خبر و دیدگاه

نمانیدگان مردم! در مقابل تقلاهای نامشروع تمامیت خواهانه ارگ نشینان «نی» بگوید

parliament_afghanistan

 

در بحبوبه بن بست جنجال برانگیز انتخاب رئیس مجلس نماینده گان، بلاخره رئیس جمهور پرده نازک از مداخلات قوی دولت بر سر کسب آن توسط پادوهای نفوذی خویش در مجلس برداشت.

از طریق رسانه های همگانی آغاز پروسه انتخاب رئیس مجلس نماینده گان را تحت مطالعه دارم، و از مجموع نامزدان این دور ریاست مجلس نماینده گان چندین چهره برتر درمیان نامزدان ریاست مجلس خود را آزمودند، که نسبت دلایل متعدد ازجمله مداخلات گسترده حکومت که رئیس جمهور خود رسمآ مسوولیت آنرادرکنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ به رسانه ها بالحن پرطمطراق اعلان و متقبل گردید، و جدانآ تکان خوردم. ( عجب است دزدی که بدست چراغ دارد)

رسانه های داخلی و خارجی با تفاوت کلمات از مداخلات حکومت بر سر کسب ریاست مجلس توسط مهره های نفوذی حکومت هوشدار های را بازتاب داده بودند. اما اضافه نموده بودند که چهره های از اپوزیسیون نیز وارد کارزار رقابت های سرسخت برای کسب کرسی مجلس نماینده گان خواهندشد. اما بمجرد آغاز بکار مجلس نماینده گان بعد از تاخیر دلگیر، فرساینده و عدم تمایل تیم تمامیت خواه و سکوت مخوف آن درعدم شناسائی نتایج انتخابات مجلس نماینده گان که نگرانی های هولناکی را درافکار عمومی ایجاد نموده بود رئیس جمهور با دل ناخواسته تحت فشار جدی و مستمر نماینده ویژه ای سازمان ملل متحد درافغانستان، بالحن دیکتاورانه، جبین ناشاد و افسرده مجلس را مطابق نص قانون اساسی افتتاح نمود.

از همان لحظات نخستین بکار مجلس نماینده گان نشان های اشکار از دشمنی حکومت با مجلس نماینده گان شایعاتی را در تیتر درشت رسانه های داخلی و خارجی منعکس نمود، که حکایت از سناریو سازی های تفتین برانگیز وترکاندن عقده های ترسب کرده چرکین داشت که سخت افکار عمومی را ناراحت مینمود. آقای کرزی و تیم تمامیت خواه آن ازنتایج انتخابات مجلس نماینده گان بویژه از یک دست بودن اعلان نتایج انتخابات مجلس در ولایت غزنی برخلاف انتظار و استحاله تیم ارگ نشین خبر ناخوش آیند و خفت باری را زمزمه میکرد، که درعمل چنین از آب در آمد.

استفاده افزاری تیم تمامیت خواه از کاندیدای آقای استاد سیاف برکرسی ریاست مجلس نماینده گان که بنابر آسیب پذیری های مجبورآ به کاندیدای خود دررقابت با آقای قانونی  گردیده بود، برای یک دور تقنینه ای  پارلمان جدید، آغاز خوبی نبود. به استناد ضرب المثل مشهور مردم: که “از شف شف گفتن کرده بهتر است گفت: شفتالو”.

این کرسی الزامآ بایست به ملیت تاجیک کشور مربوط میگردد تا توازن، تناسب و حضور اقوام در دولت متلاشی و منقرض نگردد. با آنهم برخلاف توقع و انتظار تیم تمامیت خواه در یک سیاست افسار گسیخته تصمیم گرفت، که بگوید این هم مال سلطان است و رئیس جمهور چون در راس هر سه قوه قرار دارد بایست بالای هر سه نهاد تحکم و فرمانبرداری داشته باشد. رئیس جمهور در هنگام افتتاح پارلمان در جریان سخنرانی نیات باطنی خودرا به نمایش گذاشت و نشان داد که باز هم تلاش خواهد کرد، تا این نهاد قانون ساز را یا تحت تسلط تبار خویش در خواهد آورد و یا از الترناتیف دیگر سود خواهد برد.

اگر تیر اش به هدف اثابت نکرد، اجبارآ از ملیت تاجیک فرد گوش بفرمانی را حمایت خواهد کرد تا هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد. بعد از موفقیت مهره ضعیف و مطیع و فرمانبردار از قوم تاجیک به نهاد های که حراست از سیاست های کلان دولت را تحت نظارت دارند به اشاره چشمک زدن های همیشگی مضحک خویش تفهیم کند، که تیم تمامیت خواه توازن و تناسب ملیت ها را در حضور ساختار فزیکی دولت رعایت نموده است.

بدون شک تا اینجا با ترفند های نوع تمامیت خواهانه ارابه ای سیاست شیطانی را دنبال نموده، که با نوع از این دست سیاست های ویرانگر فضای رعب، ترس و سردرگمی را میان وکلای منتخب مردم دراین نهاد مستقل قانون ساز ایجاد نموده، تا هیچ کس بالای هیچ کس اعتماد نتواند. تا پیش زمینه های باشد برای فراگیر ساختن بحران در این نهاد مستقل قانون ساز دولت، و با تداوم چرخش های بیشتر این سناریو های باطل راه وکلا بیشتر گم گردد، و در یک فضای مملو از چند دستگی ها و سردرگمی های طاقت فرسا و خسته کن و نداشتن اجندای روشن و حساب شده ملی، تیم تمامیت خواه اجندای دیگری رابا اقتباس از کتاب شیطانی بر قاطبه ای وکلای دریک وضعیت نا به سامان باجو سازی ها وحدت برند، از ملی و توسل برشیوه های شانتاژ و تطمیع  نوع تمامیت خواهانه دریک حالت روحی متشنج و افسرده اکثریت وکلای مجلس تحمیل  و به کرسی نشاند: من از آدرس مردم به همه وکلای منتخب مردم درمجلس نماینده گان هوشدار و پیام می فرستم: که وکلای منتخب مردم در مجلس نماینده گان: بااحترام به دیدگاه های متفاوت سیاسی تان در خانه مردم بایست این دو اصل را منحیث نماینده گان منتخب مردم در پارلمان کشور تفکیک نمای.

الف: اصل توازن وتناسب ملیت ها درساختار های دولت شامل کشور های که ویژه گی های تنوعی قومی مانند افغانستان دارد، به جایگاه هر یک احترام قایل شد. افزون طلبی و غضب جایگاه دیگران فضای اتحاد ملی را به بحران های سرسام آور و ویرانگر خواهد برد، که در ذلت و خفت آن ما همه رنج خواهیم برد تا اینکه نسل های آینده بر ما لعنت خواهند فرستاد. بدون شک ما همه این چنین نمی خواهیم، بلکه با رقابت سالم و سیاسی از کاندیدای برتر در صورت که احزاب سیاسی فراگیر ملی دو تا موجود باشد، از دو کاندیدای کرسی پارلمان یکی آنرا برمی گزینیم و حمایتش میکنیم. حال که چنین احزاب معیاری ملی را نداریم، الزامآ بایست با حفظ و احترام به جایگاه اقوام با هم برادر و برابر کشور برگزیده های خوبتر را انتخاب نمایم. و جز استحاله ای ترفند آمیز سیاست های زود گذر و ناثواب ملی نگردیم. به واقعیت های ملموس و عینی کشور مان پاسخ منطقی دهیم. سیاست های کلان ملی را مخدوش و مختل نسازیم. بحران تمامیت خواهی را چاق و غیر کنترول نسازیم. از بد خود کرده بهتر دیگران را برگزینیم. دیوار اعتماد ملی  که با سیاست بازی های عوام فریبانه ای تیم ارگ نشین و پادوهای محلی آن سخت درز و جریحه دار گردیده بیشتر ترک دار و شکست ریخت نسازیم. یکبار خود را نزدیک آیینه قدنمای ملی سازید. جایگاه خود را غلط نکنید . بیهوده بر حریم حقوق دیگر برادران هم کیش وهم دیار خود با سنگ پرتاب نکنید. باور کامل داشته باشید که فرزندان ما این راه ناثواب و غلط را تقبیح خواهند نمود. پس چرا ما این چنین کارنامه ای سیاه را برگذشته گان با روبر آینده گان مان به ارث گذاریم.

ب: کاندیدای تیم تمامیت خواه  ارگ به هدف اضمحلال جایگاه و وجاهت، قدرت مستقل وکلای منتخب پارلمان طراحی گردیده است، تا مانند تردید های که به آدرس ریاست جمهوری در انتخابات مطرح میگردد. پارلمان را نیز بی وزنه، بیمار، ناتوان و تضعیف سازد. یقینآ وکلای که قربانی این سیاست تیم تمامیت خواه ارگ گردیده اند بحیث افزار های کور از احساسات آنها استفاده غلط صورت گرفته است و این وکلای محترم تا این لحظات به اهداف غلط استفاده شده اند. رقابت بر حق برادران تان جفا و حق تلفی است، که تصویر خرابی را برای آینده دولت سازی و ملت سازی  نشان میدهد، که بدون شک فردای ندامت هیچ فایده نخواهد کرد. پس هر چه مصمم تر و عاقلانه تر  اراده تانرا عوض نماید و از یک برگزیده عالی که طی پنج سال نخست دوره تقنییه. پارلمان را با عزت وسلامت توام با کاستی ها و شکست ریخت ها، چالش ها تصنحی و بعضآ طبیعی معمول در کشور های تازه به استقرار رفتن جسورانه و با متانت مدیریت کرد اعتماد و حمایت نماید. و اگر خدای ناخواسته این برگزیده را حمایت نکردید و اشتباه نمودید، مطمین باشید که بر بحران مشروعیت موجود در دولت نفس تازه داده اید و یک دور باطل را تکرار خواهید کرد، که صدمه آن بر تمامی نهاد های دولتی اثر گذار تمام خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا