خانه » خبر و دیدگاه » ادامه حالت شبه ناک زندگی مردم را بمخاطره می اندازد

ادامه حالت شبه ناک زندگی مردم را بمخاطره می اندازد

afghanistanmap_black

هر روز در کشور وقایع دردناکی رخ میدهد، مدت یکسال اضافه تر سرنوشت کابینه و وزیر ها و وزارتخانه ها معلوم نیست.

فساد به اندازه ای است که صندوق جهانی پول از موجودیت فساد گسترده حکومت را هوشدار میدهد و وزارت مالیه به آن ترتیب اثر نمیگذارد، وضع مجلس نمایندگان را آشفته ساخته اند، نهاد قانونی کمیسیون مستقل انتخابات را در وظیفه اصلی شان دست بسته اند و حکومت کوشش میکند که افکار عامه را در یک چرخه بسیار خورد همیشه مصروف نگهدارد یعنی تقلب انتخاباتی.

آیا از تقلب ها و دزدی های که از طریق ارگان دولتی بین یک چرخه وسیع دستگاه های دولتی و موسسات همکار بین المللی شان صورت گرفته و به صد ها پروژه زیر ساختی قبل از آن که به بهره برداری روی اسناد صورت بگیرد مانند سرکهای کابل و اطراف از بین میرود کیفیت پایان مواد ساختمانی و غیره اندیشیده اند؟فقط یک موضوع را محکم گرفته اند که در انتخابات تقلب صورت گرفته و هر روز دادگاه بالای داد گاه و کمیسیون بالای کمیسون تیار میکنند.ملت حق دارد بدولت که در راس آن آقای کرزی، است هوشدار دهد که در طی این خشک سالی که ما در ربع اول آن هستیم با کند و ها و سیلو های خالی از غلات شکم گرسنه مردم را از چه پر میکنند شاید هم از خاک گور؟ و همچنان است وضع دامداری در کشور که هر روز رمه ها و گله های دام، یا تلف می شوند یا به نیم قیمت به بیرون میرود و استعمال و خوردن گوشت خو به افسانه تبدیل شده است.

همچنان است وضع راه های ترانزیتی که خطر دیگر نرسیدن مواد از بیرون کشور است مواد نفتی برابر به قیمت طلا شده است و نان خشک که غذای اصلی مردم در سه وقت است از گرانی قیمت و کم وزنی شکم ها را گرسنه میدارد. سرحدات و تقریباً حدود ۶۰۰ کیلو متر یا اضافه تر مناطق ما ااز یک ماه به اینطرف زیر حمله توپخانه دشمن است و دولت هیچ کاری نکرده است مگر این نیرو های مسلح تا دندان داخلی و خارجی برای روزگزراندن و تفرج آمده اند یا به ریش مردم می خندند؟ اخر این چه قسم حکومت داری است هیچ کس در خانه در شهر و در راه رفتن بوظیفه مصئون نیست و هر روز به دها واقعه مردم کشته میشوند پس این حکومت چه است؟ و برای که اینها موجود هستند؟ و پول و امکانات بیت المال را بمصرف میرسانند که هیچ کاری از دست شان ساخته نیست، این مطالب را که باید مدیریت و تدبیر نماید و هزاران مشکل دیگر آخر سرنوشت این ملت چه خواهد شد؟ و ما با این دولت نا کار آ این بازی را تا کجا ادامه دهیم؟


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com