خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی (برگه 10)

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

  !پدر اسـتعمار کـهن انگلـیس از تجـارب گـرانبهـایش چـه زیبـا گفـت : تفـرقـه بیـنداز و حکـومـت کـن :توجـه شـما را ...

ادامه مطلب »

نیــرنگ هــای دنبــاله دار غنــی و اتمــر

  گفتــه اند کــه کــور یکــبارعصــایش را گــم میکــند امــا کــور افغــانســتان بار بار حکایت میکنند که روزی قدوس قولته ...

ادامه مطلب »

ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو به فــرمــان اشــرف غنــی ســر قــومــاندان اعلــی قــوای مســلح افغــان ناتو، مــانع نشســت هــواپیمــای ترکــی حــامــل جنــرال دوســتم گــردید ...

ادامه مطلب »

بقـــه کـــه از مـــار تقلـــید کـــند

بقـــه تقـــلید از مـــار کـــرد، لخشـــید، کـــون ره افـــگار کـــرد دیکتاتورشدن هم یک پوز و چنه می خواهد اگر به ...

ادامه مطلب »

گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا

ســرپرســت ســفارت امــریکــا در کــابل گفــته : امــریکــا حــاضــر اســت برای دفــاع از کــون ایشــچی حتــی از بمــب اتم اســتفاده ...

ادامه مطلب »

ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

!اشــرف غنــی باز هــم قصــد دارد محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار را در بدل دو کــادیلاک از هــم پیمــانانش جــدا ســازد ...

ادامه مطلب »

معجــزه آبهــای افغــانســتان

!آبهــای افغــانســتان نه تنهــا کثــافــات کشــور را پاک میکــند بلــکه مــرده را زنده و خــاین ملــی را به بابای ملــت ...

ادامه مطلب »

راکــتیار خــدا را به گــریه بیــاورد

.خــداوندگــار از اســتماع ســخنان راکــتیار اول قهــه قهــه بخــندید و بعــد شــروع به گــریســتن کــرد !منــاجــات به درگــاه قــاضــی الحــاجــات ...

ادامه مطلب »

ائتــلاف گــوینــدگــان ســه زبان در انقــره

ائتـلاف جـبری گـوینـدگـان سـه زبان در انقـره پایه هـای سـلطنت مطلقـه اشـرف غنـی را به لـرزه درآورد. ائتلاف گویندگان سه ...

ادامه مطلب »

جمعــه خــونیــن

  !حنیــف اتمــر میگــوید معــترضــین خــود مســول خــون ریزی شــان اند حنیف اتمر میگوید معترضین خود مسول خون ریزی شان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com