خبر و دیدگاه

جغرافیای مظلوم

سـیارۀ بزرگ مارا
آن قـدر کـوچک ساخته اند
تا قدرت های جهــان خوار
در نقش مجریان «کمیتۀ سه صد»
آزادی انسان را به زنجیــــر کشند
و درسرزمیــن سـیه بختــــــــــــان
جائیکه من،
درمشرق زمین خسته وخامــوش
وگرسنه گان استعمار زده
درافریقای سیه پوش
به دنیا آمده ایم
تداوم احتیــــــــــاج وبنده گـی را
به روال بخت وتقـدیرحواله کنند
وخود درتک حکومت جهـــــانی
حاکم برسرنوشت همه گان باشند

درسرزمیـــــــن سیه بختــــــــان
آنجا که عشق مرده است
وروسپی زادگان شهرفـــــواحش
این رهروان مکتب تبعیض وبردگی
که فریاد آزادی را برچوبه های دار
مصلوب کرده اند ،
آیا سـهـم من وتـو
دروراثت ازین جغرافیای مظلوم
برمعیــارکدامین تعهد وایثــــــار
استوارخواهد بود ؟
تا ازانجــام یک رسالت ماندگار
دربرابراین آب وخاک
که جان مارا دررشتۀ جان خود
پیـــــــــوند داده است
سرافراز بدرآئیــــم !
معیارتعبـد وتسلیم به روال خاک فروشان
ویا رسالتی درخط سرخ جـــــاودانه گان ؟

ای یاربلنـــــــد بالایم
ای جغرافیای مظلوم
دستم راباکدامین دستان آفرینشگرت
پیوند دهم
تا درقیـــــام آزادی سیه جامه گانت
که ودیعـــــه ایست مقدس
سهمی را انجام داده باشم !

مارچ 2020
فرانکفورت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا