خبر و دیدگاه

اساس‌نامه‌ی حزب دموکراتیک افغانستان

حزب  دموکراتیک <مادر> افغانستان
که پس از این با نام کاهیده‌ی, حد ما یاد می‌شود، فردایی را رقم خواهد زد که پیشا جهان‌بینی، جامعه شناختی، هنوز ناشناخته‌ی کشور ما را در یک فرایند کلی علمی و فرهنگی و دینی و جغرافیایی مشترک ولی مساوی و موازی و بدون‌ برتری‌خواهی رقم بزند.
– حد ما، دین‌مقدس اسلام را اساس کلی زنده‌گی مردم دانسته‌، آن را احترام، عملی و رعایت می‌کند.
حد ما بیانیه‌ی اعلام حضور حزب دموکراتیک <مادر> مادر افغانستان را، سند ماندگار حزب دانسته و آن را تایید می‌کند.
-حد ما،‌ ادامه‌ی راه حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پسا کودتای ۱۸ است.
-حد ما، انحصاری خانه‌واده‌گی ‌و گروهی و‌ شخصی یا سازمانی نی‌ست.
-حد ما، اذعان می‌دارد که هیچ کسی و هیچ‌ گروهی از نام شاخه‌ی پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان دی‌روز که تحت رهبر انوشه یاد رفیق ببرک کارمل زنده بود، به گونه‌ی شخصی یا گروهی نماینده‌گی کرده نه می‌تواند،‌ مگر این که از جای‌گاه عمومی حزب صحبت کند.
– حد ما در نظر دارد تا اولویت های مبارزه را استوار بر ساختار های نوین اجتماعی سیاسی و درک پهنا و گسترده‌گی آگاهی و بیداری هوشی مردم شریف و نسل های جوان و میانه‌ی افعانستان بنا نهد.
– حد ما شناسه‌ی کامل و تمام عیار خراسانی – افغانستانی دارد.
– حد ما، هم حد خودش را می‌شناسد و هم در شناسایی حد دیگران که نه خواهند حد شان را بشناسند استوار و با متانت می‌‌ایستد.
– حد ما برای برنامه های دورنمایی خود را آن‌گاه عمل‌گرایی می‌کند که زمینه‌ی فعالیت های سیاسی و مبارزات دشوار‌گذر در داخل افغانستان مهیا گردد.
حد ما مبارزه‌ی سیاسی مسالمت آمیز برای هم‌زیستی و باهمی را راه‌رفتار ناایستای خودش دانسته‌ از آن عدول نه می‌کند.
– حد ما، تا زمانی در حد خودش ایستایی دارد که کشور و مردم‌ پامال گام‌ های برتری طلبان و حد نه شناس قرار نه گیرد.
–  حد ما برای مقابله‌ی هم‌مانند با حد نه شناسان توسل به آموزش های پارتی‌زانی، گوریلایی، آماده‌سازی بدنی اعضا در نبردهای تن به تن، دفاع از حریم‌ خصوصی خود و شهروندان کشور  را از اولویت های خود می‌داند.
– حد ما درک‌می‌کند که در جوامعی مثل افغانستان نیاز است تا مبارزات مسلحانه و مجهز بودن اعضا به اسلحه‌ی گرم قانونی را از برنامه هایش دور نه داشته باشد. در مبارزات آزادی خواهی از اشغال، بحث دفاع مطرح است نه قانونی که وجود نه دارد.
– حد ما مکلفیت خود می‌داند تا هر عضو خود را یک پناه‌گاه و یک مدافع حقوق بشر در جاده‌ها، اماکن عمومی، کارگاه‌ها، آمورش‌گاه و هر جایی که احتمال زورگویی دگری بر دگری دیده شود تربیت کند و آموزش دهد. در این مورد، به طرح و پیش‌کش قوانین معین به دولت ها اقدام خواهد کرد. چون در طول تاریخ و  بیست سال پسین دیدیم که به دلیل انارشی و ناکاره‌گی دولت ها، هر کسی زور اسلحه داشت، تعیین کنتده‌ی صلاحیت برای خودش بود.
– حد ما در دیار دوری ناگزیری از وطن اساس‌گذارده شده است. هنوز دور است که شعار های رنگین و امید های آفتاب روی یخ به مردم بدهد. البته که شعار های غیر عملی را در زمان انتقال به کشور هم نه خواهد داد.
– حد ما برای جلب و جذب اعضا معیار های بلند بالایی نه دارد. همان ‌گونه که بی‌تفاوت نیست. هر عضو داوطلب تنها زمانی پذیرفته می‌شود که زمان تحویلی درخواستی به جذب کننده‌ی خود حد اوسط پنج دقیقه و حد اکثر ده دقیقه ولی مسلط بر اوضاع سیاسی نظامی کشوری و‌ جهانی توضیحات بدهد. و تثبیت نماید که کتاب خوان است.
– برای حد ما کمیت هرگز‌ اساس نیست. کیفیتِ کارایی، رفتار هر سُویه‌ی اخلاق اجتماعی منحصر به فرد اعضا مهم تر است.
-حد ما،‌ پذیرش رفقای پیشین را مشروط به علاقه‌ی شان و ثبت نه بودن در یکی از شاخه‌های سیاسی دیگر مستقیماً عضویت اصلی تایید و استقبال می‌کند.
-حد ما، دوران آزمایشی بودن اعضای جدید را یک سال و بایسته‌گی به عضویت اصلی را تثبیت و تشخیص سازمان اولیه‌ی مربوط می‌داند که عضو در آن‌جا تنظیم بوده. کاهش زمان ارتقا در عضویت اصلی از یک سال به پنج ماه است. اگر گروه پایه، سازمان اولیه یا شعبه‌وِ‌ی تشخیص که عضو جدید صلاحیت ارتقا را دارد.
-حد ما پذیرش به حزب را هم انفرادی و هم جمعی قبول دارد، ویژه‌ی این تصمیم، موجودیت یک یا چند داوطلب عضویت در سازمان های اولیه‌یسراسری داخلی و خارجی حزب است.
-حد ما آگاهی دهی به اعضا و خودآموزی اعضا را از اولویت های خود می‌داند.
– حد ما، کنون در حدی نیست که بیش‌تر به کارایی داخلی قدرت گیری سیاسی و اقتدارگرایی بیاندیشد. ولی دیده‌بانی آگاهی محور دارد.
– حد ما با هیچ شخصی، گروهی، حزبی، تشکلی و سیاستی مخالف نی‌ست.
– حد ما، به همه‌ی باور های اجتماعی، محلی و مردمی و عرف و عادات شان احترام دارد.
– حد ما، مخالف هیچ دیدگاهی در اجتماع نی‌ست.‌ مگر این که تشخیص دهد که آن دیدگاه تقابل صریح و سریع با بخش هایی از زنده‌گی اجتماعی، عرفی، مذهبی و دینی یا سیاسی و اقتصادی یا تحصیلی، فردی، خانه‌واده‌گی یا بی‌تناسب نگری نسبت به مردم‌ دارد.
– چون همه اعضای حد ما از رهبر تا اخیر عضو جامعه‌ی افعانستانی اند، پس نه می‌توانند از اقداماتی جلوگیری نه کنند که سبب برهم‌زدن توازن های زیستاری اتنیکی در جامعه  شود.
– حد ما درک‌ می‌کند که اولین رهبر فقید‌ش هم به هر امری بازگوی نفع ملت پابند بودند. پیر‌وی از اصول رهبر هم اصل اساسی کار حد ماست. البته شرایط جدید هم مدنظر خواهد بود.
-حد ما برای فعال سازی سازمان های اولیه‌ی خود اول در دوران تبعید و با مطالعه‌ی امکانات امنیتی به گونه‌ی مخفی در داخل افغانستان مبادرت ورزیده و حیات‌ هیچ یک‌ از اعضا و علاقه‌‌مندانش را در خطر نه‌می‌اندازد.
-حد ما تا زمان رسیدن فضای مناسب و نیاز، از گرفتن حق‌‌العضویت و حق الشمول صرف نظر کرده. مگر هزینه های یک بار حق الشمول و ماهیانه حق‌العضویت از همان شروع تقاضای داوطلب عضویت بالایش محاسبه می‌شود.
-حد ما با تجربه از گذشته، متوجه است که گماشته های استخباراتی نه توانند وارد تشکیلات آن شوند.
– حد ما برای رسمی شدن فعالیت هایش ترجیح می‌دهد تا این اساس‌نامه‌ی در تبعید را بسیار مختصر ولی سنجیده شده تنظیم کند.
-این اساس نامه‌ی حد ما، که برخی موارد برنامه‌ی کرداری حزب هم عمداً در آن گنجانیده شده، تنها در گام گذرای دوران اشغال و تبعید خود خواسته‌ی ناچاری سامان داده شده و پسا ختم اشغال قابلیت تعدیلات را دارا است. ولی این اساس‌نامه، اصل زرین و‌ ماندگار حزب برای همیشه است.
