خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

همنظــری عــین و غــین

  عــین وغــین فقــط در انتقــال تابوت هــای ســربازان کشــور بســوی قــبرســتان کــاملا با هــم همنظــر اند با وجود اختلافات ...

متن کامل »

عنعــنه لــویه جــرگــه

مــا شــکر با داشــتن افتخــار عنعــنه لــویه جــرگــه دیگــر به ســوغــات هــای غــربی مــاننــد پارلمــان و قــانون اســاسی نیــاز نداریم. ...

متن کامل »

کــرزی نشخــوار چــه گــوارا میکــند

کــرزی بعــد از یکعمــر جــیره خــواری ارباب امــریکــایی حــالا در خــزان عمــر نشخــوار چــه گــوارا میکــند. صداقت و راستی ، ...

متن کامل »

برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی

برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی و جــامعــه مــدنی در راســتای حفــظ ســنن پســندیده آبایــی ! خانم زهرا فرخنده نادری ...

متن کامل »

پیــام تبــریکــی اشــرف غنــی به منــاســبت روز دخــتر

الحاج محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر این روز خجسته را ...

متن کامل »

” بگــیرش کــه نگــیرش “

  بشــنو از اتمــر حــکایت میکــند وز تروریســتان شــکایت میکــند حنیف اتمر مشاور ارشد امنیت ملی که چندی قبل از ...

متن کامل »

تقــدیر از وزیر دفــاع

جلالتماب اشرف غنی به سرپرست وزارت دفاع ملی و سایر مسولین امنیتی کشور مدال های افتخاری اهدا فرمود ! همه ...

متن کامل »

بعــد از کفــش نوبت بوتل رســید

حــامــد کــرزی و زلمــی خلیــلزاد در نشســت لنــدن به اتهــام حمــایت از طــالبــان بوتل باران شــدند. زلمی خلیل زاد در ...

متن کامل »

مسـابقـات میخکشـی کـابل

در مسـابقـات میخکشـی کـابل برای اولـین بار یک شـیرزن افغـان حـایز مقـام اول گـردیده و مـدال شـاه شجـاع را بدسـت ...

متن کامل »

تقــدیر در ارگ بجــای تبعــید به مغلســتان

!العجــب ، ولسمــشر اشــرف غنــی علیخــان هــزاره را بجــای تبعــید به مغلســتان مــورد تقــدیر قــرار داده در آغــوش گــرفــت ازین ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com