خبر و دیدگاه

در محور صحبت های دو رئیس

 

Ahmad Saaedi
احمد سعیدی

جنجال ها وتنش های درونی یک حکومت ضعیف در اوضاع  واحوال بد امنیتی را راه بسوی بحرانهای بد تر هموار میساز .من قبل ازین از بروز اختلاف مذهبی وحتی جنگ های مذهبی ابراز نگرانی کرده بودم اما حالا بحران سیاسی در کنار بحران امنیتی کشور را تا پردگاه نا بودی سوق میدهد لازم است بخاطر درک جزئیات وتشخیص مصلحت ها با ارائه یک نسخه معقول درد هارا معالجه کنیم. چون میدانم شرائط حاد کنونی به همت وتلاش مبارزین واقعی وومیهن دوست که به ارزش های اعتقادی وفر هنگی مردمش باور واحترام داشته باشد قابل حل است وما جزء ازدرد های بی پایان این ملت رنج دیده  وغمدار هستیم بایست روی مشکلات با دقت کار کنیم وراه حل بهتر بخاطر نجات از بحران ارائه کنیم.

به دنبال گیلایه معنی دار محترم داکتر عبدالله رئیس اجرائیه از رئیس جمهور وپاسخ های پی در پی قصر ریاست جمهوری پف وپکه طرفداران شان بدون ملاحظه اوضاع شکننده وحساس افغانستان بشکل قابل ملاحظۀ شدت گرفته  تا جا ئیکه رسانه ها چه صوتی وچه تصویری وسایت ها  درفضای مجازی به جناح بندی پرداخته وشخصیت های ذی دخل بشکل حقیقی و واقعی وارد این معرکه بد پیامد شده اند..من  اصلا از گذشته ها به اصولی بودن حکومت باور نداشتم وعلاقه به حاکمیت این دو رئیس ندارم چون من بیشتر پرورده درد ها ورنج های عام ملتم ونظام سیاسی را من حیث طلسم باز دارنده بحران خطر ناک تحمل میکنم اما حالا می بینم دو رئیس میخواهند بدون در نظر داشت شرائط نازک وبحران فراگیر ملی در بعد امنیت وحکومت داری بخاطر حفظ اقتدار وچوکی از موقعیت استفاده نموده یکدیگر را تحمل نمیکنند. من خواستم در محور سخنان این دو رئیس وزمزمه های بیرونی من حیث پف وپکه این آتش وپیامد های احتمالی آن  تبصرۀ داشته باشم.

نخست سخنان حاشیه : چند روز قبل از صحبت های محترم داکتر عبدالله بعضی بزرگان از ختم مشروعیت حکومت وحدت ملی وضرورت بر گزاری جرگه ملی صحبت کردند تا بر حکومتی مشروعیت بخشد  حس ششم من میگفت احتمالا حوادث در راه است وقضایای در حال ابستن است احتمالا مسئله ختم مشروعیت حکومت وحدت ملی وآمدن شخص سوم که اینبار میخواهد بخت خودرا از مسیر ومجرائی دیگری ازمایش کند مطرح باشد ویا عدم مشروعیت وغیر قانونی بودن ریاست اجرائیه مطرح شود .فکر میکنم به تاسی از همین زمزمه ها محترم داکتر عبدالله موقف گیری کرده است وتنها از عدم مشوره صحبت کرد وشدید ترین  عبارتی که به کار برد این بود که ( کسیکه حوصله بحث ندارد  لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد) در تبصره ذیل با ذکر دلائل واشاره با قرائن منطقی وسیاسی  به پر وپهلو تنش ها می پردازم.

نشست های طرفین:

تحلیل پاسخ رئیس جمهور: دقتر ریاست جمهوری در واکنش با اظهارات داکتر عبدالله عبدالله سه مر تبه با عبارات متفاوت عکس العمل نشان داده است. اول رئیس اجر ائیه با رئیس جمهور رابطه خیلی خوب دارد واین حرف هایش مصرفی گروهی وحزبی دارد میخواهد حین بر گزاری کنگرۀ جمعیت امتیاز بگیرد. دوم: صحبت های داکتر عبدالله با روحیه دولت داری مغایرت دارد) سوم ( حکومتداری بر قواعد وضوابط استوار است وروی این مسائل  بحث های مفصل تری صورت خواهد گرفت) علاوتا روز شنبه هر دو جانب بر خلاف وعده قبلی جلسات شخصی با افراد خود داشتند. یعنی داکتر عبدالله با افراد ودوستان شخصی خود وداکتر اشرف غنی هم با مشاورین ونزدیکانش صحبت های داشته  که طبعا بخاطر ادامه این ما جرا بر نامه ریزی کرده اند تا یکی ازین دو از از سر راه حکومت داری کنار برود. شما اگر به واکنش ها متوجه شوید رئیس جمهور هم تلویحا داکتر عبدالله را به بی خبری از روحیه حکومت داری متهم کرده ودر واکنش سوم از قوانین وضوابط صحبت کرده چیزیکه ریاست اجرا ئیه وحکومت وحدت ملی فاقد آن است. وقتی  دفتر رئیس جمهور میگوید ما درین راستا مفصلا بحث خواهیم نمود معنی اش این است  روی مشروعیت واعتبار توافقنامه وحکومت وحدت ملی صحبت میکند. اگر دوستان ادعا کنند در صورتیکه ریاست اجرا ئیه مشروعیت نداشته باشد ریاست جمهوری هم حاصل همین توافقنامه است. اما من کمی به عقب بر میگردم و از اعلان نتائج دیر هنگام انتخابات توسط داکتر یوسف نور ستانی رئیس کمیسیون انتخابات یاد آوری میشوم که آن اعلان هم بیهوده نبوده بلکه یک یاد آوری مجدد است که اکثریت رائی با داکتر اشرف غنی رئیس جمهور بوده ووی میتواند رئیس جمهور منتخب وقانونی باشد.

بحث های جزئی وبیهوده در کنار مصیبت بزرگ سقوط کشور: دوستا نیکه بخاطر حفظ وبقای چوکی مصروف چانه زنی اند کا شکی بخاطر بسیج نیرو های مردمی ونجات کشور از بحران وخونریزی مجلس ومشوره میکردند…قرار بود روز شنبه رئیس جمهور ورئیس اجرا ئیه با هم نشست مشترک داشته باشند وروی حل این بحران صحبت کنند اما فکر میکنم دو صحبت سبک از دو شخصیت گران سنگ یخ اعتماد وباور را شکستانده دیگر فرصتی برای تر میم  شیشۀ اعتماد نیست. وقتی رئیس جمهور در پاسخ میگوید صحبت های رئیس اجرا ئیه خارج از عرف وقاعدۀ دولت داری بوده معنی اش این است که داکتر عبدالله هم توان دولت داری را ندارد. اینجاست که شخصی سوم با تحریک برخی مهره ها در ولایات خواستار بر گزاری لویه جرگه بخاطر ختم بحران میشود اگر لویه جرگه بر گزار شود مسئله سلب اعتماد ازین دو شخص حتما شامل اجندای شان میشود که خیلی خطر ناک خواهد بود.

پیشنهاد: میگویند مهمان مهمان را خوش ندارد وصاحب خانه هردو را..حالا به این دو مهمان محترم میگویم ملت افغانستان صاحب اصلی خانه اند وبراستی که از شما بیزار اند..ملت  گروپ های مجلس نشین نیست ملت تمام مردم افغانستان آنیکه زیر حا کمیت مخالفین اسیر اند هم جزء از همین ملت اند وانا نیکه زیر اداره شما اند هم هر روز مصروف عزا داری اند در همین شب وروز از هلمند شروع تا ننگرهار وکنر وبدخشان وغور نورستان بسیاری از مادران در سوگ فرزندان بی تابوت وکفن شان اشک میریزانند. در چنین شرائط طرح مشروعیت وعدم مشروعیت ویا چسپیدن بقدرت وچوکی منطق دارد؟ امروز زمان آن است تا همه بخاطر نجات کشور از سقوط کوشش کنیم نه آرایش وپا لایش چوکی ها..من امروز نشسته ها را درست دنبال میکردم هرکس مصروف نشست با جناح های قومی وگروهی خود بود وهیچ فر صتی برای بحث جهت نجات اسرا وافراد محاصره شده در ولسوالی های دور دست نبود..در چنین حالتی فقط سکوت وتلاش بخاط هم آهنگی سازی ملت واجب است…من در حا لیکه این حکومت را محکوم به زوال میدانم امید امید وارم در چنین شرائط نه که ولایات محاصره اند وراه ها هم مسد ود سقوط حکومت به نفع نیست مگر اینکه نخبگان قبلا در صدد تشکیل حکومت جدید بر آیند وبر شناخت آن از طرف جامعه جهانی مطمئن باشند. به فکر من برای رهبران حکومت وحدت ملی بخاطر کنار آمدن روی ارزش ها و معیار های که در توافقنامه که بخاطر آن حکومت وحدت ملی  ایجاد گردیده دو روز وقت داده شود تا یکبار دیگر بخاطر افغانستان سر بلند گام های استوار و مطمئن بردارند در غیر آن باید به آن ها گفته شود بروید تا دیگری بیاید .

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا