خانه » خبر و دیدگاه » اهل کار، در کار حکومت کرزی نمی باشد

اهل کار، در کار حکومت کرزی نمی باشد

karzai_face_2

اخیرآ شاهید بودیم که  آقای دیان، رییس بانک پشتنی  افغانستان، به جرم خدمت بهتر در امور اداره و برخورد نیک با همه اداره چیان و مامورین اداره بانک، از وظیفه بر کنار و بجای آن کسیکه نه تجربه کاری دارد و نه کسی از کارکرد و کارایی آن خبر دارد، از سوی وزیر مالیه حکومت فسق و فساد، طور ناگهانی معرفی گردید.

خدا شاهید است که چهره این وزیر آنقدر بی رمق و خجالتزده شده بود که  خود نمایندگی از خیانت به کارایی و اهل کار و خدمت به این مردم که اشدآ محتاجند میکرد. البته اهلیت و شایستگی این رییس بانک از چهره وسیمای کارمندانش وگریه های بی آلایش و در عین حا ل بدرقه های پرشور زن ومرد وجوان و پیر این اداره برجسته بود. همه با یک صدا بحا ل خود وبحا ل این شخصیت نیکو و در عین حا ل، بحا ل این حکومت جفا کار میگریستند و هق میزدند و بینند گان چنین حالت را هم شریک خویش ساختند.

آفرین و درود بیکران به گوهر چنین انسان با وجدان وخدمتگار با ایمان باد! دراین سر زمین با چنین شخصیت اینهمانی تا هنوز بر نخورده ایم وچنین حکومتهای تبهکار و ضد استعداد و خدمتگذاری را دیده ایم، ولی چنین رییس را که در بر طرفیش همه با یک صدا گریه کنند و وجدان یافت نشود که جوانمردانه چنین شخصیت برازنده را دو باره به اداره که ساخته است و رشد داده است و کمبودی ندارد، بر گرداند!

کشور ما با تآسف نابکار پرورش ساخته اند و کسانی را دست بوس و با عذر و چاپلوسیی به اداره بر میگردانند و یا از استعفایشان پشیمانشان میسازند که یک پیسه ارزش ندارند و چنین کسان تاریخ گواهی میدهد که از پدر پدر در خدمت اجانب بوده اند و خیانتشان همیشه بر خدمتشان سنگینی داشته است،  اما شخصیتهای وطن دوست و نیکو کردار و خدمتگار ملی و انسانی را همیشه پس زده اند و جایش را به همین اجنبی بستگا ن رمق سوخته و وجدان فروشا ن وابسته خالی نموده اند. امروز ما و همه شهروندان افغانستان در خارج و داخل کشور دیدیم که وزیر مزدور و وابسته حاکمیت فاسد، چگونه گریخت و حاضر نشد که به پرسشهای رسانه ی پاسخ بدهد؟

این نمونه ی حکومت فاسد و نا بکار اقای کرزی بود که در برابر یک انسان خدمتگار چنین بر خورد نمود، چنانیکه در سابق با اقای رمضان بشردوست هم تا جایی همینطور معامله صورت گرفته بود؛ ایا میشود توقع کرد که  کار به اهل کار سپرده خواهد شد و فساد کشنده و آبرو ریز از این کشور با چنین حکومت  رفع خواهد گردید؟

هرگز نه! حکومت که از خدمت به شهروندان ترس داشته باشد، از گزینش کمیسیون انتخاباتی و گزینش کمیسیون شکایات انتخابی توسط شورای ملی ونمایندگان مردم ترس داشته باشد، چه امید وب اورمندی برای مردم از خود بجا خواهد گذاشت؟

چنین حکومت را چه نام و بکدام سیستم حکومتی پیوندش باید داد؟

سیستم استبدادی است که از قدرت مردمی در هراس میباشد وحکومت مردمی، هیچگاه از قدرت مردم و خدمتگذاران مردمی نمی ترسد و همواره بخود و کارمندان شایسته و اهل کار خود میبالد. ولی فساد پیشگانرا دیدیم که در گذشته نیز فرزندان با استعداد و درایت پیشگان این سرزمین را به شکل از اشکال و با شگرد نا جوانمردانه و بدسگالانه ترور کرد و به نوجوانا ن بغلان هم رحم نکرد!

آیا میشود با ترور و دهشت افگندی به عمر نابکار حاکمیت فاسد دوام داد؟ ایا میشود با شیوه مریضگونه، و سادیزم دیکتاتورانه، تندرست فکر کرد و تندرست زیست؟ هرچه از اندیشه تراود، روش و بینش و گفتار و کردارت را تعین میکند، اگر خوب اندیشید، خوب میزیی و خوب نمایان میشوی و از خوبی هم ترس نداری و اگر بر عکس بود، همه چیز بر عکس خواهد گردید واز خوبی هم ترس خواهی داشت واز حدمت هم بدت می آید واداره وکارمند اداره را هم باید بیازاری وتبدیل نمایی وآزار بدهی، چنانیکه جفای خود سرانه وزیر مالیه آقای کرزی در حق ریس بانک پشتنی وترسش از خدمتگاری وکارایی وعدم وابستگی این رییس به بیگانه گان را همه دیدند ونا رضایتی صدها کارمند این بانک از بر کناری یک شخص نیکو، بدون شک عدم صداقت این حاکمیت را به شایسته سالاری و وابستگی ملی این حاکمیت را به این سرزمین ودر عین حال بی ارادگی این حاکمیت را در امور کشور داری مبرهن ساخت وبیشتر از پیش بر همگان روشن گردانید.

اداره ی قضا و دادگاه این رژیم بجای اینکه متقلبین انتخابات ریاست جمهموری را به اتهام جرم تقلب بدادگاه میکشاند و قناعت مردم را فراهم می آورد، بخاطریکه روی سیاه فسا د اداری و نابکاری این حکومت فسق و فساد را بپوشاند و مردم را اغفال نمایند، چند نفر فرزند نا توان از نگاه اقتصادی که کاندید ریاست جمهوری بودند را به محاکمه میکشانند که چرا رای نبردند؟ معاون دادگاه کشور، با بی شرمی وقباحت فساد زدگی، وجدانش را پامال زور وزر کرده تصمیم محاکمه چند نفر کاندیدانی را دارد که توان تقلب را نداشته اند و به جرم اینکه چرا تقلب نکرده اند بایست پاسخگوی باشند.

هی هی! عدالت چنین است و آخیر کار، کجا میشود حکم حق بر قرار؟ امید است که همشهریان با احساس در برابر این جفا پیشگان بی تفاوت نباشند و با قلم و قدم جواب این تبهکاران فساد پیشه را بدهند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com