خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو به فــرمــان اشــرف غنــی ســر قــومــاندان اعلــی قــوای مســلح افغــان ناتو، مــانع نشســت هــواپیمــای ترکــی حــامــل جنــرال دوســتم گــردید ...

متن کامل »

بقـــه کـــه از مـــار تقلـــید کـــند

بقـــه تقـــلید از مـــار کـــرد، لخشـــید، کـــون ره افـــگار کـــرد دیکتاتورشدن هم یک پوز و چنه می خواهد اگر به ...

متن کامل »

گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا

ســرپرســت ســفارت امــریکــا در کــابل گفــته : امــریکــا حــاضــر اســت برای دفــاع از کــون ایشــچی حتــی از بمــب اتم اســتفاده ...

متن کامل »

ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

!اشــرف غنــی باز هــم قصــد دارد محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار را در بدل دو کــادیلاک از هــم پیمــانانش جــدا ســازد ...

متن کامل »

معجــزه آبهــای افغــانســتان

!آبهــای افغــانســتان نه تنهــا کثــافــات کشــور را پاک میکــند بلــکه مــرده را زنده و خــاین ملــی را به بابای ملــت ...

متن کامل »

راکــتیار خــدا را به گــریه بیــاورد

.خــداوندگــار از اســتماع ســخنان راکــتیار اول قهــه قهــه بخــندید و بعــد شــروع به گــریســتن کــرد !منــاجــات به درگــاه قــاضــی الحــاجــات ...

متن کامل »

ائتــلاف گــوینــدگــان ســه زبان در انقــره

ائتـلاف جـبری گـوینـدگـان سـه زبان در انقـره پایه هـای سـلطنت مطلقـه اشـرف غنـی را به لـرزه درآورد. ائتلاف گویندگان سه ...

متن کامل »

جمعــه خــونیــن

  !حنیــف اتمــر میگــوید معــترضــین خــود مســول خــون ریزی شــان اند حنیف اتمر میگوید معترضین خود مسول خون ریزی شان ...

متن کامل »

آغــاز فعــالیــت هــای صــلح راکــتیار

!گلبــیدین راکــتیار امــروز در وزیر اکــبر خــان کــابل رســما به فعــالیــت هــای صلح آغــاز کــرد  برادر راکتیار که مبارزات اسلامی ...

متن کامل »

مــرد هــا ره قــول اس

.گــلـیدین راکــتیار هم به قــولــش وفــا کــرده اســمش را کــریســتوف راکــتیار گــذاشــته مســیحی شــد در زندگی گاه گاهی آدم سخت ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com