خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

قــومــندان قــول اردوی شــاهــین محکــوم به اعــدام شــد

!جــناب مهمــند کــتوازی قــومــندان قــول اردوی شــاهــین به جــرم غفلــت وظیفــوی و خــیانت ملــی محکــوم به اعــدام شــد درینکه در ...

متن کامل »

کــرزی قـاتل ســربازان قــول اردوی شــاهــین

کــرزی به انتــقام بمــباردمــان برادران ناراضــش در پکــتیا برادرا ن ناراض دیگــرش را در بلــخ فــرســتاد !برادران ناراض و طلاب ...

متن کامل »

بالاخــره کــار به اهــل کــار ســپرده شــد

مــلا اشــرف غنــی بالاخــره بعــد از مصلحــت جــویی هــای بیجــا کــار را به اهــل کــار ســپرده فــاروق وردک را مســول ...

متن کامل »

قـــاتل شـــناخـــته شـــده در ســـیاه چـــال

مـــلا اشـــرف غـــنی با آرای قـــاتل شـــناخـــته شـــده بر اریکـــه قـــدرت تکـــیه زد و بعـــد او را به ســـیاه چـــال ...

متن کامل »

غـــیرت افغـــانی حـــامـــد کـــرزی خـــون او را ســـخت به جـــوش آورده

حامد کرزی گفته اگر امریکا این مادر بمبش را در آنسوی خط تحمیلی دیورند بالای خاک برادران خونی ما پرتاب ...

متن کامل »

خــواب هــای آشــفته وزیر دفــاع

وزیر دفــاع برای تعبــیر خــواب هــای آشــفته اش از باریدن آتش از آســمان نزد صبــغت الله مجــددی مــراجعــه میکــند جناب ...

متن کامل »

کچــالو مــال مــلا اشــرف غنــی

از جــور روزگــار شــاه حســین مــرتضــوی همســنگر قســیم اخگــر کچــالــو مــال مــلا اشــرف غنــی شــد :توجــه خــواننــدگــان گــرامــی را به ...

متن کامل »

وزرا و وکــلا مســول خــون ســربازان شــهید

ادعــای معــامــله وزرا و وکــلا بالای خــون ســربازان شــهید یک افــترای محــض و توطــئه دشــمنان وطــن اســت به همگان معلوم ...

متن کامل »

اســتیضاح گــران کــه خــود اســتهزا شــدند

نمــاینــدگــان کــه مــی خــواســتند مســولــین امنیتــی را به جــرم غــفلت وظــیفوی اســتیضاح کــنند خــود در اثر نا آشــنایی با مــواد ...

متن کامل »

شـــک درعـــدالـــت الـــهی

وجـــود تبعیـــض جنـــسی و بی عـــدالتـــی در طـــریقه بدســـت آوردن کـــلید بهشـــت و پاداش آن برای مـــردان و زنان  من ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com