خانه » آرشیو نویسنده: عبدالحی خراسانی

آرشیو نویسنده: عبدالحی خراسانی

« حکومت همه شمول»

استراتیژى سیاست ورزان فاسد و مافیایی با دیدگاه راهبردی مردم افغانستان در تعریف از « حکومت همه شمول» ۱۸۰ درجه ...

ادامه مطلب »

چهار عنصر مهم منشور جهان بینی‌ سپهسالار جهاد و زعیم مقاومت ملی

چهار عنصر مهم منشور جهان بینی‌ سپهسالار جهاد و زعیم مقاومت ملی مردم افغانستان؛ شهید احمدشاه مسعود. الف مسعود در ...

ادامه مطلب »

پنجشیر نماد و مظهر گفتمان تمدنی

پنجشیر نماد و مظهر گفتمان تمدنی و مدنیست، تفکر را با تهاجم و خشونت و جهالت نمی توان تسخیر کرد. ...

ادامه مطلب »

چرا نظام و ارتش افغانستان یک شبه فروپاشید و کشور در اشغال طالبان درآمد؟

بخش نخست: عوامل خود مخرب داخلی متغیرهای اساسی که باعث غلبه‌ی طالبان بر نظام و کشور شد؛ قرار ذیل است: ...

ادامه مطلب »

مقاومت مدنی؛ روزنه‌ای درخشان و قدرتمند امید به فرداست.

الف تظاهرات جوانان استان‌های: خوست، جلال آباد و کابل به بهانه مناسبت های رسمی روز پرچم و روز استقلال؛ اقدام ...

ادامه مطلب »

هریوا الگوی اتحاد و مقاومت

خدایا پایتخت تمدنی خراسان را از شر دشمنان پیدا و پنهان و منافق و شرور تاریخی و گذشته و حال ...

ادامه مطلب »

نمایش جلسه دیجیتال

خواجه در بند نقش ایوان است خانه از پایبند ویران است از پنج بندر مهم و راهبردی و بین المللی ...

ادامه مطلب »

نمایش های پوپولیستی اثر گذار نمی باشد

معادله جنگ با طالبان تروریست؛ با این نمایش های پوپولیستی و تقلید از شیوه های متعارف زباله دانی رژیم های ...

ادامه مطلب »

نگاهی به چند و چون بحران سیاسی موجود کشور

مدینه‌ی فاضله و رویا صلح افغانستان با طالبان؛ از شاهراه استراتیژیک جنگ می گذرد و هیچ راهی دیگری وجود ندارد. ...

ادامه مطلب »

ادامه استراتیژی دفاعی در برابر طالبان خیانت است

سرقومندان اعلی غلط می کند؛ ادامه استراتیژی دفاعی در برابر طالبان نه تنها اشتباه که خیانت است. امروز صفحه‌ای ارگ ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com