خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

نیــرنگ جنــگ و آشــتی

جنــگ تان صــلح و صــلح تان جنــگ اســت ، کس نمــیداند این چــه نیــرنگ اســت ! اگر قبول کنیم که ...

متن کامل »

فتــوی جهــاد و گــوشــت خــوک

!مـلا فضـلو برعـلاوه صـدور فتـوی جهـاد گـوشـت خـوک هـم افغـانسـتان کـی صـادر کـرتاهـی  با ملا فضلو به عنوان کسیکه با ...

متن کامل »

مســابقــات جــام آســیایی گــردن زنــی

مســابقــات جــام آســیایــی ورزش گــردن زنــی در پایتخــت مــیانمــار تحـت نظـارت سـازمـان مـلل متحـد برگــزار شــد درین مسابقات شانزده کشور ...

متن کامل »

جــایزه نوبل صــلح برای راکــتیار

گفــته مــی شــود کــه گلــب الــدین راکــتیار برای دریافــت جــایزه نوبل صــلح از طــرف امــریکــا نامــزد شــده اســت. اگر گذشته ...

متن کامل »

مســابقــات بیــن الافغــانی ایشچــیگری

اولیــن دور مســابقــات بیــن الافغــانی ایشچــیگری در مــزار شــریف میــان پهلــوان احــمد ایشچــی و پهلــوان آصــف مهمــند برگــزار شــد پهلوان ...

متن کامل »

نوشــدارو پس از مــرگ ســهراب

ســرقمــندان قــوای مســلح افغــان فقــط  یک هفــته بعــد از قتــل عــام اهــالــی میــرزوالنــگ به کمــک شــان شــتافــت یک هفته قبل ...

متن کامل »

جــوی خــون در هــرات

برادران ناراض اشــرف غنــی و همســنگران راکــتیار در مســجد جــوادیه شــهر هــرات جــوی خــون جــاری کــردند برادر راکتیار به درگاه ...

متن کامل »

رســوایــی مغــز متفــکر

.مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت :توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز ...

متن کامل »

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

  !پدر اسـتعمار کـهن انگلـیس از تجـارب گـرانبهـایش چـه زیبـا گفـت : تفـرقـه بیـنداز و حکـومـت کـن :توجـه شـما را ...

متن کامل »

نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر

  گفتــه اند کــه کــور یکــبارعصــایش را گــم میکــند امــا کــور افغــانســتان بار بار حکایت میکنند که روزی قدوس قولته ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com