خبر و دیدگاه

انکشافات امروزی و مشکلات ناشی ازآن

Me and my four active phones
نویسنده: حکیم مهری

دردهه های قبل یعنی زمانیکه کشور ما کمتر به انکشاف امروزی و زنده گی پرمصرف روبرو بودند ، هر فامیل و هر فردی برای جلوگیری از مشکلات و فایق آمدن به آن برای ادامهء زنده گی شان برنا مه های مشخصی داشتند که خیلی هم بارزش بود، و با وجود درآمد های بسیار کم و موجودیت بعضی سهولت های دولتی چون کوپون، کوپراتیف، بیمهء صحی، و غیره می توانستند زنده گی شانرا بشکل خوبی پیش ببرند،  و بنابر عدم موجودیت مصارف تجملی چون امروز شکایات شان هم کمتر و از زنده گی شان هم راضی بودند. ولی طوریکه دیده می شود تغیرات بسیار گسترده در شیوه ء زنده گی امروزی با وجود آنکه از نگاه کیفی آنقدر قابل مکث نیست بوجود آمده که مشکلات زنده گی را هم بیشتر کرده است.

درگذشته ها مردم و فامیل ها غیر ازینکه عدهء محدود و انگشت شماری از تکسی و موتر های شخصی استفاده می کردند ، بیشترین استفادهء شان از وسایل ترانسپورتی همانا سرویس های شهری بودکه درهر گوشه و کنار کابل رفت و آمد داشتند، و تا سال های اخیر که نفوس شهر ها خاصتا” کابل بشکل غیر قابل تصوری زیاد گردید می توانست مشکلات مردم را مرفوع سازد.

بنابر تحولات و دگرگونی های زیان بار و پیهم که در کشور رونما گردید و همهء امکانات دولتی بوسیلهء افراد مشخص غارت و چپاول گردید تمامی امکانات که در بالا ازآن یادآوری گردید از بین رفته و مردم از روی ناگزیری بار این همه مشکلات را خود بدوش گرفتند.

در آنزمان آن مصارف امروزی که دامنگیر مردم شده و در عواید فامیل ها هم بنابر عدم برنامه های انکشافی دولت ها تغیری نیامده ، در بین سایر اقشار یگانه قشری که در چوکات دولتنی شکایاتی داشتند طبقهء معلمان عزیز ما بود که همواره از ناحیهء نداشتن موتر برای رفت و آمد در وظیفه و مآکولات شکوه می کردند و حق هم داشتند زیرا آن امکانات ترانسپورتی که برای کارمندان دولت میسر و تا اکنون ادامه دارد هرگز آنها به آن دسترسی پیدا نکردند و خود رفتند و آمدند و از همان پول ناچیز یا خوردند یا اینکه روز ها گرسنه سپری کردند.

اما درحال حاضر در پهلوی مشکلات دیگر که بنابر نداشتن سرپناه ،زیور، موتر و غیره ، بیشترین مشکلات از ناحیهء مصارف مخابراتی (مبایل) متوجه فامیل ها گردیده ، بگونهء مثال در یک فامیل چند نفری با موجودیت چندین سیت مبایل نه تنها گراف مصارف خیلی بلند شده بلکه صحبت کردن حق و ناحق با دوستان هم بیک رقابت مبدل گردیده، و اگر یک فامیل یا کسی برای جلوگیری از مصارف اضافی برنامهء داشته باشد  توسط جوانب مقابل یا کسی به کم توجهی و ممسکی در مصرف کارت مبایل متهم و شرکت های مخابراتی هم با انواع فریب از چنین وضعیت استفادهء زیادی می نمایند.

در حال حاضر که فیصدی زیادی از مردم و شهر نشیبنان موتر های شخصی دارند مصارف تیل موتر و رفت و آمد های نمایشی اینطرف و آنطرف ، و در صورت عدم موجودیت موتر شخصی کرایهء تکسی نیز بر مصرف فامیل ها افزوده است. زیرا اگر کسی بوسیله موتر های شهری بجایی برود با نیامدن توسط تکسی و نداشتن موتر تحقیر می گردد.

امروز همان معلمان عزیز ما که در گذشته تنها بار کرایهء موتر و مآکول را نداشتند امروز مصارف شان بخاطر ترویج مبایل و مصرف کمر شکن آن چندین برابر شده است، و این خود باغث گردیده تا معلمان عزیز ما هم چون مآمورین دولت با فساد ، رشوه و رشوه گیری متوصل شوند، زیرا درآ»د ماهوار یک معلم و یک معاش بخور و نمیر نمی تواند تمامی این مصارف را تکافو نماید .یکی از مشکلات دیگری که دامنگیر این قشر واجب الاحترام و محروم است نداشتن سرپناه است که دولت ها هیچگاهی نتوانستند بگونهء این مشکل حیاتی را حل نمایند.

هرآن کسی که توانست با وعده های چرب و نرم اعتماد این قشر را برای رسیدن بهدف جلب نماید به وعده های شان وفا نکردند .

کسی صندوف گذاشت ، کسی کجکول باز کرد و کسی هم پروتوکول کرد ، ولی همه بگونهء یک فریب نقش بر اب شد.

باور کامل وجود دارد تا زمانیکه یک بسیج عمومی صورت نگیرد و یا فشاری که برای دولت نگران کننده باشد بوجود نیاید برآورده گردیدن این خواست محال است و جنون.

و همچنان تا زمانیکه ما مالک یک دولت مردمی و عاری از نیروهای جهادی، تکنوکرات، فاشیست، فرصت طلب، وغیره نشویمو یک دولت ملی گرا بوجود نیاید که فقط بر منافع وطن و مردم باندیشد هیچگاهی این مشکل و و این درد ها مداوا نخواهد شد، و آنچه می تواند مردم را ازین مشکلات نجات دهد طرح و تدوین برنامه های منظم خود فامیل هاست که که تا تمامی انواع رقابت ها و خرافات را کنار گذاشته و زنده گی را نه برای دیگران بل برای خویش اختیار کنند. حضرت ابوالمعانی چه خوب گفته است:

زنده گی در بند قید رسم و عادت مردن است- دست دست تست بشکن این طلسم ننگ را

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

  1. با معذرت یک اشتباه تایپی . نکتنایی نه بل نکتایی است. و باید علاوه شود که اینها روی چیزی که وند نداشته باشد هرگز سرمایه گزاری نمی کنند.

  2. دوست عزیز سمندر: به یک نکتهء بسیار خوب توجه کردید ولی باید بدانید که افغانستان و خاصتا” شبکه های مخابراتی به دزدان نکتنایی پوشی میمانند که وقتی کیسه بری می کنند و گاهی روی تصادف گیر می شوند کسی باور نمی کند. از سال 2004 به اینطرف طوری که خود اعتراف کرده اند و حالا هم ادامه دارد مردم بی خبر و بی دانش مارا که فقط با داشتن مبایل فخر می کنند ملیونها افغانی بنام هزینهء پنهانی و چنین و چنان صدمه رسانده اند که حالا به شکل دیگری مبدل شده است. اعلانات حق و ناحق برای اضافه ستانی و پرداخت روزانه …… افغانی …… دقیقه رایگان صحبت کنید که تمامش دروغ و فقط شیوه های چور است. ایکاش دولت این نوانایی را میداشت که این شرکت ها را منحل و یک شرکت فعلی تیلی کاکم را تقویت و فعال میساخت تا مردم ازین دربدری نجات می یافتند. ازدیاد این شرکت ها و این تیلویزیونها برای مردم به مصیبت خانمانسوز تبدیل شده است.

  3. کاشکی این شرکتهای تیلفون در تهیه برق هم چه برق آبی، چه برق بادی و چه برق آفتابی سرمایه گذاری میکردند. مردم به برق اشد ضرورت دارند، ولی از آنجاًیکه سرمایه گذاری در برق به سرعت جیب شانرا پر نمیکند، در آن سرمایه گذاری نمیکنند. ویا کاشکی در پروژه های زراعتی سرمایه گذاری میکردند، تا مشکل مردم از لحاظ غذاًی رفع میشد.

  4. نویسنده محترم به نقطه خوب تماس گرفته است. بعضا” مسئله سیالی و شریکی معلمان را هم مجبور میسازد که تیلفون بخرند. این شرکتهای تیلفون فقط طور نا مرئی وظیفه کیسه بری را پیشه ساخته اند. با این معاش و یا در آمد کم خریدن تیلفون موبایل ستم بزرگ اقتصادی بر مردم کم در آمد بحساب می آید. که دولت هم در ترویج و تعمیم تیلفون با شرکتهای تیلفون یکجا دهن جوال گیر میشود. تیلفون همراه و یا جیبی و یا موبایل فقط به تجاران و متشبثین لازم میباشد. که وقت و ناوقت مسایل بزنس خودرا توسط آن رفع نمایند. که تعداد این مردم در افغانستان به یک ملیون نفر نخواهد برسد. اما دولت در بیان فعالیتهای خود با افتخار یاد میکند که در افغانستان بیش از چارده ملیون تیلفون موبایل بفروش رسیده. که در اینجا سیزده ملیون تیلفون دیگر فقط بخاطر خالی کردن جیب مردم و پر کردن جیب شرکتها مورد استعمال قرار گرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا