شعر

مُلک بی قانون

 

جـز امـیـد زنـدگانی در سـر پندار نیست

غیر نیکی و صفای دل در گـفتار نیست

مهر زیبای خـرد پـرتـو فـشـانی می کند

جز لباس روشنایی در بـر کـردار نیست

گنج تاریخ و تمدن را به دسـتِ کم مگیر

چون جهانداری فقط با درهم ودینارنیست

با مدارا و خرد صلح وصفا آیـد به دست

مملکتداری به تیغِ وحشت وکشتار نیست

با زبان خامه و فـرهنگ می گـویم سخن

اتّکای اهـل دل بـر دشـنه و تلـوار نیست

از دل اسـطـوره هـا فـریـاد آزادی بـلـنـد

آتشین بانگ رهایی شـوخی اشعار نیست

رخش رستم زیر پای قدرت اندیشه است

بر سر خرموشۀ جهل وستم افسار نیست

طوق امـریکا و پاکـستان بـر گـردن مباد

بال عـنـقـای ســعـادت پایـبـنـد تار نیست

نقـشۀ مـرمـوز پـاکـسـتان را افـشا کـنیـد

طرح عـمق استراتیژیک با اجبار نیست

مرگ بهتر از دوروز زندگی در بردگی

زیر یوغ ظلم و ظالم مشرب عیّار نیست

حق شهروندی بکف آرید با سعی وتلاش

جـز نـشـان تنبلی در چـهـرۀ اقمار نیست

حق استقلال و آزادی ز قدرت ها مخواه

چونکه این درنقشه وبازی استعمار نیست

حق رابا زور وبا عقل وخرد باید گرفت

قیمت آزاد زیسـتن، آری بی ایثار نیست

خـاک ما را فـوج پاکـستان لیلام می کند

معـدن و آب وطـن از نیکۀ غـدّار نیست

هرکه پا پیش میگذارد در خرید مال خلق

هان! فـردا نـزد مـردم قابل انکار نیست

هر قراردادی چو پیمان قطر باطل بُـوَد

چون نظام انتخاب خلق روی کار نیست

سلطۀ تک قـومی ظلم و ستم لـرزان بُوَد

هم چنان بـر نقـش پاکستان اعتبار نیست

ملک بی قانون بسان جنگل گرگان شـده

غیرترس ووحشت وشکنجه وآزارنیست

انتخاب دولت و قانـون حـق مـردم است

درجهان عدل فردا غیرازاین معیارنیست

دام هـا چـیـدنـد بـرای اژدهـای خفته باز

جهل وافراط وتعصب،لایق هشیارنیست

پای غرب وشوروی بشکست در مرز وطن

این برای تازه کاران جدید،هشدار نیست

سر درون لانه زنبور کـردن نا بجاسـت

منتر زنبـور دعـای اژدهـا و مـار نیست

جنگ تریاک نـویـن گویی که ناتـو آورد

این مگر طرح دیگر ازروبۀ مکّار نیست

جنگ چیپ وراه و بازاروانرژی میکنند

هند وچین باردگربا نیروی سرشارنیست

بازی بزرگ دوم بین چین و امریکاست

شـرق یارب انتظار نقـشـۀ خونبار نیست

کمپنی هـنـد شـرقی امـریکایی می شـود

این همان تجزیه و تقسیم استعمار نیست

مارانسان رازیک سوراخ یک بارمیگزد

آدم ار هشیار باشـد حاجت تکـرار نیست

مهر وآزادی وانصاف وعدالت لازمست

زنـدگی پیکار آزمـنـدان در بـازار نیست

نظم دنیای نـویـن را بـا مـسـاوات آوریـد

اتّحـاد و همدلی در نفـس استثمار نیست

21/9/2023

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا