خانه » خبر و دیدگاه » دموکراسی، بهانه ی برای ترفند های بزرگ

دموکراسی، بهانه ی برای ترفند های بزرگ

democracy_cartoon

 

بعد از توفقات “بن” انتظار می رفت که افغانستان وارد مرحله جدید ی از تاریخ خود خواهد شد، ملت افغانستان این بار زیر چتر فورمول وحدت ملی سرنوشت خویش را تعین خواهد نمود. چون این سر زمین داشت برای اولین با ر از زیر بار حکومت های فاشیستی پاتریمونیالیستی خود کامه قبیله وی رهائی حا صل نماید و جای آن را حکومت های ملی به معنی واقعیی آن پر سازد، تا درین راستا وارد نظام سازی و حکومت داری  به شیوه دموکراتیک آن گردند.

به همین سبب کنفرانس بین المللی بن بعد از سقوط حاکمیت طالب ها و حمله به برج های جهانی در یازده هم سپتامبر ۲۰۰۱ در کشور آلما ن بر گزار گردید، مطابق فیصله  آن کنفرانس، اداره موقت و انتقالی تشکیل، قانون اساسی تصویب انتخابات ریاست جمهوری و انتخابا ت پارلمانی تدویر گردید پروسه ملکی سازی تشکیل اردوی ملی و پولیس ملی بخاطر تامین امنیت از مواد های دیگر این کنفرانس بود، که در حا ل شکل گیری است. اما بیش از هشت سال از آغاز این پروسه  سپری می شود،  نگرانی ها جدی هم در زمینه های امنیتی و هم در عرصه حکومت داری روز به روز بیشتر شده است، نفوذ طالب ها و القاعده به حمایت پاکستان  در برابر نیروهای خارجی و حکومت افغانستان تهدیدی بزرگ امنیتی به شمارمی رود، از جانبی هم فساد اداری و قاچاق مواد مخدر  از جمله چالش های است که دولت افغانستا ن به آن مواجه بوده این موضوع سبب تیره گی شدید روابط بین افغانستا ن و متحدین غربی آن به ویژه ایالت متحد امریکا شده است، از سوی هم بیش از یک و نیم سال از بر گزاری انتخابا ت ریاست جمهوری می گذرد، دولت موفق و به تکمیل کابینه نگردیده وزارت های آب و انرژی، ترانسپورت هوانوردی مهاجرین تحصیلات عالی و مسلکی نتوانسته از مجلس نماینده گان رای اعتماد اخذ بدارند.

اکنون نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شده است، زد وبند های سیاسی در بین کمیسون انتخابا ت و دادستانی افغانستا ن و محکمه ویژه در جر یا ن است چندی قبل دفتر مطبو عاتی ریاست جمهوری اعلان نموده بود، که کار شورای ملی درآغاز ما دلو توسط رییس جمهور افتتاح می شود، به همین منظور هفته آشنا ئی وکلا در انتر کانتیننتال هوتل با مصارف گزاف تدویر یافت و هیت اداری موقت مجلس نماینده گان روز گذشته  انتخاب شد و آماده گی ها برای افتتاح مجلس از جانب نمایندگان  برنده اتخاذ گردیده، اما اعلان به  تعویق انداختن افتتاح برای یک ماه دیگر از طرف محکه ویژه نگرانی های شدیدی ملی و بین المللی را به بار آورده است، بدین ملحوظ تا هنوز معلو م نیست جناب آقای کرزی به اصطلاح عام می خواهد “چه گلی نوی را به او دهد”  و در فکر براه انداختن چه ترفندی درین راستا است؛ در صورت دوام این منازعه احتمال خواهد رفت بحران عمیقی در جامعه رونما گردد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com