خانه » Uncategorized

Uncategorized

تفكيك پشتون و طالب

يكى از مشكلات عمده ايكه از بدو پيدايش طالبان در صحنه آشفته سياسى افغانستان بر ساير معضلات اين كشور افزوده ...

متن کامل »

نوبهاری نیست

چمـن خشکـیده باغ از بر فتاده نوبهـاری نیست پرستو کوچ کـرده نغمۀ و صوت هزاری نیست گلان عشـق و وصل ...

متن کامل »

حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت

                        (بحثی مبرم در مناظره با عزیزان ـ 2 )                       ...

متن کامل »

گفتمان سیاسی تغییر نظام

در بارۀ گفتمان، انواع گفتمان، تحلیل گفتمان، گفتمان از نظر “فوکو”، مراحل گفتمان سازی… سخن نمیگویم. درباره ی این موضوع ...

متن کامل »

مولفه‌های تغییر حاکمیت سیاسی شؤونیسم قبیله افغان به نظام پارلمانی

مردم ما آگاه اند که  ساختار “حاکمیت سیاسی شؤونیسم قبیله افغان” که در رأس آن دولت اشرف غنی احمد زی ...

متن کامل »

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی

تارنمای سرزمین آریان   هدف اساسی نشریه ” سرزمین آریان ”  روشنگری برای همبستگی ، همزیستی ، دوستی وانسانگرایی است ...

متن کامل »

ریشه های هویت طلبی قومی در افغانستان

  نوشتهء از میلاد نعیمی تحلیلگر سیاسی   تقلیل حرکت ها و هویت طلبی های قومی تاحد مرتبط دانستن آنها ...

متن کامل »

معیار ھای دموکراتیک بودن نظام ھای سیاسی (تحلیل تخنیکی)

  پیشگفتار در جھان موجود، حدود دو صد کشور مستقل با نظام ھای سیاسی متفاوت وجود دارد کھ نام رسمی ...

متن کامل »

کشور به یک تشکل سیاسی نیرومند ضرورت دارد

مبارزه انفرادی در برابر بی عدالتی ها نتیجه نمیدهد. مردم افغانستان در شرایط موجود اگر با تقدسهاي جعلي و بي محتوا و دروغين موجود که همه هست وبود مملکت را زاده ای تفکر نا عاقبت اندیشانه خود میدانند وخیره سرانه بدون مشوره در حرکت اند مبارزه نكنند جامعه افغانی بزودی تبديل به مردابي ايستاده خواهد شد كه در آن زالوهاي مقدسي بوجود آمده كه فقط با خون انسان تغذيه و رشد ميكنند و اين زالوهاي مقدس فقط با ويتامين تعظيم و احترام چاق و فربه ميگردند آنقدر چاق كه اگر خون همه ملت را بمكند باز كفاف شان نميكند و براي زنده ماندن بازهم احتياج به خون بيشتري خواهند داشت از جامعه ما و کشور ما آنهائيكه داراي تقوا هستند خود مشخص اند نزد همه و محترم بوده و احترام شان در هرحال نزد همه ما برقرار است ولي زالوها هم نمايان هستند و هركسي آنان را مي بيند و می شناسد مبارزه با اينها يك فريضه است  تا وضعیت نيمه جان این کشور و این مردم از سنگيني تقدس شان بطور كامل بي جان نشود. من در  کشورم از چندی بدینسو  بر سر هر شاخي  جغدي را نشسته مي بينم خدا ...

متن کامل »

به ریشه ها نگاه کنید، نه به شاخه های خشکیده

بدون تردید موجودیت هر پدیدۀ اثرات خاص خودرا در عرصه های مختلف زندگی انسانها دارد واما ظهور پدیده های سیاسی ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com