خانه » خبر و دیدگاه » تظاهرات درجوزجان وفاریاب، نشاندهنده خود آگاهی سیاسی مردم

تظاهرات درجوزجان وفاریاب، نشاندهنده خود آگاهی سیاسی مردم

demonstration_against_forigntroops

 

جنبش ملی اسلامی افغانستان که درسال ۱۹۹۲ بنابر ضرورت زمان درآنوقت بنیاد گذاشته شد به اساس اندیشه و تفکرحق طلبانه ودادخواهانه وتساوی حقوق همه شهروندان با اندیشه های والا و انسانی .

بنیاد گذاران اساسی واصلی جنبش وشخصیت های با اندیشه وصاحب تفکر که قبل از سقوط حکومت داکتر نجیب الله و بعد ازآن درین پروسه قلم وقدم میزدندبه مرورزمان دراثربه وجود آمدن یک گروه بخصوص از عناصر فرصت طلب که از اهداف و برنامه های اساسی جنبش آگاهی کامل نداشتند بنا بر هر ملحوظ جای آن عناصر آگاه صاحب تفکر و اندیشه راگرفتندوآن شخصیت های متفکر جاه خالی کردندو اما تفکر و اندیشه آن ها در وجود برنامه و اصول داخلی این سازمان زنده است. با  بیرون رفتن عناصر اگاه و متفکر میدان بازی برای فرصت طلبان زر اندوز باز گردیده تاجاییکه درشرایط کنونی تعدادی ازآنها به سرمایه داران بزرگ در سطح کشور مبدل شده اند. این افراد با امکانات مالی وپولی که بدست آورده اند  افراد تصمیم گیر در سطح بالای رهبری جنبش استند.

گروه فرصت طلب در درون جنبش که صاحب اندیشه وتفکر نیستندومحتوی برنامه های تدوین شده آنرا نمیدانند چون در طرح وتدوین این برنامه سهمی نداشته اند آگاهانه و یا غیر  آگاهانه حمایت شانرا از کرزی  اعلام  کردند.  در تصمیمگیری های یکتعداد از احزاب وسازمان ها وشخصیت های سیاسی در حمایت از کرزی تنا قضات جدی با افکارو اندیشه های این شخصیت ها وسازمان ها و تصمیم شان دیده میشود که ناشی از سر خوردگی ویا معاملات پشت پرده وپنهانی شان می باشد.منظورم از احزاب جنبش ،حزب وحدت خلیلی،حزب وحدت محقق و مارشال فهیم و اسماعیل خان و تعدادی از نهاد های که بدون مشوره با مردم از نام مردم حرف میزنند است. زیرا حمایت ازکرزی حمایت از تحقق برنامه سقاوی دوم که یک بخش آن در هفت سال حاکمیت کرزی در عمل پیاده شده است و بخش دیگر آن در پنجسال آینده تحقق خواهد یافت. این افراد و سازمان ها در کنار کرزی و بخاطر تحقق آن پروژه بدنام چه گونه قرار گرفته اند؟

 

در مورد احزاب و سازمان ها اصول داخلی احزاب روشن است، که در قدم اول باید مجموعه عمومی احزاب تدویر میافت، در اجنداً مجموعه عمومی تغیر برنامه و اصول داخلی مورد بحث قرار میگرفت. بعد از اینکه آرای عمومی برای تغیر برنامه و اصول داخلی  ابراز رای میکردند  و در انصورت مطابق تغیر برنامه حمایت شانرا از برنامه که در مخالفت با سیاست های جاری و دورنمایی حزب شان نمیداشت اعلام میکردند.

مطلب این است که موضعگیری های بعضی از کادر های رهبری جنبش نمایانگر همین حقیقت تلخ است که آنها با اندیشه ها و تفکرات مرامی جنبش اعتقاد کامل ندارند، زیرا این اندیشه ها را با اعتقاد و درک دقیق نه، بلکه تحویل گرفته اند و گر نه دچار چنین خبط در سیاست نمیشدند.

 

ناگفته نباید گذاشت که تعدادی از به اصطلاح رهبران احزاب دیگر نیز بدون مشوره به اعضای حزب شان و مجموعه عمومی خودسرانه و بدون در نظرداشت موافقهً مراجع عالی تصیم گیری، بخاطر گرفتن امتیازات و معاملات پشت پرده و پنهانی خود را از نام احزاب نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری نموده اند که از نظر اصول داخلی این احزاب عملکرد این به اصطلاح رهبران احزاب در مخالفت جدی با اصول داخلی و خلاف اراده جمعی صورت گرفته و کاندید این احزاب نیستند.  صداقت و شرافت به اصطلاح رهبران  این احزاب در این بود که اگر میخواستند معامله پشت پرده و پنهانی بزنند، خود را کاندید مستقل معرفی میکردند، نه از نام یک حزب، سازمان سیاسی و یا جمعی که در مخالفت جدی با عملکرد های غیر اصولی و مخالف منافع مردم شان از او حمایت نمیکنند و به نظر مراجع تصمیم گیری این احزاب نامزدی این افراد از نام حزب مشروعیت ندارد.

 

چرا مردم فاریاب، جوزجان و هواخواهان جنبش دست به تظاهرات زدند؟

پر واضع است که در مخالفت صریح و جدی در خواسته ها و اندیشه های مرامی جنبش که خواست مردم بود و موضعگیری مخالف اندیشه ها، تعدادی از افراد علیه برنامه تدوین شدهً جنبش، مردم را وادار ساخت که به اعتراض دست زدند، زیرا مردم درک کردند که بازی های پشت پرده در جریان است.

مردم در شرایط کنونی آگاهانه از احزاب و رهبران آن حمایت میکنند. مردم فراموش نمیکنند که خون فرزندان جوزجان و فاریاب در همین جاده ها و توسط نمایندگان کرزی بخاطر دادخواهی و حق طلبی ریختانده شد.  مردم نمیگذارند که بهای خون های ریخته شدهً فرزندان شان در معاملات پشت پرده و پنهانی بخاطر تحکیم قدرت شخصی افراد قربان شود.  و این مطلب در مورد مردم بهسود که قربانی عملیات وحشیانه همین حاکمیت زیر نام کوچی طالب شدند. در مورد آقای محقق صدق میکند.

 

زمانی که مردم ببینند رهبران شان مطابق خواسته های شان عمل نمیکنند و بخاطر تحکیم قدرت شخصی و خانوادگی و زراندوزی دست به معامله پنهانی علیه منافع و حقوق مردم شان میزنند، مردم با آن حزب و رهبر پشت میکنند.

به میدان برآمدن مردم، جوزجان، فاریاب، سر پل و سایر نقاط کشور نمایانگر این حقیقت است که امروز دیگر مردم گوسفندوار به عقب رهبران نخواهد رفت و این است خودآگاهی سیاسی مردم.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com