خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

رهــبر محــبوب ملــت

    العجب ! برای محــافظــت عکــس هــای رهــبر محــبوب ملــت به ســیم خــار دار و نگهــبان تفنــگدار نیــاز اســت. ...

متن کامل »

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

پیـش قـراولان اسـتعمار کهـن انگلـیس با اسـتفاده از تجـارب گهـر بار شـان گفـته اند تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن ! ...

متن کامل »

گلــب الــدین از بیــت المــال خــرابات کــرتاهــی

گــفته مــی شــود کــه مصــارف رســمی یکمــاهــه گلــب الــدین برابر با خــرچ یکســالــه صــد ســرباز اردوی ملــی اســت. درین روز ...

متن کامل »

همه چیز فوتوشاپ

همه چیز فوتو شاپ بود و حالا کار خیر دگروال صایب هم فوتوشاپ شد ! افغانستان نه تنها کشور انفجار ...

متن کامل »

انتــقاد هــای بیجــا

روشــنفکــران غــرب زده با انتــقاد هــای بیجــایشــان در حقیقــت شــگاف دعــا را گــم کــرده اند ! این از نهایت غرب ...

متن کامل »

ولسمشــر در میــدان هــوایی بگــرام

وزیر خــارجــه امــریکــا مطــابق عــرف دیپــلوماتیــک بادار و برده جــلالتــماب اشــرف غنــی را در میــدان هــوایــی بگــرام احضــار کــرد ! ...

متن کامل »

مــرده گــاو ســیاسی

فــاحشــه ســیاســی را مــی شــناختــید حــالا با مــرده گــاوســیاســی قــدری معــرفــت حــاصــل کــنید ! لغتنامه غیاث الغات اصطلاح فاحشه سیاسی ...

متن کامل »

ســتاره افغــان باید نابود گــردد

مــولــوی مجیــب الــرحمــن انصــاری گفــت اگــر ســتاره افغــان فــورا نابود نگــردد آینــده اســلام در خطــر اســت ! ایشان در ادامه ...

متن کامل »

ســـنت پیــامـبر مــانع اعــتراض علمــای دین شـــد

علمـای کـرام میخـواسـتند که در مـورد قـتل و کشـتار وحشــیانه سـربازان و مـردم بی گـناه اعـتراض شـدید شـان را ابراز ...

متن کامل »

قیمــت کلــید بهشــت

  الجــب ! فقــط با تخــریب خــانه خــدا ، ســوخــتاندن کــتاب و قــتل بنــدگــانش در اثنــای نمــاز مــی توان کلــید ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com