خانه » فرهنگ و هنر » شعر » خلق خسته

خلق خسته

رسول پویان- شاعر با رسالت

 

خلق خسته

ز جان خـستۀ خلق وطـن چه می خواهید

زپاره های دل و زخم تن چه می خواهید

وطن ز وحشت افراطیت شده چون گـور

زنعش بی کسِ مرزِ کهن چه می خواهید

زبـان بـه دشـنۀ پـولاد می بـریـد بـا زور

زخون پرشده جوف دهن چه می خواهید

گـرســنگـی بـه جــفـا می کُـشـد مـردم را

سلاح و درّه و دار و رسن چه می خواهید

دوای درد وطـن نـیـسـت جـهـل افـراطـی

دگر ز کشتۀ درد و محـن چه می خواهید

حقـوق زن شــده پـامـالِ جهـل و اسـتبداد

زِ گپ خوب وبد حق زن چه می خواهید

بـه زیـر ریش شـما لانـۀ شـیاطـین اسـت

ز فـوج فتنه گـر اهـریمن چه می خواهید

خـدا و دین شـده ابزار دسـت زورگـویان

ازین سیاست پُر مکر وفن چه می خواهید

بـه خــاک پـای ســـیـا بـار بـار افـتــادیـد

زنام وغیرتِ مشت ویخن چه می خواهید

غـنی و کـرزی و طالـب یار هـم بـودنـد

زبطن خندق لای و لجن چه می خواهید

ز بـوی لاشـۀ افـراط مسـت و مدهـوشید

شـمـیم نـافـۀ مشک ختن چه می خواهید

زبـان عـلـــم و تـمــــدن را نمـی دانـیــد

درین مرزکهن بی سخن چه می خواهید

ز روی نامـه چه خـوانید طـرح پاکستان

ازیـن مغـالـطـۀ بی ثمـن چه می خواهید

تمــام مــردم مـظـلـوم مـا گــروگان انــد

بگوبه خلق که ملا حسن چه می خواهید

۲۸/۱۱/۲۰۲۱

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com