خانه » دیدگاه – اقتصادی (برگه 2)

دیدگاه – اقتصادی

حکومت کرزی و اقتصاد افغانستان در هفت سال گذشته

هفت سال پیش زمانی که حاکمیت طالبان سقوط کرد وحکومت جدید با پشتیبانی جامعه جهانی رویکارآمد اکثریت مردم افغانستان با ...

ادامه مطلب »

جای اقتصاد در انتخابات کجاست؟

درعصری که قدرت و امنیت ملی کشورها در گرو توسعه اقتصادی آنها قرار گرفته و در زمانی که ملت ها ...

ادامه مطلب »

چگونه اقتصاد بانوان توسعه می یابد؟

یکی از روش های مهمی که می تواند ، اصل خود کفایی در اقتصاد جامعه ی  ما را پایه گذاری ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com