شعر

حاصل اشغال

 

حاصل اشـغال میهن چیست جز ویـرانگری

جنگ خونین و تجاوز قتل عـام و خودسری

فـوج پـاکـسـتان را کـردی مسـلـط در وطـن

این بُـوَد ماحـصل جـنـگ تـو و اشـغالگـری

بعد گـوزیـدن چـارزانـو زدن بی فایـده است

بـوی گند ات درجهان پیچیده زان بی خبری

لاشـۀ افـراطیت را بـرکـشـیـد از زیـر خاک

در مـدارس جهل آور دسـت طالـب پـروری

چل سال این جنگ خونین را تمویل کرده اید

صلح و آشتی گُم شده در بین جنگ زرگری

لشکر افراطیت را زور و قدرت می دهید

آن که با زور و ستم دارد هـوای رهـبـری

کودک و پیر و جوان قـربـانی وحشت شدند

بشکـنـد تـیـغ ســـتـم را اشـک و آه سـحـری

طالب آزموده را آزمون کـنـی بـار دگـر

هـان! ای دیـو سـیا، باطـل کـنیم جـادوگـری

گفته هایت شد دروغ و آنچه بنوشتی خطاست

نیست دیگر وعده و قول و قرار ات باوری

هرچه بر انسان مظلوم کرده اید جور و جفا

می کند نسل بشر بـر کـرده هـا تان داوری

ارگ کابل را به طالب کرده اید همکار نیز

خاک کشـور را به طالب می دهی لندغری

حلـقـه بـرگـوشـان پـاکـسـتان با زور تفـنگ

می کنند بی دانش و فـرهـنگ میل رهبری

مقصد پنجابیان تخریب وقتل وغارت است

هان! غلجایی و ابدالی چـرا بی بصری؟

ازغنی فاشیزم و از طالب وحشت دیده ایم

ایـن دو الگـوی شـما افـتـاده انـدر نـوکـری

ازبک و هــزاره و تـاجـیک را آتـش زنیـد

چیست اخر حاصل این وحشت وغارتگری

نیسـت در مـرز تمـدن جای گـرگان شرور

جهل و وحشت را نمی زیبد رخت سروری

تا که باشد زنده یک تن درتمام مرز و بوم

حـفـظ میهن را بـدانـد هـمچـو حـق مادری

سـرنوشـت میهن آخـر دست مـردم می فتد

جـنـبش نسـل جـوان از خلـق گیرد یاوری

وحشت و فاشیزم و جهل تان نباشد پایدار

ایـن بُـود تجـربـۀ تاریخ و چرخ چنبری

داستان کشور ما سـر به سـر حماسه است

قـصـه هـای پایــداری رسـمِ نیکِ مهـتـری

جـنـبـش مـوّاج اقـیــانــوس تـاریـــخ وطـن

بستر پرجوش فرهنگ است وگنج گوهری

نـازم عـرفـان سـنایی شـور شمس مـولـوی

آن که آموزد به انسان مهـر عشق و دلبری

علم و عـرفـان و هنر خـواهـد دنیای نـوین

نـه وحـوش جنگلی با دورِ تـار و خرخری

باغ میهن نیست جای عکه و زاغان زشت

عـندلیـبـان غـزلخـوان دارد و کـبک زری

حافظ و جامی وبیدل شعر فارسی گفته اند

با هـزاران عـنـدلـیـب و شـاعـر لفـظ دری

دانش و عـقـل و تمدن رهنمای مردم است

جنبش نسل جـوان خـورشـیـد قلب خاوری

آفـتـــاب تـازه یـی بـالا شـــود از خـاوران

جهل و تاریکی فـنــا گـردد با روشنگـری

آسیا یکپارچه و یک مشت محکم می شود

تا بکی بـا جهـل افـراطی کـنـیـد بازیگری

۱۱/۸/۲۰۲۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا