خبر و دیدگاه

بابه کرزی افغان اصیل دیگران لگه یی؛ تو خو خوده ده گپهای اخرت خیله خند ساختی

karzai_handsup

یکی دو سالی خاموشی اختیار کدم و دست از نوشتن برداشتم، بخاطر ای که وضع سیاسی اوغانستان بیک پارچه تمثیلی بی مزه مثل سریال بی مانای دولن تلویزیون خلیفه بیات میماند که طفل خورد وطن هم کل گپها را می فامد اما بابه کرزی فکر میکنه که نی کل ملت ده خواب است و بی عقل و ساده،  و تنها اوست که همه چیزه می فامه و بس. دلم به ترقیدن رسید و مجبور شدم باز قلمه بدست بگیرم و چیز چیزکهای نوشته کنم.

بابه کرزی ده قدم اول تو ادم صادق و راستگو نیستی بر از ای که چند وخت پیش گفتی که یکروز هم زیاد از وقتت حکومت نمیکنی اما حالی به گفتۀ خبر رسان ارمان ملی ۴۱ روز اس که غیر قانونی بالای مردم بدبخت ما حکومتت چالان اس. گفتی از زور و بازوی حکومتی استفاده نمیکنی، حالی بشمول خلیفه دینو والی کابل از حمامی تا وزیر و چپراسی و حمال و گلکار و کیسه بر و خس دزد بر قدرت گرفتن استفاده میکنی باز مثل یتیم بچه ها میگی مه خو پیسه ندارم مردم بر مه پول دادند یکدفه گفتی ۱۰۰۰۰ دالر ده بانک المان داری باز گفتی نی ۱۲ یورو است نه دالر. بیادرک گل نکنه که ده ای وختها چرس بوس برت میرسه که چرت و پرت گپ میزنی حالی او وطندار تو خو ده واشنگتن زندگی میکدی ده همسایگی خلیفه بد روی مستری، حالی بگو که ده بانکهای امریکا چند داری.

ده یک قصه دیگه که کل خبر رسانها وجود داشتن گفتی که مه ده مناظره تلویزیونی قرار میگیرم اما باید بفامم که ده مقابل مه کی قرار میگیره و دارای چه شخصیتی است؟ حالی تره به ای گپها چی از همی چهل و یک کاندید هر کدام همرایت برابر شد خو دست و استینه بر بزن و قوشتی بگیر، حالی او ساده چرا دنبال حریف مطابق میل خودت که اوره ده یک لحظه چت کنی میگردی. باز گفتی که حریفان باید نشان بتن که اوغان هستن و دو تابیعته نیستن و پاسپورتهای شان در سفارتخانه های مربوط شان قرار نداره. او جان بیادر کمی سر ته تکان بته، تو خو مثل ملا خمینی سر شانه های مردم به افغانستان نیامدی، خو تره هم امریکائی ها ده دان غولک شاندن و به افغانستان روان کدن. حالی تو اوغان سچه شدی و دیگران اوغانهای لگه یی. مگه فراموش کدی که خودت پارسال ده یکی از محفلهای قصه گوئی همرای خبرنگاران گفتی که امریکائی ها  تره باد از کنفرانس بن با یک تیم ناکام به اوغانستان روان کدن، حالی تو دیگرانیکه همرایت همسفر بودن بیگانه میخوانی و خوده صاحب خانه، نشه یکروز داکتر عبدالله را هم بگوئی که بیادر خودت هم دو تابیعته هستی تذکره ات از کابل و خودت ده پنجشیر کلان شدی و باید از یک منطقه باشی…. باز گفتی که مه بر کمپاین بولایت رفته نمیتانم اگه برم باید امنیت مره بگیرن ای گپت ای مانه ره میته که تو از ملتت جدا هستی هرجا که میری باید همرای چشم سوز ها که ترا به کشور اورده اند بری ده غیر ان احساس امنیت نمیکنی. حالی خودت بگو تو که امنیت خوده گرفته نمی تانی جطور امنیته ده اوغانستان تامین میکنی؟ حتی ده داخل ارگ که قفس طلائی تو است همرای بادی گارد ها ظاهر میشی. بابه کرزی تو با ملت افغان بسیار فاصله داری از ملت میترسی و ده برابر شان مثل یک اوغان حاضر نمیشی باز میگی مه میخواهم که رئیس جمهور اوغانستان باشم. بیادرک گل اول فکر کو باز گپ بزن.

بایه کرزی مه فکر میکنم که ده ای وختها وضع روحی ات خوب نیست و به یک استراحت دوامدار ضرورت داری برو دیگه بس جان بیادر لچ و مفلس ده وطن روانت کدن، حالی نام خدا پول خودت و بیادر هایته تمام مستوفی تقاعدی و برحال اوغانستان هم حساب کده نمی تانند ده یک گوشه دنیا یک جزیره گک بخر و ارام با خانواده ت زندگی کو بر از ایکه پاداش بیگانه برای نوکران در پایان کار مشخص است، خلیفه ضیا الحقه بیاد بیار – تره کی و حفیظ الله امین را یاد کن که چسان بعد از ختم ماموریت تو سط باداران شان به ماموریت همیشگی فرستاده شدن.

ده هفت سال نتاستی که بر ای ملت بدبخت کاری انجام بتی، مره به سر چرکین قوماندان جمعه، قوماندان سابق و موچی بر حال سرای چنده ول قسم که بعد از ای نیز جز بدبختی و تباهی تحفه دیگی بر وطن ما نداری، بر از ایکه تو در هفت سال نیاموختی و باد از ای نیز نمی اموزی پس اموزده را ازمودن خطاست و هر کس از تو حمایت میکنه کسانی هستن که در جریان هفت سال از جوالی گری بوزارت و ریاست رسیده اند همی حالی رئیس تفتیشت یک کچالو فروش ده شار تورنتو بود که حساب چارتا پیاز را کرده نمیتانست حالی او چه قسم حساب ریاست جمهوری شما را کرده میتانه. بدور و برتان نگاه کنید هر کس که دزدی کرد و زیاد رشوت گرفت و مردم ازاری کرد اکنون به صفت خلیفه های مشاور تان کار میکنند. بخدا مردم تره سابق دوست داشتن چون نمی شناختندت، اما الحق که خوب چپنکی ده جان مردم زدی مردم جناب شما را اکنون سرکردۀ دزدان و مافیای اوغانستان میخوانند که بر نابودی کامل شان کمر بسته ای. یک نصحیت برت دارم یک سگرتیگک اصل بزن و چند دقیقه کار های گذشته خوده پیش رویت قرار بته بخدا قسم خودت از کاندیدی فعلی پشیمان خواهی شد. برو پدرا دست از سر کل ملت بردار، بان که چند تا اوغان سچه و غیر نوکر ای خاک را که تو بیشتر ویران کدی اباد کنند و بر مردم اجازه زندگی کدنه بتن.  باد از ای حرف از صداقت نزن که بخدا تمام مردمای صادق وطن و جهان دست بخود کشی خواهند زد و مسولیت خون شان سر تو می افته. دل بسوزان بر ملت اوغان و بیشتر انها را مرنجان. مه خو گفتم شنیدی خوب اگر نشنیدی هم…

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا