خانه » فرهنگ و هنر » شعر » فصل های سوختهٔ عشق

فصل های سوختهٔ عشق

نکند از دلت آهنگ بهاری  رفته‌ست؟

فصل گل نغمهٔ زیبای قناری رفته‌ست؟

نکند خاطره های تو ترک برداشته

یادت ازجشن گل سرخ مزاری رفته‌ست؟

یاد داری که پر از زمزمهٔ من بودی

خالی از دغدغهٔ بودن و رفتن بودی

پشت دیوارک باغی که به هم‌می دیدیم

تو سراپا غزل مست تپیدن بودی

قصهٔ جویک باریک و چمن یادت هست؟

نسترن چیدن و‌ دنیای سخن یادت هست؟

گل شبدر که به گیسوت زدم از سر شوق

چهچهٔ مرغک خوشخوان وطن یادت هست؟

چقدر عشق به چشمان دوتا مان می خواند

چقدر شوق به لبهای دوتا مان می ماند

از سر صبح فقط شعر به هم می گفتیم

شعر عاشق که غم و غصه ز دلها می راند

یاد داری که به هر پنجه چناری هر جا

می کشیدیم گل و قلبک دیوانهٔ ما

دلت آیینهٔ من بود و دلم خانهٔ تو

چه صفایی ، چه هوایی چقدر مهر و وفا

یاد داری شب برفی که به هم می دیدیم

توت و تلخان ز سر ذوق به هم می چیدیم

ماه از پنجره می دید و من تو باهم

خواب یک عمر پر عشق به هم‌می دیدیم

شب که می شد تو پر از قصه و افسانه بُدی

سوختن بود و من و شمع و تو پروانه بُدی

دختر شاه پری گفته و بر شانهٔ من

تا دم صبح تو مهتاب سر خانه بُدی

یاد داری چقدر همدل و همرنگ بدیم

همه مان مظهر دنیای پر از رنگ بدیم

شاد بر مرزعهٔ عاطفه ها می رفتیم

مردم ساده ولی عاشق فرهنگ بدیم

یاد داری وطنی را که بهارانش خوب

مردم سادهٔ از فقر پریشانش خوب

حاکم شهر اگر پیَرو ضحاک چه باک

جملهٔ مرد و زنش ، سفرهٔ مهمانش خوب

 جنگ تا سایهٔ اش افگند وطن مرد دیگر

عزت و شوکت و دنیای وطن برد دگر

افتخاری که ز تاریخ کهن بود نماند

یاد داری که چه زخمی به جگر خورد دگر

نه شرف ماند و نه احساس وطنداری ما

همه را برد همان دشمن بیداری ما

سنگ تاریخ به سر خورد و خراسان کوچید

روزها خون و شب اندوه عزاداری ما

کودکان قصه ای از دود به هم می گفتند

از دل تنگ و غم آلود به هم می گفتند

عشق ها بر سربازار جهالت مردند

همه از وحشت پردود به هم می گفتند

یاد داری چو پرستو همه کوچانده شدیم

ماو تو قصهٔ یک فصل بجا مانده شدیم

غربت از بسکه دهان باز نمود و رفتیم

تخم گندم که به هر گوشه پراگنده شدیم

عشق ماخاطره ای ماند و زمینگیر شدیم

از فراقی که شکستیم چقدپیر شدیم

پشت این شیشهٔ بیجان که به هم می دیدیم

چقدر درد کشیدیم و زغم سیر شدیم

دسامبر ۲۰۲۲

اورلیان فرانسه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com