شعر

گوهر انسان

 

 

 

گـوهـرِ آزاد انسـان را نمایـش می دهم

اخـتـیـار ذات آلی را گـزارش می دهـم

جبر ذهنی را که می بندد چشم عقل را

در جهانِ دانش آزمـوده کاهش می دهم

از تـَـوهــم دور می ســازم آدم را مـدام

تشنگان را آب نـورآگین دانـش می دهم

می زدایـم زنگ اذهان عـقب افـتـاده را

پرده های مغـزِ چرکین را پالش می دهم

بی سوادانی که درجهل مرکب مانده اند

نورچشم وکلک ناز خطّ وخوانش میدهم

ازعذاب دوزخ وحوربهشتی قصه هاست

عشق یارومهردل ها را سفارش می دهم

خشم وقهروترس یزدان را در دنیای دل

با محبت هـای انسـانی نـوازش می دهـم

خالـق انسان و شیطان را با اصل وجـود

در یقینستان هست و بود سازش می دهم

بـا خرافه می سـتـیـزم در جـهان واقـعی

پاسخ علمی و عقلانی به پرسش می دهم

بندهـای سـاختگی را بشکـنم با پتک نور

راه پـرپـیچ تکامـل را فـروزش می دهـم

بودن خود راشدن کردن سزاوارشماست

این توان را با همه نیرو ورزش می دهم

عـالـم موجـود را بـا جـمله اسـرارِ نهـان

در فضای بیکرانِ عشق گردش می دهم

در دل هستی شـده ذات انـرژی جـاودان

ثابت و سیار را همواره چرخش می دهم

زندگی درشکل و انواع فزون دارد نمود

نـام ایـن سـیـر تکامـل را زایـش می دهم

گره بگـشایی کـنـد دانش از اسـرار دهـر

من لگام عقل وآزمون را بکوشش میدهم

حرکت و جنبش ندارد هیچ پایان و قرار

درسکونستان سروپارا به پویش می دهم

از ریـاضی راز دنـیـا را تقـاضا می کنم

چینش ارقام را در دست سنجش می دهم

کـیمـیا را یارِ فیـزیک کـوانتـوم می کـنم

بندهـای بسته را هـردم گشـایش می دهم

هستی و انسان و موجودات را گـویم ثنا

در تقـابـل و تعادل هـا سـتایـش می دهـم

در زمین و آسـمان دل گـشایـم بال و پـر

مرغ رویارا دراوج عشق پرّش می دهم

خالق احساس و فکرو سوژه مغز ما بُوَد

حاصل آن را به کارجسم وگویش میدهم

در فـضای بیکـران حرکـت نـورون هـا

باور و انـدیـشه و اخبار رویش می دهم

پند از تاریـخ می گیرم در حال زنـده ام

چهـرۀ آیـنـده را بـا آن جـلایـش می دهم

داستان هـستی و انسـان نگنجد در کتاب

تازه تازه قصه هایی درسرایش می دهم

سرنوشت نسل انسان را زنو باید نوشت

بینش اوراق اوهام را به سـوزش میدهم

گـنـبـد کاشـانـۀ انسـانـیـت را بـر زمـیـن

از بـر عاطفه و احساس پوشش می دهم

سـنگدلان بـی مـروت را در دنـیــای دل

با لطـافـت هـای انسـانی نـرمش می دهم

می کنم روشنگری تا لحظه های واپسین

چشم کـوران ز طیف نور بینش می دهم

آن چـه دارم می کنم قـربـان یار مهربان

باور عشق و وفا را بس ارزش می دهم

10/5/2022

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا