خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر

  گفتــه اند کــه کــور یکــبارعصــایش را گــم میکــند امــا کــور افغــانســتان بار بار حکایت میکنند که روزی قدوس قولته ...

متن کامل »

ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو به فــرمــان اشــرف غنــی ســر قــومــاندان اعلــی قــوای مســلح افغــان ناتو، مــانع نشســت هــواپیمــای ترکــی حــامــل جنــرال دوســتم گــردید ...

متن کامل »

بقـــه کـــه از مـــار تقلـــید کـــند

بقـــه تقـــلید از مـــار کـــرد، لخشـــید، کـــون ره افـــگار کـــرد دیکتاتورشدن هم یک پوز و چنه می خواهد اگر به ...

متن کامل »

گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا

ســرپرســت ســفارت امــریکــا در کــابل گفــته : امــریکــا حــاضــر اســت برای دفــاع از کــون ایشــچی حتــی از بمــب اتم اســتفاده ...

متن کامل »

ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

!اشــرف غنــی باز هــم قصــد دارد محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار را در بدل دو کــادیلاک از هــم پیمــانانش جــدا ســازد ...

متن کامل »

معجــزه آبهــای افغــانســتان

!آبهــای افغــانســتان نه تنهــا کثــافــات کشــور را پاک میکــند بلــکه مــرده را زنده و خــاین ملــی را به بابای ملــت ...

متن کامل »

راکــتیار خــدا را به گــریه بیــاورد

.خــداوندگــار از اســتماع ســخنان راکــتیار اول قهــه قهــه بخــندید و بعــد شــروع به گــریســتن کــرد !منــاجــات به درگــاه قــاضــی الحــاجــات ...

متن کامل »

ائتــلاف گــوینــدگــان ســه زبان در انقــره

ائتـلاف جـبری گـوینـدگـان سـه زبان در انقـره پایه هـای سـلطنت مطلقـه اشـرف غنـی را به لـرزه درآورد. ائتلاف گویندگان سه ...

متن کامل »

جمعــه خــونیــن

  !حنیــف اتمــر میگــوید معــترضــین خــود مســول خــون ریزی شــان اند حنیف اتمر میگوید معترضین خود مسول خون ریزی شان ...

متن کامل »

آغــاز فعــالیــت هــای صــلح راکــتیار

!گلبــیدین راکــتیار امــروز در وزیر اکــبر خــان کــابل رســما به فعــالیــت هــای صلح آغــاز کــرد  برادر راکتیار که مبارزات اسلامی ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com