خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

جمعــه خــونیــن

  !حنیــف اتمــر میگــوید معــترضــین خــود مســول خــون ریزی شــان اند حنیف اتمر میگوید معترضین خود مسول خون ریزی شان ...

متن کامل »

آغــاز فعــالیــت هــای صــلح راکــتیار

!گلبــیدین راکــتیار امــروز در وزیر اکــبر خــان کــابل رســما به فعــالیــت هــای صلح آغــاز کــرد  برادر راکتیار که مبارزات اسلامی ...

متن کامل »

مــرد هــا ره قــول اس

.گــلـیدین راکــتیار هم به قــولــش وفــا کــرده اســمش را کــریســتوف راکــتیار گــذاشــته مســیحی شــد در زندگی گاه گاهی آدم سخت ...

متن کامل »

بیـــانکـــا ترامـــپ در جمـــع شـــکننده هـــای وضـــو

قـد و بالای بیـانکـای جـوان با لبـاسـهای نیمـه عـریانش وضـوی خـادمـان حـرمـین شـریفـین و دل عـاجـزه هـایشـان را شـکسـتاند بیانکا ...

متن کامل »

اشـرف غنـی دوسـتم را ذریعـه توپ ایشـچی به ترکـیه پرتاب کـرد

بالاخـره قـومـاندان اعلـی قوای مسـلح افغـانسـتان مجـبور شـد کـه دوسـتم را ذریعـه توپ چـارصـد و بیسـت ملـی مـتری ایشـچی به ...

متن کامل »

وحــدت و همســنگری اشــرار و کفــار در زیر چــتر پشــتونوالــی

.جنــگ و کشــتار اشــرار و کفــار یا اســلام و کمــونیــزم در حقیقــت قصــه لحــاف مــلانصــرالــدین بود .توجــه دوســتان را به ...

متن کامل »

گاو پيـر و خـواب کنجـاره

گاو پيـر کـه همـیش خـواب کنجـاره مـی دید و هـوای امـارت اسـلامی به سـرداشـت حـالا از جـور روزگـار در پشـت ...

متن کامل »

‘ســخنرانی راکـتیار در شـیطان گمک لغمـان’

جــناب گلــب الــدین راکــتیار فــرمــودند کــه باید بالای اعمــال گــذشــته یک بیــل خــاک فــرامــوشــی انداخــت و ازین پس فقــط از ...

متن کامل »

قــومــندان قــول اردوی شــاهــین محکــوم به اعــدام شــد

!جــناب مهمــند کــتوازی قــومــندان قــول اردوی شــاهــین به جــرم غفلــت وظیفــوی و خــیانت ملــی محکــوم به اعــدام شــد درینکه در ...

متن کامل »

کــرزی قـاتل ســربازان قــول اردوی شــاهــین

کــرزی به انتــقام بمــباردمــان برادران ناراضــش در پکــتیا برادرا ن ناراض دیگــرش را در بلــخ فــرســتاد !برادران ناراض و طلاب ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com