد رایانه و نرم افزار های ساده تعلیمات مهارت های لازم را داشته باشند استخدام می ‌شوند. اما آقای شهزادگل آریوبی به هیچوجه شایستگی برای‌ تقرر به صفت وزیر در مقام سیاسی و مسلکی ‌ وزارتی مانند مخابرات و فناوری معلوماتی را بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی، تجربه کاری و تخصص در‌ رشته مهندسی ارتباطات مخابراتی (‏Telecommunication Engineering) که یکی ‌از‌ رشته های ‌پیچیده و متحول در‌عرصه مخابرات در‌عصر‌کنونی است، نداشته و ندارد.


مشاوریت وزارت قبایل به جز نفاق افگنی با مخابرات پیوندی ندارد. همه می دانند که در ‌وزارت ها و ارگ و سپیدار ‌به هزار‌ ها ‌مشاور‌ معاشخور، چای خور‌ و قصه گو وجود دارد. بیشتر این مشاورین هم جاسوسان خارجی هستند.


ششم ـ ‌ برویت سوانح خود آقای شهزادگل آریوبی موصوف در سن بیست به اخذ شهادتنامه آشنایی به زبان انگلیسی ” Certificate III in English Proficiency ” نایل گشته است. شهادتنامه این کورس های کوتاه مدت آموزش زبان انگلیسی چند ساعته از جمله ابتدایی ترین سند های آموزش مقدماتی آشنایی به زبان مذکور محسوب می‌شود.

 

 

این جانب با تجربه و تحصیل که در‌ بخش آموزش و سپس تدریس زبان انگلیسی دارم به صراحت و صلاحیت می گویم که ادعای تحصیل موصوف در ‌بخش فصاحت زبان انگلیسی یک ادعای مضحک بیش نیست. اما این که آقای شهزادگل آریوبی چنان یک سند پیش پا افتاده را یکی از دستاورد های علمی خویش قلمداد می کند بدون شک جز ‌دلیل دیگری بر‌عوام فریبی او چیزی ‌بیش‌ نیست. هزاران مهاجر که در کشور های انگلیسی زبانی مانند آمریکا، بریتانیا، آسترالیا و زیلاند جدید هجرت کرده اند اجازه دارند که به صورت مجانی مشغول کسب زبان انگلیسی شوند و چنان سند های را در بخش آموزش ابتدایی ترین مهارت های کسب زبان انگلیسی به دست آورند. اما آقای شهزادگل آریوبی با این شهادتنامه خویش نمی تواند ادعا کند که توانسته در آن مدت کوتاه همه مهارت های مکالمات عادی‌ زبان انگلیسی را کسب کرده باشد. همچنان چنان یک شهادتنامه معمولی به صفت سندی واجد شرایط شمولیت برای‌‌ کسب تحصیل در ‌دانشگاه ها و دیگر موسسات تحصیلات عالی در ‌کشور های انگلیسی‌ زبان شناخته نمی شود.

 

 

بنابر دلیل پیکش شده در بالا هیچ انسان معقول و ‌با خرد با اتکا و با ارایه چنان اسناد کورس های کوتاه مدت و پیش پا افتاده خاک به چشم مردم و ملت خویش نمی زند و به دروغ ادعا نمی کند که در رشته های فنی، تخنیکی و معمولی اداری دارای تحصیلات عالی است. جای تعجب و مایه‌ حیرت‌ است که اگر‌ اعضای شورای ملی کشور‌ واقعا با توجه به منافع ملی و میهنی و با حفظ‌ شرف، وجدان اصل‌ شایسته سالاری ‌را در‌گزینش افراد برای‌ بهبود کار ها و مبارزه علیه فساد، ‌بیکارگی،‌ ‌بی‌کفایتی در‌نظر می داشتند هرگز برای آقای شهزادگل آریوبی رای نمی داند و حتی او را در صحن شورای ملی راه نمی دادند. بلی اعضای شورای ملی اگر اشخاص ملت گرا، میهن دوست، استقلال طلب و سایسته سالار می بودند به چنان شخصی با همچون جعلیات در بخش سوانح وی هرگز رای نمی دادند و نه می گذاشتند چنان یک جعلکار در دهلیز های وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی راه پیدا می کرد، چه رسد که با دادن رای خویش او را به صفت وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی انتخاب و مقرر می کردند.

هفتم ـ تحصیلات دانشگاهی را تحصیلات حرفوی هم می گویند. در ‌حالی که در بسا کشور های جهان اول تحصیل در‌ بخش فنی و تخنیکی را تحصیلات حرفوی نمی گویند بل آن را کسب تحصیل در یک رشته فنی یا تخنیکی می خوانند. آنچه را که آقای شهزادگل آریوبی به نام تحصیلات عالی خویش به چشم ملت زده هرگز تحصیلات دانشگاهی یا حرفوی نبوده و نیست.


آقای شهزادگل آریوبی همچنین ادعا کرده که بین سالیان ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۵ در نهاد های زیر به صفت آمر، مدیر و رییس ایفای وظیفه کرده است:


۱. در نهاد UNOCA/MIS اسلام آباد، “منحیث آمر دیتابیس؛

 

  1. آمر دفتر ساحوی ولایت گردیز در UNAMA/RRR؛

 

  1. متخصص مدیریت پروژه در UNDP/AIMS؛

 

 

  1. مدیر انکشافی در UNDP/AIMS؛

 

 

  1. مدیر هماهنگی ولایت میدان وردگ دفترUSAID/CDP؛

 

 

  1. مدیر هماهنگی با دولت در دفتر USAID/CDP؛ و

 

 

  1. مشاور “پلان و پالیسی” وزارت سرحدات و قبایل از طریق برنامۀ CBR بانک جهانی؛

 

 

  1. رئیس عمومی اداره ی آسان خدمت وزارت مالیه؛

 

 

  1. موسس اداره ی آسان خدمت وزارت مالیه در بخش ارایه ی خدمات الکترونیکی؛ و

 

 

  1. عضو فعال سازمان های جامعه ی مدنی و سازمان های جوانان در دوره حکومت موقت.

 

 

از متن رسمی سوانح آقای شهزادگل آریوبی چنین معلوم می شود که ایشان نابغه ابن علامه ابن سلطان الجاعلین در هنر جعل کاری هویت خویش و همنوعان خود است.

 

 

برای سران رژیم وحشت و دهشت ع و غ و همه اعضای شورای ملی که به آقای شهزادگل آریوبی رای داده اند، بدون هیچ شکی، جای شرم است که خود را به دروغ شایسته سالار و فاقد فساد و شخصیت های صادق به منافع ملی کشور می خوانند.

هکذا ‌نفرین الهی به حامیان خارجی رژیم وحشت و دهشت ع و غ که چنین افراد شیاد را بر اساس روابط بر ضوابط بالای سرنوشت کشور افغانستان تحمیل کرده اند و تحمیل می کنند.

 

 

هشتم ـ آقای شهزادگل آریوبی در سوانح خود نگاشته است که گویا در بخش زبان های دری، پشتو، اردو و انگلیسی هم تحصیل کرده است به حقیقت یک فکاهی خنده دار دیگری است. از لحاظ ارزیابی متن یک جمله انسان عاقل می داند که او می خواهد چه مطلبی را به ذهن خواننده یا شنونده ی جا زند.

 

 

از متن جمله ی “… و به زبان های پشتو، دری، انگلیسی، عربی و اردو بلدیت ” چنین می توان تفهیم کرد که آقای شهزادگل آریوبی در حقیقت به صورت رسمی و حرفوی در رشته زبان های پشتو، دری، انگلیسی و اردو هم هیچگاه به نحو درست آن کسب تحصیل نکرده است.

 

 

نهم –

In addition to having completed his advanced education in the field of Business Administration, Mr. Aryobee has completed short-term professional courses in Computer Science, Information Technologies, PRINCE II, Project Management, Plans and Policy, and Programming for Results-Oriented Management. Added to this comprehensive educational curriculum is his UN Certification in Language Proficiency.

 

 

با نگاه اجمالی به متن فوق که در بخش انگلیسی شرح سوانح آقای شهزادگل آریوبی

آمده این وزیر جدیدالتقرر تحصیلات خود را‌ ذکر‌کرده با صراحت متوجه می شوید که موصوف با کاربرد اصطلاح تحصیلات عالی برای ‌کتمان حقیقت در‌مورد تحصیل خویش‌ طفره رفته است . اصطلاح تحصیلات عالی (Advance education ) در‌ رشته کسب و کار ‌‌بی معنی است. آقای شهزادگل آریوبی در سوانح خود به صراحت نوشته که کورس های‌ قصیر‌المدت ‌در‌ رشته فناوری معلوماتی و بعد هر مضمون را جداگانه ذکر کرده است که در حقیقت هر مضمون مربوط به فصل های ‌مربوط‌ به همان برنامه آموزشی کوتاه مدت می ‌باشد و موصوف بعد از ‌ذکر‌نام های مضانین تذکر‌داده است که در این نصاب تعلیمی جامع و مبسوط‌ و مهارت در‌ کسب آموزش زبان انگلیسی‌که قبلا ً در‌مورد روشنی انداخته شد نیز‌شامل بوده است. این خود دلیل واضح است که شخص وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان هیچ سند معتبری در بخش تحصیلات دانشگاهی‌ نداشته و ندارد. با استناد به نظر یکی از استادان اسبق دانشگاه کابل که اکنون در شهر ملبورن به سر می برد “با توجه به مبهم بودن تحصیلات ابتدایی، ‌ثانوی ‌‌و دانشگاهی موصوف می توان گفت که جناب وزیر‌ منتخب به جز‌ کورس های ابتدایی در‌ رشته کامپیوتر‌ و انگلیسی تحصیل ندارد و از‌هوا به سمت وزیر مخابرات بنابر ‌پیوند های پشت پرده و نگران کننده ‌برای‌ انجام ‌فعالیت های‌ مرموز‌ نصب‌ شده است”.

 

 

آقای وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی ‌‌ رژیم نامشروع ع و غ در حضور رسانه ها نتوانست متن نوشته جلو روی خود را که به زبان دری در‌چند سطر هم تهیه شده بود به صورت درست بخواند.

 

اما شارلاتانی که به صفت وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی مقرر شده عجب یک مارمولکی است که توانسته با چالاکی و فریبکاری خاک به چشم همه نمایندگان نام نهاد شورای ملی افغانستان به مقام دزدیده شده تکیه زند.

 

فشرده مطلب: این که چطور ‌آقای شهزادگل آریوبی در سن بیست سالگی توانسته بدون ختم دوره تحصیلات عالی در ادارات سازمان ملل متحد به صفت آمر و مدیر کار کند و سپس با گرفتن چند قباله دم روباه که هیچگاه هم سند دانشگاهی محسوب نمی شوند چطور به صفت مشاور برنامه و خط مشی سازی وزارت سرحدات و قبایل و سپس در سال ۲۰۱۵ “به حیث رئیس عمومی ادارۀ آسان خدمت (؟!) وزارت مالیه تعین (؟!) گردیده و در وقت کم توانسته برعلاوه ایجاد ادارۀ مذکور در بخش ارایۀ خدمات الکترونیکی گام های موثر را بردارد” نیاز به احسن گفتن به چنان نابغه ی بی بدیل قرن مابعد عصر دایناسور ها دارد.

 

 

آقای شهزادگل اریوبی نوش جانت: تا که مربی داری مربا بخور.

 

 

منابع:

 

 

‏http://mcit.gov.af/fa/page/1/83/82

 

 

بیوگرافی وزیر صاحب

خلص سوانح شهزاد گل آریوبی، سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

 

محترم شهزاد گل آریوبی فرزند وزیر گل در سال ۱۳۵۹ در ولایت پکتیا چشم به جهان گشود و تحصیلات عالی خود را در رشته اداره و تجارت تکمیل نموده است، برعلاوه آن تحصیلات کوتاه مدت دیگر چون دیپلوم در کمپیوتر ساینس، دیپلوم در تکنالوژی معلوماتی، PRINCE II، تخصص در مدیریت پروژه ها، تخصص در بخش پلان و پالیسی، برنامه ریزی برای مدیریت موثر را نیز فراگرفته، برعلاوه آن آقای آریوبی سند فصاحت زبان انگلیسی را از سازمان ملل بدست آورده که یکی از باپرستیژ ترین سند درین عرصه میباشد.

محترم شهزاد گل آریوبی در بخش حکومتداری الکترونیکی، زیربنای تکنالوژی معلوماتی، امنیت سایبری و شبکه سازی یا نیتورکنگ و سیستم GIS نیز تخصص دارد و به زبان های پشتو، دری، انگلیسی، عربی و اردو بلدیت دارند.

موصوف در سال ۱۳۷۹ در نهاد UNOCA/MIS اسلام آباد، مزار شریف و گردیز منحیث آمر دیتابیس تعین گردید و متعقباً در بست های آمر دفتر ساحوی ولایت گردیز UNAMA/RRR، متخصص مدیریت پروژه در UNDP/AIMS، مدیر انکشافی در UNDP/AIMS، مدیر هماهنگی ولایت میدان وردگ دفترUSAID/CDP، مدیر هماهنگی با دولت در دفتر USAID/CDP و مشاور پلان و پالیسی وزارت سرحدات و قبایل از طریق برنامۀ CBR بانک جهانی ایفای وظیفه نموده است.

وی در سال ۱۳۹۵ به حیث رئیس عمومی ادارۀ آسان خدمت وزارت مالیه تعین گردیده و در وقت کم توانست برعلاوه ایجاد ادارۀ مذکور در بخش ارایۀ خدمات الکترونیکی گام های موثر را بردارد.

آقای شهزاد گل آریوبی از دوره انتقالی بدین طرف در سازمان های جامعۀ مدنی و سازمان های جوانان فعالیت داشته و درین عرصه خدمات زیادی را انجام داده است.

نامبرده حین تصدی پُست های رسمی فوق، نقش قابل ملاحظۀ را در امر جلب و تطبیق کمک و همکاری های بین المللی و زمینه سازی برای تطبیق پروژه های های مهم ملی برای افغانستان ایفاء کرده است.

اخیراْ محترم شهزاد گل آریوبی طی حکم شماره ۱۵۷۲ مؤرخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، به پاس خدمات در بست قبلی، شایستگی و لیاقت بحیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعین گردید.

 

 

‏http://mcit.gov.af/en/page/1/83/82

Minister’s Biography

Shahzad Gul Aryobee, Appointed as the Acting and Nominated Minister of Communications and Information Technologies

 

 

Shahzad Gul Aryobee, the son of Wazir Gul, was born in Paktia Province in 1980. In addition to having completed his advanced education in the field of Business Administration, Mr. Aryobee has completed short-term professional courses in Computer Science, Information Technologies, PRINCE II, Project Management, Plans and Policy, and Programming for Results-Oriented Management. Added to this comprehensive educational curriculum is his UN Certification in Language Proficiency.

Mr. Aryobee’s specializations include e-Gov, ERP, ICT Infrastructure, Cyber Security and Networking. Furthermore, he is accomplished in the Pashto, Dari, English, and Arabic languages.

Mr. Shahzad Gul Aryobee has been an active member of Afghanistan’s civil society and youth organizations since the time of the Transitional Government.

Commencing his career as the database manager at the offices of UNOCA/MIS in Islamabad, Pakistan, and Mazar-i-Sharif and Gardez in Afghanistan, from 2000 to 2002, Mr. Aryobee was subsequently appointed in 2002 as Field Programs Officer at UNAMA/RRR in the Gardez regional office, a Project Management Specialist at UNDP/AIMS, the Project Development Manager at UNDP/AIMS, the Project Provincial Manager of Maidan Wardak Province for USAID/CPD, the Director of Coordination with the Government at USAID/CPD, and lastly as the Planning and Policy Advisor for the Ministry of Borders and Tribal Affairs in association with the World Bank’s CBR program.

In 2015, he was appointed as the General Director of Asan Khedmat at Afghanistan’s Ministry of Finance. In this short time frame, despite the recentness of the organization’s establishment, he was able to take effective steps toward E-services in Afghanistan.

During his official postings, enumerated above, Mr. Aryobee has played a significant role in attracting international assistance to Afghanistan while laying the groundwork for the implementation of major national projects in the country.

According to Order No. 1572 of the President of the Islamic Republic of Afghanistan, dated 7 August 2017, Mr. Shahzad Gul Aryobee has been Appointed as the Acting and Nominated Minister of Communications and Information Technology, on the meritorious basis of the excellence of his performances in all his previous postings, as well as upon his notable academic accomplishments and the strength of his personal character.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا