خانه » فرهنگ و هنر » شعر » گوهر اخلاص

گوهر اخلاص

رسول پویان- شاعر با رسالت

 

عشق از دل ها اگر بیرون شود

ظرف خـالی درون وارون شود

دشـمـنی و کـیـنه تا گـردد عـیان

دوسـتـی و هـمدلی مـدفـون شود

صلح وسازش گربمیرد درجهان

روزگار جنگ وسیل خون شود

گـوهـر اخـلاص را گـر بشکنند

رنگ ظاهر حیله و افسون شود

گر حضور عقل ودانش کم شود

آدم بـیـچــاره بـاز مـیـمـون شود

سیستم از انسان می سازد ربات

عقل اگر سرگشته و افسون شود

دشمن ار فرهنگ را ویران کند

جامعه پاشـان و دیگـرگون شود

گر سرود ونغمه را ممنوع کنند

آدمـی افـسـرده و محــزون شود

باده با رقص وطرب دمساز باد

بـزم انسـانی از آن مشهون شود

شـــعـر رویـا و نخـیــل پـرورد

عشق روح واژه ومضمون شود

از هـوس هـرگـز مراد دل مجو

وصل با صدق ووفا میمون شود

عشق دردین وسیاست شادنیست

در قـفـس مـرغ دل مفـتون شود

دل قـیـد و بـنـد زنـدان بـشـکـند

گاه اقیانـوس گهی هـامون شود

عـشق روشن می کند دنیای دل

زهد دررنگ وریا مکنون شود

دل اگـر بـا دل گـردد خـوپـذیـر

زندگانی راحت و مصئون شود

یار همدل قوت جان و دل است

شـادمانی دم بـه دم افـزون شود

از هــریـــوا تـا ورارود کــهـن

شعر جیحون نغمۀ سیحون شود

۴/۳/۲۰۲۳

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com