خبر و دیدگاه

قبالهٔ فروش افغانستان نهایی شد

ایالات متحده آمریکا در تداوم اشغال افغانستان وبازی عوام‌فریبانه جنگ باتروریسم،درسلسله مذاکرات قطر که در غیاب مردم افغانستان دنبال شد،همه خطوط قرمزراعبورنموده وحال در تحت نمایشنامه”صلح “کذایی باطالبان،وارد جدید ترین بازی شده ،درهمیاری باپاکستان،سرنوشت سیاسی افغانستان را دگرگون ساخته و مقدرات سیاسی آنرا بوسیله مثلث شیطانی رقم خواهد زد.
فصل جدیدی ازبازی های اسارتبار در استراتیژی نوین آمریکا تجلی روشن داردودرین سناریو، نقش وتوفیق پاکستان برای استقرار نظام دست نشانده درکابل برجسته می‌باشد.
شواهدی موجود است،تادردگرگونی های سیاسی موجود به استقرار” حکومت موقت” برای مشارکت طالبان ومهره های نوین،اولویت داده شده،ازاجندای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اجتناب بعمل آمده وحکومت کابل از نقشهٔ سناریوی موجود حذف میگردد تابستر مساعد برای ایجاد “امارت طالبان” در کشور فراهم گردد.
درین چشم انداز ،نظام سیاسی که بدستان معماران سیاسی آمریکابربسترخون و آتش درکابل استقرار یافت،حال در معاملات جدید قربانی اهداف استراتیژیکی آمریکا شده وبخاطر بقای سیاسی وتداوم اهداف راهبردی آمریکا در افغانستان،برای پاکستان وارتش نیابتی آن تحفه داده میشود.
تلخترین بخش این سناریو سکوت مرگبارومعنی دار دولت” نیابتی”کابل درقبال دادوستد جغرافیاوسرزمین افغانستان،سکوت مایوس انگیز سازمانهای سیاسی وترقی‌خواه ومردم افغانستان است.آنهاهمه درین بازی پیچیده ونواهای صلح کاذب وعوامفریبانه دربرابراژدهای استعماری، افسون شده اند.آنها منتظراندکه سران کاخ سفید واسلام آبادچه جامهٔ مرغوبی برای افغانستان آراسته می‌سازند.
در آخرین لحظات نشر این خامه تلویزیون الجزیره فاش ساخت که مقامات آمریکا وطالبان دردور نهم مذاکرات شان،برای ایجاد”حکومت موقت”به توافق رسیدند.طبق این توافقات حکومت انتقالی مدت ۱۴ ماه با مشارکت وزرای طالبان بکار خودادامه خواهد داد.برپایه این توافقات ۱۳۰۰۰نیروی آمریکا طی جدول زمانی معین افغانستان را ترک خواهند کرد.
بطرز مستدام آگان اموررخداد های غم انگیز افغانستان رااز نزدیک دنبال نموده تحلیل ها،دیدگاه هاونظریات شانرا حول برنامه های پیچیدهٔ عقب پرده در پیرامون مذاکرات قطرکماکان اظهار می‌دارند.
اخیراَپایگاه رسانه یی گلوبال ریسرچ انکشافات جدید در راستای مذاکرات قطرواهداف آمریکاوپاکستان را درین خصوص مورد تحلیل قرار داده مینگارد:[1] “اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در کاخ سفید به تاریخ۲۰اگست در مورد مذاکرات صلح اافغانستان، اولین ارزیابی عمومی ترامپ از جلسه ای بود که هفته گذشته بامقامات ارشد چون وزرای خارجه،دفاع ،رییس سیاونماینده ویژه آمریکا در مورد افغانستان زلمی خلیلزاد کسی که تیم آمریکایی را در مذاکره باطالبان در دوحه رهبری میکند، برگزارشده بود.
ترامپ بیش ازیکبار در طول سخنان خود درروز سه شنبه به رسانه هاگفت که مذاکرات باطالبان به خوبی پیش می رود و او این نکته را تصریح نموده خاطرنشان ساخت که طالبان واقعاًمی خواهند به جنگ خودبانیروهای آمریکایی پایان دهند.”
ترامپ اظهار کرد،من این را می گویم” طالبان می‌خواهند که جنگ را بامامتوقف بسازند.آنهاچیزهای زیادی را ازدست داده اند”
ترامپ درپی اظهارات اش ازنیات خصمانه واشغالگرانه آمریکاواهداف ژئوپلتیک آنکشور و تغییر چهره استعماری آمریکا درکسوت جدید که به بهانهٔ ترس ازتروریسم تعلیم یافته خودی برمیتابد،سخن گفته و آنچه را که انتظار می‌رفت روشن ساخت. “ترامپ واضح است که وضع موجود غیرقابل توصیف است و او در نظر دارد نیروهای خود رااز افغانستان خارج نماید.اما اوهمچنین مصمم است كه آمریكا باید”همیشه كسی رادر آنجا داشته باشد”. ترامپ این مسئله را مبهم گذاشت.آیا« اریک پرینس»[*] آمادگی دارد تابه این دروازه گام بگذارد؟
از سوی دیگر ، ترامپ درمورد حضورنیرومند اطلاعاتی واستخباراتی درمورد اینکه ایالات متحده آمریکا[پس از خروج ارتش] ازداشتن یک قدرت اطلاعاتی قدرتمند در افغانستان برخوردارخواهد بودخبرداد”
اوگفت”هیچ کسی قابل اعتمادنیست.درجهان ما – در این جهان ، من فکرمیکنم به هیچ کس نمی توان اعتمادکرد. ”
ترامپ دلیل حضور واستقرارنظامی وامنیتی آمریكا رامبنی بر عدم اطمینان ازتكرار حملات ۱۱سپتامبروانمود ساخته خاطر نشان ساخت که خروج کامل آمریکااز افغانستان بسیارخطرناک خواهد بود.”جالب اینجاست که ترامپ روسیه (یا هرکشوردیگری) رابه طرزطعنه آمیزمورد خطاب قرارداده تاآمریکا و ناتورادر افغانستان درقبرستان امپراتوری هاجایگزین گردند.وی اشاره نمود که اتحاد شوروی بعد ازمداخله درافغانستان خُردشدوبه فدراسیون روسیه مبدل گردید” این تازه ترین اظهارات ترامپ بود که اعتراف کردکه کسی درجنگ افغانستان نمیتواند پیروز شود”
اما ترامپ نگفت که به لطف سیاست های فندمنتالیستی وتروریست پروری آمریکابود که بطرز معجزه آمیز برکالد بیجان طالبان روح تازه دمیده شد وطالبان تحت سایه ناتوویکصدو چهل هزار لشکر آمریکا وبزرگنمای رسانه های غربی به نیروی تاج گذار وتاج شکن مبدل گردیدند.
دریک شگرد فریب کارانه ،ترامپ، آینده امنیت آمریکا رابه اراده طالبان گره زده است.ترامپ با ریاکاری سیاسی میخواهد تاجلو حملات تروریستان دست پرورده آمریکارا به خاک آنکشورتوسط طالبان که خود از دست پخت های آمریکا است،تضمین نماید.
به باور نویسنده “به طور قابل توجه ، درارزیابی ترامپ ، طالبان این توانایی رادارند که اگرتمایل سیاسی به تحقق چنین نقشی داشته باشند ،میتوانند ازتبدیل شدن افغانستان به تخته خیزتروریست های بین المللی جلوگیری کنند.
ترامپ این مفهوم را تداعی بخشید که توافق صلح که مطرح کننده منافع طالبان ونگرانی های آنها باشد میتواند طالبان را به متحد آمریکا در جنگ باتروریسم مبدل نماید.
ترامپ هرگز یکبار به طرز ناامیدانه نسبت به طالبان نپرداخت”
درین مقاله انگیزه استقرار دولت لرزان طی حضور ۱۸ساله غرب در افغانستان معنی یافته و مشخص میگردد،که آمریکا درنظر دارد تا در هوای معاملات جدید باپاکستان آنرا درموجها همسفر سازد.نویسنده این رویکرد را مورد تحلیل قرار داده اذعان میدارد:”برعکس ، ترامپ دیگر هیچ تعهد خاصی برای حمایت ازدولت اشرف غنی احساس نمیکند. او حتی به این امر پی برد كه میتواند “درک كند” که چراطالبان هیچ احترامی به دولت افغانستان ندارند.
آیا این بدان معناست که ترامپ ممکن است” پَلگ برق”رااز ماشین دولت غنی خارج نماید؟ مطمئناً اظهارات ترامپ حاکی ازآنست که ایالات متحده آمریکااز دولت کابل فاصله می گیرد و درنزاع های برادرکشی افغانستان در خط بیطرفی حرکت می کند”
برقول نویسنده، این رویکرد بدرستی در خط منافع طالبان ومخالفین سیاسی غنی که خواستار حکومت موقت بودند، کارایی دارد . به همین ترتیب اشاره سخنان ترامپ نشان می دهد كه ایالات متحده دیگر نمی خواهدتادرخصوص”گفتمان بین الافغانی” میان طالبان ودولت افغانستان ،تحت رهبری افغانهاشرط‌بندی نماید”
برگزارش این وبگاه ،ترامپ بطرزماهرانه هرگونه اشاره ای نسبت به پاکستان را با دقت کنارزد.اما ناگفته پیداست که نقش پاکستان برای تلاشهای وی درهفته های آینده برای دستیابی به توافق نهایی با طالبان از اهمیت اساسی برخوردار است.
به باور نویسنده ن وابستگی ایالات متحده به پاکستان، با توجه به حضور طولانی مدت نظامی و اطلاعاتی آمریکا در افغانستان و اولویت های ضروری برای حفظ معادلات ومناسبات خوب ایالات متحده و طالبان در سطح کارابرای مقابله باتهدیدات تروریستی افزایش می یابد.
واضح است كه در طرح ترامپ ،آمریكا می تواند طرق زندگی با یک دولت” تحت رهبری طالبان” در افغانستان را بیاموزد.
درجای دیگری این مقاله در خصوص ساختار رهبری کننده دولت آینده افغانستان ونقش پاکستان آمده است:در این زمینه درمثلث” آمریکا – پاکستان – طالبان” که روی تخته شطرنج سیاسی افغانستان شکل می گیرد ، پاکستان برنده بزرگ است.بدون تردید ، پاکستان برای استقرار یک دولت دوستانه در کابل،همه راه هاراخواهد پیمود.بعید است که ایالات متحده در برابر پاکستان موانع جاده ای را ایجاد کند.”
به پندارنویسنده ،برنامه پاکستان بطورقطع شامل حل مسئله خط دیورند است.ایالات متحده و متحدان غربی و همچنین چین و روسیه(و ایران) از حل وفصل اختلافات در مورد خط دیورند پشتیبانی خواهند کرد ، بدون حل آن، ناهنجازی های مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان ادامه یافته واین محلات به پناهگاه گروههای تروریستی مبدل خواهند گردید”
نویسنده اظهار نمود که پاکستان امید واراست تاازتوان وقدرت برترطالبان دراستان های جنوبی وشرقی کشور استفاده نماید”
این مقاله برامتیازات بزرگ پاکستان در گفتمان صلح افغانستان ونقش پاکستان برای استقرار دولت دست نشانده درکابل ،تمرکز نموده اذعان میدارد”از این گذشته ،برای اولین باراززمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ ، وضعیت مطلوبی دردست پاکستان قرار دارد. با استقرار دولت” دوست”در کابل ،پیشرفت بزرگی در وضعیت امنیتی داخلی پاکستان پیش بینی می شود”
برقول نویسنده ،شانس چین یاروسیه برای برهم زدن اجرای توافق صلح افغانستان که توسط ایالات متحده، تحت نظارت ترامپ قرار دارد ،واقعاًصفر است.
درحقیقت ،ترامپ هیچ اشتباهی بخاطر حصول نمره پیروزی مرتکب نشد. ازسوی دیگر ،ایالات متحده به خوبی می داندکه چین وروسیه ارتباط مستقیم باطالبان دارند.
عارف عرفان
لندن، اگست ۲۰۱۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا