خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

شـــک درعـــدالـــت الـــهی

وجـــود تبعیـــض جنـــسی و بی عـــدالتـــی در طـــریقه بدســـت آوردن کـــلید بهشـــت و پاداش آن برای مـــردان و زنان  من ...

متن کامل »

یونیفــورم اســلامــی مکــاتب دخــترانه

حجــاب اســلامــی مــریم غنــی منحــیث یونیفــورم رســمی مکــاتب دخــترانه کشــور تصــویب شــد در تاریخ معاصر جهان فقط دو شخصیت سیاسی ...

متن کامل »

گــلمِ گــلم جــمع جــمع شــد

بالاخــره پاکســتان و بادرانش مــوفــق شــدند که گــلمِ گــلم جــمع را جــمع کــرده و از نوکــر شــان را در افغــانســتان ...

متن کامل »

قــرص افغــانیت و شــربت ولایت

قــورت کــردن قــرص افغــانیت بدون شــربت ولایت به یقــین گــلون اســتاد عطــا را پاره میکــرد خــواهی که دل دلبــر تو ...

متن کامل »

تعـــادل قـــومـــی در بیـــرون از زندان بگـــرام

.مـــلا اشـــرف غـــنی در بیـــرون از زندان بگـــرام هـــم تعـــادل قـــومـــی را میـــان اقـــوام مخـــتلف کشـــور برقـــرار کـــرد معنــی بلنــد ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com