خانه » خبر و دیدگاه » یونس قانونی؛ تجسم وحدت ملی

یونس قانونی؛ تجسم وحدت ملی

qanoni_saheb

 

آقای محمد یونس قانونی یکی ازپیش کسوتان وپرچمداران جهاد ومقاومت مردم مسلمان افغانستان میباشد که درسالهای جهاد ومقاومت درکنارشهید احمدشاه مسعود افتخار آفریده است وهمچنان دررهبری ومدیریت سیاست های جهاد ومقاومت سهم موثر وماندگار داشته است. ایشان پس ازسقوط حکومت طالبان درمدیریت ورهبری دولت موقت نیز، نقش موثر ایفاء کرده است. آقای قانونی به عنوان ریس مجلس ملی افغانستان الگوی موفق وآموزنده مدیریت ورهبری میباشد که مجلس ملی افغانستان ازنخستین سالهای فعالیت تاکنون نظیر ایشان را تجربه نکرده است.

فهم روشن ایشان ازحوادث وپدیده های سیاسی، تجارب ایشان در برخورد باحوادث سیاسی وهمچنان زبان رسا و صریح ایشان درتشریح وتبیین واقعیت های جامعه ازمشخصات وخصوصیات منحصر به فرد جناب ایشان میباشد. قدرت استدلال وحوصله مندی وی دربرابر اظهارات مخالف نمایندگان درحقیقت بیانگر ظرفیت ذهنی  واخلاقی او میباشد.

که وی را همچنان درصدرمجلس می نشاند. قضاوت درمورد مدیریت ورهبری مجلس ملی افغانستان شاید برای خیلی ها یک پدیده ساده  وبی درد سرباشد. اما هرگاه دقت درساختار این مجلس و همچنان دقت در تضاد تفکر ورفتار اعضای آن مجلس صورت بگیرد، روشن میگردد که مدیریت ورهبری این مجلس یکی از دشوارترین وچالش برانگیزترین مدیریت ورهبری یک ضلعی از بدنه سه ضلعی نظام میباشد. هرچند که مجلس ملی نوپای افغانستان دراین مدت ازفعالیت خود اقدام خیلی موثری را درمعرض تماشای مردم نگذاشته است اما آنچه که رفتاراین مجلس را تاهنوز دریک روند مسالمت آمیزوقانونمند هدایت ورهبری کرده است، درحقیقیت مرهون زحمات وژرف اندیشی جناب آقای قانونی میباشد که باظرفیت بلند و حوصله مندی تحسین برانگیز آن را هدایت ورهبری کرده است. آقای قانونی برعلاوه اینکه مدیر مدبر و سیاست مدار باریک بین وژرفنگر میباشد، درمیان مردم و هوادارن خود دارای جایگاه و پایگاه نیرومند اجتماعی نیزمیباشد که وی را ازقطار خیلی ازرهبران سیاسی جامعه متمایز می سازد.

جناب آقای قانونی همانگونه که خود یکی از پیشکسوتان جهاد ومقاومت مردم مسلمان افغانستان میباشد، یکی ازحامیان متعهد ومعتقد ارزشهای جهادی میباشد که درپای آن میلیونها انسان این وطن جان داده اند. متاسفانه دراین سالهای اخیر ارزشهای جهاد وآرمانهای جهاد مردم افغانستان وارونه تعبیر وتفسیر گردیده است که دسته های مشخصی با اهداف  ویرانگر،  ارزشهای جهاد را مخالف با ارزشهای شهروندی تعبیرمی کنند. درحالیکه جهاد ومقاومت مردم افغانستان درراستای تامین ارزشهای شهروندی قرار داشته است وکسانی که این نهضت عظیم را بنیان گذاشته اند و برای تداوم آن جان داده اند درحقیقت برای تشکیل نظام مردمی و تامین ارزشهای شهروندی برمبنای برادری وبرابری انسانها به این نهضت پیوسته اند. متاسفانه ارزشها وآرمانهای انسانی این نهضت درنیمه راه مورد غارت دشمنان داخلی وخارجی آن قرار گرفت وتصویر وبرداشتی که امروز از آن ارائه میگردد به هیچ عنوان مطابقت با روح جهاد وارزشهای آن ندارد.

لذا باتوجه به این واقعیت، آقای قانونی یکی از ممثلین صادق ارزشهای اصیل جهادی میباشد که کمتر کسی به آن متعهد ووفا دار مانده است.

آقای قانونی به دلیل اهمیت ونقش کلیدی که دردولت مجاهدین داشت، درسال ۱۳۷۲ هجری شمسی مورد سوء قصد حلقات تروریستی قرار گرفت وبه شدت مجروج گردید. اما او بدون هراس از دسایس دشمنان همچنان به تلاشهای سازنده اش ادامه داد. خدمات گوناگونی که آقای قانونی درعرصه آموزش وتعلیم و تربیت فرزندان مردم انجام داده است، که آغاز آن به سالهای اوایل جهاد برمیگردد. درست درسالهایی که سنگر جهادگرم بود، آقای قانونی و همفکرانش درعقب جبهه درمناطق تحت کنترول مجاهدین مکاتب رابه کمک موسسات خارجی فعال کرده که امروز بسیاری از ان دانش آموزان شخصیت های برجسته فکری وفرهنگی وسیاسی میباشند. آقای قانونی  یکی از معماران اصلی نشست بن میباشد که دولت آقای کرزی برایند همین نشست میباشد. آقای قانونی برعلاوه دانش وتجارب گرانبهادرعرصه سیاست، درطراحی وهنرهای زیبامثل نقاشی و رسامی نیزدست رسی دارند. آرم ونشانی که ایشان برای اداره ولایات طراحی  ودیزاین کرده بود، امروز نشان رسمی وزارت داخله افغانستان میباشد. نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان که درگذشته درهرولایت متقاوت بود، به ابتکار ایشان درزمان تصدی وزارت معارف، توحید گردید. هرچند که دردوسال اخیرانتقادات واعتراضاتی نیز نسبت به  بعضی ازموضع گیریهای آقای قانونی درمطبوعات داخل وبیرون مرزی به نشر رسیده است که ازآن جمله میشود به مسئله پوهنتون و دانشگاه اشاره کرد. اما ازآنجاییکه خیلی ازمسایلی مهم وحیاتی دیگری می باید مورد توجه قرارگیرد آقای قانونی تلاش ورزیده است تا به آنها پرداخته شود و زمینه های بیشتر برای انسجام و وحدت ملی فراهم گردد.

متاسفانه درین اواخر بعضی چهره های مغرض و کج اندیش که به دلایل مختلف از بسترتعاملات سیاسی و همچنان از ذهن مردم رانده شده اند، به شدت تلاش میورزند که برای تسکین عقده های حقارت شان به ترور شخصیت کسانی که به توان خدمت وصداقت خود در ذهن مردم حضور دارند، مبادرت نمایند. اینها به جای اینکه ازعقل سلیم کارگرفته وبرای ترمیم شکافهای بحران خیز سیاسی سرمایه بگذارند، دامنه این شکافها را بیشتر میکنند و درحققیت درجهت تداوم بحران گام برمیدارند. این درحالی است که افغانستان آخرین فرصت های سیاسی اش را تجربه میکند واگراز این فرصت باقی مانده استفاده صورت نگیرد، برای سالهای متمادی مرگ ومصیبت ازدامن این مردم دست برنخواهد داشت. چنانچه که از قرائین موجود برمی آید، تلاشهای نیرومندی درجریان است تا حکومت تک صدایی بارفتارونگرش فاشیستی برسرنوشت مردم افغانستان مسلط گردد وهرآنچه را که مظاهر مشارکت ملی باشد محو نماید. هرچند که این تلاشهای دراین چند سال گذشته نیز جریان داشته است اما این بار این تلاشها با ابعاد وسیع تر و باحمایت وتوافق استخبارات پاکستان وحامیان سنتی آن درجریان است تا چهره ها و حلقات سیاسیی را که درمخالفت با اندیشه وتفکر آنها قرار دارد درحاشیه کشانیده وروند تامین امنیت به اعتبار مشارکت ملی را متوقف سازد.

لذا بادقت به این حوادث، نخبه گان متعهد سیاسی مردم که به سرنوشت مردم متعهدهستند در یک آزمون تاریخی قرار گرفته اند که کوچکترین سهل انگاری دراین آزمون پیامدهای تلخ وناگواری را برسرنوشت افغانستان ومردم آن تحمیل خواهد کرد. بنابراین درچنین شرایط خطیرکه سرنوشت یک جامعه درمعرض تهدید قرار دارد، تخریب وترور شخصیت انسانهای مومن ومتعهد به ارزشهای مردم، درحقیقت ضدیت ودشمنی با منافع وآرمانهای مردم افغانستان میباشد. جناب آقای قانونی همانگونه که درموردش پرداخته شد، به عنوان ممثل ارزشهای جهاد ومقاومت مردم افغانستان، مسئولیت خیلی سنگین تر ازدیگران را برعهده دارد تادراین آشفته بازار بیشتر ازهمیشه درخدمت آرمانهای مردم قرارگرفته ودرجهت تقویت روند مشارکت ملی گامهای استوارتر بردارد.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com