خبر و دیدگاه

زخم خونین دیورند

تاریخ سیاست آمیزه ای از افکار، عقاید و آداب و رسوم در گستره زمان است و بیان واقعیات آن به واقع نگری و روشن بینی نیاز دارد پرداختن به مقطع از تاریخ امریست در خوری اهمیت که ما با آن با ور داریم و از همین نقطه میتوان آنرا آغاز نمود.

كشور محبوب ما افغانستان در گذشته شاهد تحولات بس عظیم سیاسی تاریخی بوده راه رشد و انكشاف خویش را از مسیر های هولناك و پر مخاطره تاریخ طی نموده. از میان حوادث عدیده درد ناك تاریخ كشور میتوان از دسیسه ها و توطیه های شومی كه در پنج دهه اخیر بوسیله دشمنان خارجی و وابسته گان داخلی آنها علیه كشور ما اعمال گردیده یاد آوری كرد كه از جمله ميتوان از تجاوز قشون سرخ شوروی وقت به افغانستان توطیه علیه واقعیت نگری ملت مظلوم و خدا پرست افغانستان چاق کردن تضاد های قومی، زبانی، مذهبی در زمان و مکان مختلف در بین مردمان با هم برادر ما متاسفانه از چندی بدینسو به دستور و اشاره دشمنان مردم افغانستان نام و یاد خط دیورند به یک زخم خونین در بین سیاسیون در سرزمین ما تبدیل گردیده است در شرایط موجود مشکلات زیادی دامنگیر کشور و مردم ماست با در نظرداشت این حقیقت که سیستم اداری و سیاسی حاكم كشور بطور نسبی توانسته ثبات و تعادل اندکی   سیاسی ، نظامی را در كشور بوجود بیاورد و بحیث یك وزنه نسبتاً قابل حساب گرچه نهایت اندک است  در حل معادلات و معضلات كشور به حساب آید و از جانب دیگر نمیتوان از این حقیقت تفره رفت که بحران بحد رسیده و با عث آن گردیده كه عواقب ناشی از آن تسلط تروریزم ، استبداد ، ایجاد نفاق ملی ،‌ آغاز جنگها كه تقریباَ سراسر كشور را فرا گرفته وضع طوری به پیش میرود که  تاریخ یك ملت عظیم را در ورطه نابودی قرار داده است چنانچه ادامه جنگ و ویرانی در افغانستان و منطقه و طی یک یا دو سال اخیر فعالیت های فراگیر داعش در کشور های عربی حملات پی در پی تروریستان در کشور های اروپایی بخوبی نشان داد كه تروریزم نه تنها خطر جدی برای ملت افغانستان بلكه برای تمام بشریت بحساب میاید . تحولات جاری كشور ما بخوبی نشان میدهد علی الرغم آنكه گفته میشد  تشكیلات اصلی شبكه تروریستی بین المللی در افغانستان منهدم گردیده و از بین رفته است، ولی در حقیقت از بین نرفته است و هنوز این شبكه در وجود بقایای سازمان القاعده داعش طالبان وحامیان شان كه هیچگاه حاضر به از دست دادن منافع خویش نیستند و تهدید باالقوه برای صلح و ثبات دایمی در كشور و منطقه بشمار میروند به حیات خویش ادامه داده از امكانات لازم تاثیر گذاری بر روند جاری كشور كه گفته میشود  در حال گذار از جنگ بسوی صلح و ثبات دایمی باید باشد برخوردار بوده میتواند . مردم مسلمان و وطن دوست افغانستان میدانند بی کفایتی در امور محوله و مداخلات آشکارا و پنهان بعضی از کشور ها عمداً به نفاق وشقاق بین اقوام و زبان های مختلف افغانستان دامن زدن با گذشت هر روز مشکل زا می شود.  هدف نهائی پروسه جاری در كشور را كه باید به تامین یك جامعه آرام ،‌ مرفه ومردمی  در افغانستان نایل میشد متاسفانه به ناكامی سوق داده می روند یك روز از روز دیگر خراب تر شده می رود. از اینروبا همه انسان های وطن دوست با ارزیابی های عینی و دقیق از وضع موجود سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی كشورخطاب نموده  اعلام میداریم كه:

از نظر ما افغانستان سرزمین مشترك تمام اقوام با هم برادر ساكن در آن بوده افتخارات معنوی تاریخی و داشته های مادی و فرهنگی آن به تمام باشنده گان این سرزمین بطور یكسان تعلق دارد. آنانیکه یک قوم یا یک زبان را مهاجر و قوم دیگر را مالک و کل اختیار این سرزمین میدانند متاسفانه فهم و درک نه از تاریخ افغانستان دارند و نه برای بقای این سرزمین می اندیشند همچو اشخاص وظیفه دارند تا به آسیاب دشمن آب بریزند اینها باید بدانند کشور افغانستان نه به یک قوم و یک قبیله مربوط است این مال و کشور همه مردم افغانستان است دین مقدس اسلام دین اكثریت قاطع تمام ساكنین این كشور بوده رعایت اساسات دین مقدس اسلام و عنعنات پسندیده ملی شالوده تفكرات ملی همه مردمان این سرزمین است . پس فرض همه ماست با رعایت دقیق از تمام موازین و فقرات مندرج در قانون اساسی كشورو سایر قوانین و قانون احزاب سیاسی و حمایت و رعایت نورم ها و مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت تامین منافع ملی افغانها به مبارزه علنی پرداخته مساعی خویشرا در امر استقرار صلح ، عدالت اجتماعی  تامین دموكراسی و جامعه انسانی و هم پذیری بخرچ دهیم، دوستان گرامی  حالت كشور با مشكلات زیاد مواجه است. نبود اتحاد و همدلی در بین اتباع این کشور وطن  را بطرف پرت گاه نابودی سوق می دهد . باید در مورد هوشیار و بیدار بود. و از مکر و هیله های دشمنان سوگند خورده افغانستان در هر مقام و منزلت که هستند آگاه بود.

به عقیده ما پروسه تامین صلح سراسری و عادلانه در موجودیت شبكه تروریستی القاعده طالبان داعش و افراد ماجراجو متعصب  شكننده بوده بدون حمایت قاطع و صریح نیرو های طرفدار صلح وعدالت دموكراسی این وضعیت میتواند به نا كامی منجر گردد و بار دیگر فاحعه درد ناك تاریخ كشور ما که در زمان طالبان بود  تكرار شود ما باید با درك این مسئولیت تاریخی خویش در لحظه كنونی تحولات سیاسی كشور یک  باردیگر ضرورت انسجام تمام مدافعان صدیق صلح و دموكراسی و وطن دوست راكه برای تامین صلح بازسازی  و اعمار جامعه فارغ از هر گونه تعصبات قومی ،‌ لسانی و سمتی بهای سنگین پرداخته اند درك نموده و متیقن هستیم كه در صورت تشكیل مجدد این نیرو ها میتوانیم نقش موثر و قاطع خویش را در سمت دهی جریان كنونی سیاسی بسوی دستیابی به اهداف عالی باید سوق گردد لذا ما متیقن هستیم كه تحقق سیاست ملی و فراگیرمردمی یگانه الترناتیف راه حل معضلات كنونی افغانستان بوده كه آنرا بمثابه سیاست ستراتیژیك خویش اعلام نمائیم وبه آن باور داریم و جهت تحقق آن از هیچگونه از خود گذری و قربانی دریغ نه ورزیم اكنون حرف بر ضرورت انسجام تمام نیرو های ملی مردمی طرفدار صلح آزادی دموكراسی ، ترقی پسند و روشنگرای است،  تا در یك تشكیل وسیع سراسری ملی دور هم جمع گردند. این یک ضرورت است چنانچه تاریخ نشان داد كه تشكیلات كوچك ، محدود و حلقات ضعیف تنگ نظری و وابسته به غیر هرگز نمیتوانند به امر بزرگ ایجاد یك جامعه فاقد تبعیضات محلی ، ملیتی ،‌ لسانی ،‌سمتی ، قومی ، مذهبی و جنسی نایل گردند چنانچه تا کنون نتوانسته ایم  درد را دوا كنیم اما برعكس نیروهای صلح دوست ، ملی و مردمی در یك گرد همائی وسیع و سراسری میتوانند به سوالات متعددی كه زمان در برابر ما قرار داده است پاسخ گفته و با برنامه عمل نیرو مند و قوی را ایجاد نمایند كه شایسته نقش و مقام افغانستان و مردمان وطن دوست  آن باشد. هر حركت محدود و مشكوك كه منجر به پارچه شدن ملت و نیروهای ملی و طرفدار صلح و دموكراسی گردد آب به آسیاب دشمن ریخته  جامعه را از داشتن یك نیروی منسجم و معتقد محروم میسازد كه خود جنایتی بر ادامه جنایات گذشته است از اینرو از همه نیرو های ملی و شخصیتهای مردمی طرفدار صلح ، دموكراسی ‌، عدالت اجتماعی و جامعه مدنی صمیمانه میخواهم با در نظرداشت بحران فراگیر که دامنگیر کشور و مردم ما گردیده وضیعت را درک نموده هوشیار باشند نگذارند دشمنان مردم افغانستان از نفاق و شقاق بین مردم ما بهره برداری نمایند در حال حاضر باید آگاهانه چهره های خودی و غیر خودی خود را بشناسیم در چنین حالتی رسالت ما در برابر وطن و مردم از ما قرباني مي خواهد بايد آماده باشيم برعكس آنانیكه با تفرقه باور دارند آنها را با اين حقيقت دعوت نمائیم چون ما خواهان كنار آمدن تمام نیرو های صلح دوست ، ترقی پسند ، طرفدار تاسیس جامعه انسانی ضد تروریزم باور مند به عدالتی اجتماعی بوده آماده گی خویشرا جهت انجام مذاكره و دیالوگ سازنده با تمام نیرو ها سازمانها و احزاب سیاسی كه بنیاد فعالیت آنها را تامین منافع علیای ملی كشور و اتحاد و همدلی تشكیل میدهد ابراز نماییم. و آمده هر نوع دیالوگ که در آن منافع ملی و اولیت قرار داشته باشد آماده گی داشته باشیم . به باور من با ایجاد روحیه اعتماد متقابل از خود گذری ، هوشیاری سیاسی و درك دقیق ضرورت روند كنونی سیاسی جامعه افغانی ایجاب می نماید كه همه نیرو های طرفدار صلح آزادیخواه دموكراسی که بر تعصبات قومی و زبانی باور ندارند صفوف خویشرا فشرده تر ساخته با اشتراك خویش در یك صف واحد سوالات كه جامعه و زمان در برابر ما قرار داده است بطور دقیق پاسخ ارائه داشته و نقش خویش را در امر تحكیم صلح ، تامین دموكراسی، تحقق عدالت اجتماعی امنیت سر تاسری باز سازی و اعمار جامعه انسانی بطور شایسته ایفا نمائیم. ما بايد به انتظار دعوت متعصبین و خود کامه گان لجام گسیخته در هر مکان و در هر زمانیکه که قرار دارند نباشيم . بدون تردید افغانستان كشوریست كه از مخالفین آسیب پذیر میباشد . اگر توجه نشود دست آوردهای 16  ساله به یک هفته از بین میرود، ما باید در سیاست های خویش تغییرات قابل ملاحظه ای را وارد نمائیم . اما این روشن است كه نمی توان آینده افغانستان را با در نظر داشت شرايط بحران زاي موجود همین لحظه پیشبینی كرد ، وغیر از کمک و یاری مردم افغانستان با آن آینده را رقم  زد تنها می توانیم بگوئیم امید به خداوند پاک و اطمینان که به مردم خویش داریم و در ضمن این اندیشه را ایجاد نماییم تا اعتماد مردم نسبت به ما زیاد تر گردد . خداوند فرزندان صادق و وطندوست را در هر نوع شرايط  كه اهداف شان خدمت گذاري باشد ياري مي نمايد .

دوستان گرامی با گذشت هر روز بحران امنیتی اجتماعی، اقتصادی ، نفاق و شقاق داخلی دامنگیر مردم و کشور ما میشود به عقیده در چنین حالتی مادر وطن از ما یكپارچگی ، وحدت و انسجام واقعی می خواهد. انسجامیكه باید در راه تحقق آن از خود گذری داشت و با هرگونه حسادت و خود خواهی وداع نمود. ما باید كلید راه حل را دسته جمعی جستجو نماییم.  یکه تازی ها درست نیست  امروز ما در وضعیت سیاسی نهایت پیچیده ای قرار داریم. و طبیعی است كه دگرگونی ها و پرابلم اوضاع كه تدریجاً با در نظرداشت رقابت های ابر قدرت های جهانی و کشور های منطقه شكل می گیرد ، مشكلات نوینی را نیز با خود دارند. و با رویارویی با چنین مشكلات نیاز به نگرش و شیوه های نوین كه بر اساس تیوری استوار باشد نیاز داریم. پاسخ مثبت به این دشواریها پویا و ریشه ای بوده. اما متاسفانه یكتعداد از ما نمیتوانند خود را از شر شیوه های كهنه و جا طلبی تعصبات قومی و زبانی برهانند و به این شكل است كه تصادم پدید می آید. البته تضاد و برخورد ها بین فشار های ناشی از دگرگونی و وضع  موجود منحصر ما نبوده ، بلكه دردنيا تمام حكومت هائی تازه دموكراسی و پارلمانتاریزم اين را تجربه كرده اند و یا به آن رجوع نموده اند واين حقيقت در گذشته ها نيزوجود داشته و دیده شده است .

مردم مسلمان افغانستان!

ما باید با هر توان و طرق ممكنه با تبعیض و تعصب و عواملی كه جامعه ما را تضعیف نموده وحاکمیت را به مخاطره انداخته از قدرت خلاقه آن كاسته مبارزه كنیم. هر كسیكه در سرزمین  ما زاییده شده است و كودك هر پدر و مادر افغان به شمار می آید ، مفهوم برابری مطلق در برابر قانون داشته باشد .

مفهوم برابری مطلق همه افراد در برابر قانون كه باید به آن افتخار كنیم ، مفهوم با شكوه است . تنها  در صورت تلاش بی امان ما خواهد بود كه اعضای هر اقلیت ، ملیت و مذهب و قبیله ای با اطمینان و بدون  چون و چرا به عنوان اعضای خانواده افغان پذیرفته شوند. تصور ما از افغان بودن ، محدود به تفسیر قانونی از زاده شدن در یك منطقه جغرافیایی یا امر بنیاد پذیرش برابری  همه شهروندان نیست ، بلكه به نظر ما لازمه افغان بودن درك كردن و احترام گذاردن به نظریه های دیگران در هماهنگی با این اصل است .آنانيكه به اين حقيقت باور ندارند از افغانستان گفته نمي شوند. آنچه که من میدانم

بسیاری از آشفتگی های زنده گی سیاسی و اجتماعی ما طی چند سال اخیر  به دلیل این است كه قضایا را تا ژرفا نمی شگافیم ، بلكه  به راه حل های آماده خود و خارجی ها رو می آوریم . به جای اینكه جویای تجزیه و تحلیل مشكلات ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود باشیم به بيگانه ها زياد تر تكيه مي كنيم ، در قدم اول ماسعی می كنیم كه علل این مشكلات را در نام ها  و سیستم ها جستجو نمائیم، آیا درین سیستم میتوانیم موفق شویم؟ نخیرهرگز.

اما كلید راه حل را در مبارزه در راه آموزش و پرورش نسل های آینده ، و همزمان با آن ایجاد مراكز كار، مبارزه علیه فقررشوت مواد مخدره و كمتر ساختن خلا بین قشر فقیر و سرمایه دار و ایجاد عدالت اجتماعی و تغییرات اقتصادی می بینیم. و معتقدیم این امر در نو سازی تاثیر شگرف دارد و به شگوفایی شخصیت انسان و آزادی وسعت می بخشد .

 

آنانيكه باورمند به فرداي وطن ما نيستند به فكر و ذكر پر كردن جيب هاي خويش اند در هر مقام و منزلت قرار دارند بايد بدانند كه به زودي ملت بزرگ و پر غرور ما همچو آدمك هاي كه در حقيقت فرزندان نا خلف وطن اند از صفوف خويش به هر رنگ و بوي كه آمده باشند دور مي نمايد صفوف متحد يك پارچه مي تواند وطن و مردم ما را از دشواريهاي موجود به سرمنزل مقصود برسانند . مردم مسلمان افغانستان مشکلات و پرابلم هایکه با آن دست و پنجه نرم نمود میتواند اینطور خلاصه شود.

هنوز تعداد زیاد از مردم ما با همه امکانات و زد وبندهای داخلی وخارجی از نعمت ثبات محروم اند. با گذشت 16 سال از حضور قوت های خارجی و کمک های جامعه جهانی بی سر پناهی و بیکاری مردم مارا رنج میدهد رشوت اختلاس خود سری بیداد میکند بی عدالتی بیروکراسی و کار شکنی مردم مارا به سطوح آورده فاصله مردم را هر روز از روزی دیگر با دولت زیاد میسازد.

همه مردم خود را در حاکمیت موجود شریک نمیداند و از یکه تازی ها آزرده خاطر اند، مردم ما با تعصبات قومی، زبانی و منطقوی روبروی اند تفاوت و امتیازات در معاشات بخصوص خارج آمد ها مردم مارا به فغان آورده، ما رسالت داریم در راهی تحقق و عدالت اجتماعی گامهای استوار برداریم ولو به هر قیمت که تمام شود بخاطر ارمان های مردم خود باید مبارزه کنیم این راهی ما است و این ارمان ما.

از این اندیشه که در آن منافع ملی مردم ما از همه امورات در خط اول باشد یک گام عقب نشینی نخواهیم کرد.

ما باور داریم که تکیه بر خداوند(ج) و ملت بزرگ افغانستان احساس مسئولیت در برابر مردم مارا میتواند به سر منزل مقصود برساند.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا