انتخابات

فقط یک سوال خیلی مهم از کمیسیون انتخابات

fraud-afghanistan

 

جناب قضاوت پوه معنوی صاحب روحانی و مبارز فرهیخته و شخصیت ملی کشور، با تقدیر از جریان کار هر دو اتاق کمیسیون تاکنون؛ لطفا بخاطر رفع نگرانی غم سالاران کشور سوال ما را پاسخ بدهید که در خیلی از حوزه های انتخاباتی بنابر ملحوظات سیاسی علیرغم تعهد شما برگه ها خیلی اندک فرستاده شد یا خیلی ناوقت رسیدند. همه میدانند که چنین کاری سازمانیافته توسط تیم معین در داخل کمیسیون بانگیزه و هدف خاص صورت گرفت که دیگر دوستان درین خصوص باتفصیل روشنی انداخته و ما تکرارش راضیاع وقت میدانیم و نیز بعد از تصویب قانون اساسی پاراگراف های مشخص درموادی علاوه شدکه از یکطرف اعتبار قانون راخدشه دار ساخت و از جانبی هنوز هم مصدر جنجال های حقوقی و سیاسی است و دلیل خیلی قویتر از همه در انتخایات های ریاست جمهوری و پارلمانی گذشته تقلب درحدی بودکه ۷۰% وکلاء درحقیقت انتصابی بوده و شخص رئیس جمهور هم اگر در مرتبه اول بنابر “مصلحت” برگزیده شدند.

بار دیگرهم خود را شخصا خودشان برگزیدند طرفه اینکه باری گفته بودندارگ ریاست جمهوری برای من دوزخ است ولی حکمت رانفهمیدیم که چرادربهای چنین دوزخ نفرت انگیزی همه چیزشان راباختندتاکه افغانستان رانیزبدوزخ دیگری تبدیل ساختند؟حالاخواهم پرسیدکه اهل دوزخ چگونه میتوانند بهشتی سازند درحدانتظاربرزخیان؟خصوصابادرنظرداشت معلومات ما ازوجوداشخاص مغرض وفرصت طلب ومعلوم الحال درتمامی سطوح هردو کمیسیون که توسط تیم جناب لودین دست چین وتنظیم شده بودندوشماهم بیدرنگ درهمان مصلای هموارشده نمازتان راشروع کردیدوهیئت رهبری کمیسیون سمع شکایات نیزبنابرسلیقه ومیل جناب رئیس جمهور در واکنش باخراج لودین و نجفی “انتخاب” شدند حالاچه تضمینی وجود دارد که درروزهای أخرتعدادی ازافرادناکام یامشروط بشکل “چیرکی” درلیست برندگان جازده نشوند؟ این تشویش وقتی جدی میشودکه قبلاهم ازشماپرسیده شدکه چرادربرخی حوزه هابرگه رابقدرنیازنفرستادید؟ شماناگزیراعتراف کردیدکه من هم خبرندارم چراچنین شده است؟

مباداکه یخن شمابدست نامزادان درکمین خفته وبیداری بیافتدکه فردابتوانندثابت نمایندکه درحق أنهاخیانت شده است؟ وأنگهی اگرشمابگوئیدکه من خبرنداشته ام یاچنین کاری درکمیسیون سمع شکایات صورت گرفته شایدهم عذربدترازگناه باشدأیاگاهی درشناخت پرسونل هردواتاق کمیسیون دقت کرده اید؟ خینه بعدازعیدچندان خوشایندنیست وهیچ چیزی دیگرمخفی نخواهدماندلطفاعلاج واقعه راقبل ازوقوع کنیدحتی اگرهم چندهفته دیگراعلان نتائج بتأخیرافتدچراکه “شفافیت” ؛ “عدالت” و”حقیقت” مقدم برهمه چیز؛ ام الواجبات وخیرالبرکات اندچنانچه شمابهترمیدانیدعدالت به نص صریح قرأن فرض عینی درخانواده ؛ درجامعه ؛ دردولت ؛ درکشورودرزندگیست ودومین رکن اسلام بعدازتوحیدمن درأخرین تحلیل گفته میتوانم که اگرغایت بعثت توحیداست ولی غایت توحیدهم دادگستریست زیراکه نظام کائنات برعدالت استواراست ازجانبی هدف دمکرسی بحیث یک نظام مدرن سیاسی نیزعدالت است عدالت درحقیقت نیازمشترک حتی حیوانات وپرندگان است امروزدرغرب کسی نمیتواندحقوق حتی پشک راتجاهل ورزدشفافیت نیزواجب است زیرامالایتم الواجب إلابه فهوواجب مگربدون شفافیت عدالت تحقق پذیرشده میتواند؟

در حالیکه مصلحت باهمه مظاهرش مدفن حق و عدالت وعامل تراژیدی و مشکلات کشورماست و تا در کشوریکه همیشه در همه جنایات و پلشتی هاریکاردبرقرارکرده است ومصدررنج ومشکلات دنیاست نیزثابت شوداگرعزم واراده سیاسی باشدمیتوان کارهای نیک وبزرگ نموده وهرنوع فسادوخیانت رانابودساخت ودردولت افغانستان شخصیت های خیلی باوجدان وصادق ودلسوزهم یافت میشوندکه بخاطرحقوق ومنافع مردم خویش بأتش بازی کنندپس مسئله اشخاص مطرح نیست بل سرنوشت پروسه ودمکرسی وعدالت است که درین أزمون رقم میخوردخشت اول – دوم – سوم گرنهدمعمارکج تاثریاچون رود دیوارکج وقتی شماگفتیدمابزورهم تسلیم نخواهیم شد وزرهم إنشاء الله کارگرنخواهد افتادبیادندای ملکوتی ناجی بشریت افتادم که درمحراب مسجدش گفت: بذات اقدس او (جل جلاله) سوگندکه اگرفاطمه بنت محمدهم سرقت کند دست اش را خواهم برید توقع داریم که بخاطر اعاده حیثیت دمکرسی و بلکه افغانستان دست هر فاسد و مفتخوار هم از سرنوشت مردم ما بریده شود. بامیدچنین روزی!

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا