خبر و دیدگاه

تناقض های کتاب های آسمانی با همدیگر

 

کدام موجود باعث شده که بابای آدم و بی بی حوا از بهشت خارج شوند؟ مار یا شیطان؟

ما میدانیم که بسیاری داستان های که در قرآن آمده است در تورات و انجیل هم هست. هم تورات، هم انجیل و هم قرآن کتابهای آسمانی شمرده می شوند و به سخن همین کتاب ها و عقیدۀ باورمندان این دین ها، محتوای آنان از کتاب مادر یعنی لوح محفوظ برای پیامبران فرو فرستاده شده است.

پس در آن خلافی نیست و نباید هم باشد. آن ها چون از یک مرجع اند نباید باهم در تضاد باشند. 

ما قبول می کنیم. 

اما می نگریم که واقعا” چنین است؟

 

از آنجایی که خدا یکی است و کتاب لوح محفوظ هم یکی است، پس آن پیامی که الله برای پیامبران آورده است باید یک پیام باشد. کم از کم، در موضوع های اساسی و مهم درونمایۀ پیام ها، دو گونه و متفاوت نباشد و محتوای پیام ها نیز یکسان باشند. دوگونگی و تفاوت، نه تنها تضاد و جنگ و ستیز را در میان انسانهای پیرو کتاب های الله باعث می شود بلکه هر بندۀ حقیر حق دارد به توانایی و دانایی گوینده این سخنان شک و تردید کند و بپرسد که نباشد که این کتاب ها را ما انسانها نوشته ایم.

تفاوت مار یا شیطان؟

تفاوت مار با شیطان تفاوتی جدی است و نمی توان از آن چشم پوشید. مار را هروقتی که خواسته باشیم میبینیم. شیطان ناپیداست. بویژه به این سبب هم که این داستان سرنوشت بشریت را رقم زده است و یکی از موضوعات بنیادین در امر آفرینش است از دیدگاه دینی است. باید این را جدی دانست.

پرسش:

آیا شیطان باعث رانده شدن آدم و همسرش از بهشت شده است یا مار؟

 

اکنون می خوانیم. 

 

الله به یکی از کتابهای آسمانی اش تورات، اول چنین میگوید:

و خداوند آدم‌ را امر فرموده‌، گفت‌: «از همۀ درختان‌ باغ‌ بی‌ممانعت‌بخور. اما از درخت‌ معرفت‌ نیك‌ و بد زنهار نخوری‌، زیرا روزی‌ كه‌ از آن‌ خوردی‌، هرآینه‌ خواهی‌ مرد.»

و خداوند، خوابی‌ گران‌ بر آدم‌ مستولی‌ گردانید تا بخفت‌، و یكی‌ از دنده‌هایش‌ را گرفت‌ و گوشت‌ در جایش‌ پر كرد. و خداوند آن‌ دنده‌ را كه‌ از آدم‌ گرفته‌ بود، زنی‌ بنا كرد و وی‌ را به‌ نزد آدم‌ آورد. و آدم‌ و زنش‌ هر دو برهنه‌ بودند و خجلت‌ نداشتند.

تا اینجا گفته ای قرآن و تورات کم وبیش یکی است.

 

اما بعد:

مار آدم را فریفت. 

تورات می گویند: مار از همۀ حیوانات‌ صحرا كه‌ خداوند ساخته‌ بود، هُشیارتر بود. و به‌ زن‌ گفت‌: «آیا خدا حقیقتاً گفته‌ است‌ كه‌ از همۀ درختان‌ باغ‌ نخورید؟». زن‌ به‌ مار گفت‌: «از میوۀ درختان‌ باغ‌ می‌خوریم‌. لكن‌ از میوۀ درختی‌ كه‌در وسط باغ‌ است‌، خدا گفت‌ از آن‌ مخورید و آن‌ را لمس‌ نکنید، مبادا بمیرید.»

مار به‌ زن‌ گفت‌: «هر آینه‌ نخواهید مرد. بلكه‌ خدا می‌داند در روزی‌ كه‌ از آن‌ بخورید، چشمان‌ شما باز شود و مانند خدا عارف‌ نیك‌ و بد خواهید بود.»

بنگرید: داستان پیدایش؛ آیه های ١٦، ١٧، ٢١، ٢٢ و ٢٣ فصل اول، آیه های ١، ٢، ٣ ، ٤ و ٥ فصل سوم.

حالا می رویم به سراغ آیات قرآن کتاب دیگری آسمانی که در آن چه میگوید:

شیطان آدم را فریفت.

و گفتیم: «ای آدم ، خود و همسرت در این باغ سکونت گیر [ ید ] و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و [ لی ] به این درخت نزدیک نشوید ، که از ستمکاران خواهید بود.». پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و فرمودیم: «فرود آیید ، شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه ، و تا چندی برخورداری خواهد بود.». بنگرید: قرآن سورۀ بقره، آیه ٣٥و آیه ٣٦

 

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.

الله در توات که همچنان کتاب آسمانی است، به پیامبرش موسی نازل کرده است، مار را به عنوان کسی که آدم و حوا را فریفته به ما می شناساند ولی بیشتر از ششصد و چند سال بعد (چون عیسویان هم تورات را قبول دارند) کسی را به نام شیطان مسئول فریب آدم و همسرش میداند. 

عیسویان هم توات را همچون کتاب آسمانی قبول دارند (از نظر آنها هم مار است).

جالب است که الله در قرآن نه تنها کتاب های آسمانی را تصدیق و تایید کرده است بلکه نیز فرموده است که ما هم به آنان ایمان داشته باشید، زیرا که قرآن مؤید [ کتابهای آسمانی ] پیش از آن، و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است. (بنگرید: بقره،٩١ و ٩٧، انعام، ٩٢، مائده، ٤٦، مائده، ٢٨٥).

 

حالا به کدام این دو موجود باید ایمان داشت که آدم را فریفته است: به مار یا به شیطان؟

 

آیا این تفاوت گفتار می تواند از آفریدگار باشد؟ فرق میان مار بیگناه و شیطان ناپیدا را خود ببینید.

 

دهها پرسش در اینجا تنها دربارۀ عادل بودن خود الله پدید می آید که ما از او چشم می پوشیم از جمله اینکه آیا با این اشتباه کوچک آدم (خوردن چیزی) و آنهم به فریب کسی دیگری (مار یا شیطان) می توان چنین جزای بزرگ را از سوی الله (بخشنده و مهربان) که همانا بیرون راندن آدم وهوا از جنت است، عادلانه دانست؟ 

اینکه کسی بگوید که کتاب های قبلی منسوخ شده است، مشکل را حل نمی کند زیرا ده ها آیه در قرآن موجود است که کتاب های قبلی را بدون استثنا تایید و تصدیق کرده است. 

پس قضاوت بر شما.

تاریخ

 ١٧ جنوری ٢٠٢١

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. کمالی گرامی درود برشما، مخاطب من هم همین مسلمانان است که این ادعا را دارند. وقتی فرستنده پیام یکی باشد، یعنی الله یا هرچه که می نامند، محتوای آن باید هم یکی باشد . اما اینان خوب ماله کشی می کنند. میگویند که آن کتاب ها منسوخ شده است و یا آن ها به کتاب های دسبرد یا جعل کرده اند. موضوع که من آورده ام جعل نیست. درین جا کدام منفعت مادی متصور نیست که آنان به جعل دست زده باشند. اما ما می بینیم که مسلمانان چگونه از (یوم) یعنی روز معنای دوره یا هنگام می سازند تا 6 روز خلقت به زعم خود شان درست از آب برآید.

  2. درود به داکتر صاحب عزیز پور!
    من تلاش زیاد بخرج دادم تا بدانم که آیا کتاب های عهد عتیق و عهد جدید که تعداد شان جمعا” به 66 کتاب میرسد و کتاب قر آن آسمانی اند. من در یافتم نام آسمانی را صرف مسلمانان به کتاب ها مانده اند. نویسندگان و باور مندان 39 کتاب عهد عتیق(به اصطلاح مسلمانان تورات و زبور) و 27 کتاب عهد جدید(به اصطلاح مسلمانان انجیل) همه کتابهای خودرا آسمانی نمیدانند. آنهاهمه به این باور اند که این کتابها به اساس الهام خداوندی در رویا توسط پیغمبران مربوطه نوشته شده است. فقط آسمان و جبرائیل و آوردن پیام از آسمان اختراع مسلمانان است. مسلمانان میگویند که محمد پیغمبر اسلام به دو طریق الهام میگرفت یکی اینکه جبرائیل مستقیما” از آسمان نزد محمد آمده و پیام خداوند را به محمد میرساند و طریق دوم از طریق رویا. وقتیکه به متن کتابها دقیق میشوی و تناقضات و تکرار هارا که می بینی دقیق به این نتیجه میرسی که این کتابها هرگز از طرف کدام قدرت آسمانی نیامده بلکه ساخته و با فته پیغمبران اند. به همین دلیل است که زنده یاد پروفیسور دکتور انصاری میگفت که پیغمبران از دروغگویان حرفوی دروغگو تر اند. بدلیل اینکه دروغگویان حرفوی از قول خود دروغ میگویند ولی پیغمبران از قول خدا دروغ میسازند.
    پیروز باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا