خانه » خبر و دیدگاه » ‘آمریکای «اشغالگر» و طالبان «بی کس»’

‘آمریکای «اشغالگر» و طالبان «بی کس»’

karzai_mullahomarbackground

محترم حامد کرزی که روز دوشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، گفت: حامیان صلح و ثبات در افغانستان به نیرو های «اشغالگر» مبدل شدند و طالبان هم از بیکسی بار تمام مسئولیت های را به تنهای بدوش میکشند. در مورد قتل کودکان معصوم نوزاد و سائر افراد ملکی که بدست نیرو های ناتو مظلومانه به شهادت رسیده اند، گفت که ادامه و تکرار این جنایت نیروهای حافظ صلح را به یک نیروی اشغالگر مبدل ساخته، اما در مورد طالبان از “بزرگواری” کار گرفت و فرمود که قتل هائیکه صورت میگیرد کار دشمنان مردم افغانستان است، ولی طالبان کسی را ندارند که برای شان بگوید شما این مسئولیت را بعهده نگیرید چون این جنایت را طالب نه، کسی دیکری مرتکب شده است!

اینکه نیرو های ناتو اشغالگر اند و پول های شان مرحمی زخم هاست از چشم کسی پوشیده نیست.اما باید رئیس مهور تکلیف خود وملت را در چنین شرائط روشن کند که حین اشغال کشور توسط نیرو های بیگانه چه باید کرد؟ و نقش حکومت افغانستان دربین تجاوز واشغال دشمنان دور ونزدیک چیست؟ خوب خارجی ها اشغالگر طالبان بیکس درین میان گناه مردم ملکی و اطفال معصوم چیست که هر روز قربانی بیکسی طالبان وغرور فرعونی غربی ها میشوند.

برای نیرو هائیکه والی ها هم توسط شان حفاظت شود ومشاور عمده حکومت در تمام عرصه های مالی اقتصادی، سیاسی وکلتوری باشند متجاوز گفتن کار مشکلی است آنهم از طرف حکومتیکه هر روز دستش بجیب خارجی ها باشد.اگر متجاوز اند باید کمک های نقدی وتحایف جنسی وهمه چیز شان تجاوز باشد که چنین نیست از کمک های نقدی همیشه قدردانی وسپاسگذاری شده تنها از تخطی های نظامی وفشار های سیاسی شان چشم پوشی نمیشود.

تبرئه طالبان: اینکه محور حکومت فعلی را عناصر مشخص از ستون پنجم تشکیل میدهد از نظر کسی پوشیده نیست همان است که از رئیس جمهور شروع تا مشاورین نزدیک در صدد تبرئه ودلسوزی با طالبان اند.چنانچه یک ماه قبل یکی از وزراء پی در پی با خوشحالی تمام اظهار نمود که طالبان فیصله کرده اند دیگر مکاتب را آتش نمی زنند وبه معارف مزاحمت نمیکنند بلکه امنیت مکاتب را نیز میگیرند وحال رئیس جمهور با دلسوزی وترحم میفر ماید قتل هائیکه در نتیجه عملیات انتحاری صورت میگیرد کار طالبان نه بلکه کار کسان دیگریست اما طالبان کسی را ندارند که برای شان بگویند اینقدر بی جا مسئولیت قتل هارا بدوش نگیرید.

تفاوت بین قاتلین ملت افغانستان: اینکه مردم مظلوم بی دفاع و محتاج افغانستان قربانی حملات کور نیرو های خارجی وحملات انتحاری نیرو های نیابتی استخبارات پاکستان میشوند از نطر کسی پنهان نیست. هر روز پیکر های خونین معصومترین انسانهای سر زمین ما بروی دستان وارثین شان برسانه ها نشان داده میشود، عدۀ توسط بمبارد مان کور ناتو به شهادت میرسند و بیشتر به آتش بم های انفجاری وانتحاری طالبان طعمع دود وآتش میشوند. اما فرق قاتلین این است که خارجی ها اول سکوت میکنند  وبعد جبرا اعتراف و از مردم افغانستان معذرت میخواهند؛ اما طالبان با افتخار بار مسئولیت قتل مردان زنان اطفال وکهن سالان را بدوش گرفته، از کشته شدن مردم بیگناه هیچ احساس نا راحتی وندامت نمیکنند. اینجاست که خبث باطنی و تاریکی وجدان انسانها به نمایش گذاشته میشود؛ انسانهائیکه قتل وکشتار انسانهای بیگناه را با افتخار و سر بلندی به عهده میگیرند، راستی بیکس اند؛ کس نیست به این “اطفال گپ ناشنو” بفهماند که افتخار بر جنایت مجازات را در دنیا و آخرت دو چند میسازد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com