– حد ما برای ثبت فعالیت مؤقت خود در یکی از محاکم آلمان یا اروپا مراجعه و پسا ختم اشغال، بر مبنای قوانین داخل کشور به ثبت و آگاهی دهی مردم از موجودیت آن در جریده‌ی رسمی دولتی و دگر روش های آگاهی دهی استفاده خواهد کرد.
– حد ما در دوران تبعید به گسترش رابطه های سیاسی خارجی اش مبادرت ورزیده و گزارشات آن را بدون هیچ محرومیتی به آگاهی عامه و رفقا می‌رساند.
– حد ما سرود جدید حزب را پس از تصویب اساس نامه و مرام نامه در همان جلسه‌ی اول تصویب می‌کند.
-حد ما، واژه‌ی بدفرجام “پلنوم” را در فرهنگ کاری و ساختاری و نوشتاری و‌ گفتاری و سازمانی خود کاربرد نه داده آن را قدغن دایمی اعلام می‌کند.
-حد ما به جای واژه‌ی پلنوم های نوبتی، اصطلاح (نشست های دوره‌یی) و به جای پلنوم های فوق‌العاده واژه‌ی ( نشست ویژه) و به جای کنگره هم واژه‌ی (همایش) ‌و به جای واژه‌ی جلسات کمیته مرکزی، واژه‌ی ( دیدار پایه ) و برای تمام جلسات بخش های پایانی واژه‌‌ی ( گردهم‌‌آیی گروه ) و برای کمیته مرکزی، ( گروه مرکزی ) را به کار می‌برد.
– حد ما، نشست های عادی خود را هر سه ماه و نشست ویژه‌ی خود را هر زمانی که تشخیص دهد و همایش عمومی را هر دوسال و برپایی سخن‌رانی های خود را با تشخیص مبرمیت ویژه‌یی، دایر کرده و دفتر مرکزی موضوع را سه روز پیش به اطلاع اعضا می‌رساند.
– سرود همه‌‌گانی حزب فارسی بوده و مشخصات دانش‌مندانه‌ی زمان خراسانی و دانش نوین افغانستانی خواهد داشت. برای استان ها، مطابق زبان های گویشی شان سرود حرب را ترتیب و تصویب می‌کند. پخش سرود عمومی همیشه اول و سرود استانی حزب <مادر افغانستان> دوم ‌و هم‌ زمان پخش می‌شوند. انتخاب جامه‌ی سرود ها از سروده های رفق و علاقه‌‌‌مندان حزب انجام می‌پذیرد. کاربرد واژه های (مادر، حد ما، آزادی، خراسانی- افغانستانی) در سرود حزب، سد در سد است.
-حد ما، دیدگاه جامعه شناختی خود را به اساس راستی‌نگری روز اساس گذاشته و خراسان را نام اصلی افغانستان می‌پندارد و ویژه‌ی جغرافیای رسمی کنونی داخل کشور می‌شناسد. کما این که حد ما مرزهای رسمی کشور هم، مرز های کنونی و پذیرفته شده‌ی گذشته‌ی جهانی را می‌داند و در هیچ برنامه‌ی تخیلی مرزگستری کشوری اشتراک نه ورزیده و ابراز دیدگاه نه‌ می‌کند. و برنامه‌های قوم‌ محور مخالفت با مرز دیورند و پشتونستان خواهی را محکوم و آن را یکی علل ویران‌گری در کشور دانسته و پایان یافته می‌داندش و ختم.
– نهاد دیده‌بانی حزب برای رسیده‌گی شکایات مستقل بوده و هیچ شکایتی از هیچ عضو حزب حتا برای رهبر حزب هم افشا نه خواهد شد. مگر این که همه اعضای گروه دیده‌بانی به شمول شاکی، عمومی شدن آن را بخواهند. تجربه‌ی ناکام تصدی رفیق خیبر شهید در این مورد، درس عبرت‌ناکی برای ماست.
– حد ما در برنامه دارد که کارکردهای روزانه اش میان دیدار های پایه را هنگام نیاز به انجام برساند.
– اعضای رهبری و دفتری و گروه مرکزی حزب، در همایش اول حزب برگزیده می‌شوند که هنگام ۱۱ جدی سال روان سال تازی خورشیدی (هجری خورشیدی) است. تا آن زمان انسجام امور به دوش رفیق محمدعثمان نجیب خواهد بود.
حد ما، برای پاس‌داشت از خدمات رهبر « ببرک کارمل فقید »، گاه زادروز شان، ویژه‌ی یادکرد و برگزاری یادمانی در حد یک همایش بزرگ سالانه حتمی و پیوسته دانسته، برای بزرگ‌داشت از کارکردهای مادرانه‌ی، انوشه یاد مادر اناهیتا راتب زاد، مادر محبوبه کارمل، محمود بریالی فقید، و شادروان عزیز مجیدزاده، روزهای تولد ایشان را هم هر سال در حالات عادی و غیر عادی متناسب با امکانات یادبود می‌کند حتا در حد یک اعلامیه. این بزرگان رهبران نمادین ابدی حزب اند.
-حد ما برای شناسایی گسترده‌تر از ام‌روز رهبر فقید، برنامه های ویژه‌ و دوام‌دار پژوهشی زیر نام « رهبر شناسی » پایه‌گذاری می‌کند. و‌ سعی دارد تا تمام نوشته ها و مقالات مربوط به یادکرد از ایشان را تا آن‌جا که ممکن است گرد‌ آوری کند.
-حد ما، گفت‌‌وگفتار رهبر با خبرنگار روسی را پایه‌ی ردِ اتهامات از رهبر دانسته برگردان آن را در ختم همین اساس‌نامه به گونه‌ی جداگانه و دایمی منتشر می‌کند که توسط رفیق محمدعارف عرفان برگردانی شده است.
-حد ما، به طور استثنایی و‌ ویژه شهامت و‌ بزرگی رفیق محمدقاسم آسمایی را در برخورد انقلابی شان و سرباز زدن شان از دستور های غیر اصولی برخورد با رفقای رهبری و غیر رهبری پسا کودتای ۱۸ و شخصی محوری دکنرنجیب به ویژه در باره‌ی شاد روان محمود بریالی را به عنوان یک روی‌داد ماندگار در این اساس‌نامه گنجانیده و به ایشان افتخار می‌داشته باشد.
– حد ما، این ویژ‌ه‌گی اختیاری را دارد تا گروه های دگر لازمی در چوکات گروه مرکزی، زمانی ایجاد ‌شوند که حزب تشخیص دهد، تعداد اصلی و پابند اعضای حزب از دو‌صد تا یک‌هزار نفر و بالاتر رسیده باشد.
– حد ما، دبیران و مسئولان گروه های مختلف استانی، شهری، شهرستانی و ده‌کده‌یی را با توجه به رشد ظرفیت پذیرش و تناسب بلندای کیفیت فعال اعضای خود تعیین می‌کند.
-حد ما، از اعضای خود تقاضای اجباری جلب و جذب به صفوف خود را نه داشته، ولی این کار به معنای آن نی‌ست که اعضا، سهمی در باروری پایه های ساختاری حزب شان نه گیرند.
-حد ما، جریده‌ی ویژه‌ برای نشرات خود زیر نام « حد ما » خواهد داشت که در اولین فرصت ممکن فعال خواهد شد.
-نشان‌واره‌ی حد ما، تا برگزاری اولین همایش در ۱۱ جدی سال روان در پایان اساس نامه است.
این اساس نامه قابلیت ویرایش و پیرایش را دارد منهای مواردی که ویژه گفته شده اند.
-حد ما سرود انترناسیونال جدیدی به اساس نیاز های جدید برای حزب ترتیب و تلاش می‌کند آن را با احزاب بازسازی شده‌ی برادر در سطح بین‌المللی نیز همه‌گانی سازد یا حد اقل شامل یای‌گانی های فرهنگی احزاب مشابه جهانی گردد.
-حد ما، کارت های عضویت اعضای خودش را به اساس همان کارت های گذشته، با نو نویسی های نیازمند زمان چاپ و‌ توزیع می‌کند. پرداخت هزینه‌ی چاپ، هم زمان توزیع کارت، از سوی عضو محترم و محترمه صورت می‌گیرد.
حد ما با نشر مسوده‌ی این اساس‌نامه، فهرست پیش‌نهادی خود برای کاندیدا سازی برخی رفقای گذشته‌ی رهبری را همه‌گانی ساخته و مشخص از ایشان دعوت می‌کند تا این رهبری را بپذیرند. عدم وابسته‌‌گی به نهاد های مماثل حزب شرط اساسی انتخاب رهبر جدید است.
-حد ما، تناسب‌های مکافات و مجازات را متکی به نیازهای جدید اعمال می‌کند. مکافات متناسب به ارزش کارکرده‌گی خارق‌العاده‌ی اعضا است. مجازات هم از توصیه‌ شروع می‌گردد و نهایی‌ترین مجازات اخراج از حزب است. در صورتی‌که جرم انجام شده خیانت ملی و وطنی و افشای اسرار حزب نه بوده باشد. در آن گاه، عضو مجرم افزون به اخراج از حزب به پی‌گردهای قانونی دولتی و کشور هم سپرده می‌شود.
-حد ما، مکلفیت های فرازمینی و خیالی برای اعضای خویش تعیین نه کرده و انتظار رعایت تمام اصول، دسپلین، نظم و اصلاح از خود و اصلاح نگری به دگر اعضای حزب را دارد. مگر در تمام حالات حفظ پرستیژ و حیثیت اعضا را یک اصل بدون برگشت می‌داند. هتک حرمت افراد جامعه توسط اعضای حزب و رفقای حزبی توسط یک عضو حزب تخلف صریح از موازین اخلاقی پنداشته شده،‌ در صورت مرتکب شدن عضوی به چنین جرم مشهود، اخراج بدون مصلحت عضو در دستورکار قرار می‌گیرد. موضوع حق‌العبدی برای جانب مقابل هم‌چنان حفظ است.
-حد ما،‌گروه های اولیه‌ی پنج نفری اساس و پایه‌ی ساختار عمومی خود می‌داند. این گروه‌ها در تمام بخش‌های سلسله‌دار مراتب ایجاد می‌گردند و صلاحیت های شان به تناسب رده های تشکیلاتی از سوی مراجع رهبری استانی، شهری و شهرستانی تایید یا رد می‌گردند. صلاحیت ساختاری گروه‌‌های استانی و شهری در ساختارهای پای‌گاهی است. ساختار های پای‌گاهی به مرکزیت استان های کابل، بلخ، هرات، ننگرهار، کندز، هرات و کندهار و پکتیا به میان می‌آیند که استان های هم‌جوار، از لحاظ تشکیلات را به یکی از آنان توأم می‌کند. شهر کابل یک گروه مستقل در صلاحیت استان است و دبیر گروه حزبی کابل مستقیم عضو دفتر سیاسی حزب می‌شود یا می‌باشد.
-حد ما، فعالیت های دایمی خود در خارج از کشور را سازمان‌دهی کرده و در فعالیت هایش‌ قوانین کشور های میزبان را هم رعایت کرده و اطمینان می‌دهد که منبع فساد و بی‌بندوباری در کشور ها نه شود.
-حد ما،‌ هیچ‌گونه امتیازی به نام رفیق حزبی، در زمان های داشتن یک اقتدار تنها یا اشتراکی برای عضو خود نه می‌دهد. مگر به اساس شایسته سالاری.
-حد ما هم‌چنان دفاع بسیار قاطعانه و ایستاده‌گی بر وزنه‌ی دفاع قانونی از هر عضو خود و حمایت خانه‌واده‌ی او دارد و‌ خواهد داشت.
-حد ما پای‌گاه های مردمی خود، دهقانان و دهقانان کم زمین و بی زمین، کارگران، دانش‌‌آموزان، دانش‌جویان، استادان، کارمندان دولت، مردمانِ با خرده پیشه های شخصی و یا پیشه های بزرگ کار آفرینی بدون حس تعلق جنسیت و قومیت را می‌داند.
-حد ما با نظرداشت ظلم بی‌حدی که نسبت به هم‌وطنان اهل هنود و غیرمسلمان افغانستان از سال ۱۳۷۱ تا کنون روا داشته شده است، یک کرسی رهبری دفتر مرکزی یعنی بیروی سیاسی حزب را راساً برای یک رفیق اهل هنود که عضویت حزب را داشته باشد، اختصاص می‌دهد. این عضو رهبری می‌تواند تا سطح رهبری حزب هم ارتقا کند. در رده های پایانی هم اعضای اهل هنود حزب، مانند سایر رفقا از امتیازات برابر برخوردارند.

مرام‌نامه‌ی حزب دموکراتیک <مادر> افغانستان برای این امور متعهد است:

⁃ مبارزه برای رهایی افغانستان از اشغال.
⁃ مساعد ساختن فضای آزاد اندیشی و آزاد گفتاری های سیاسی ‌‌و‌ ملی.
⁃ مبارزه برای ازمیان برداشتن جزیره های قومی، یک‌قوم خاص زیر نام کوچی. در این حالت، کوچی پشتون و‌خود پشتون پشتون است.
⁃ مبارزه برای تخلیه‌ی ناقلین پشتون از زمان عبدالرحمان تا کنون در شمال و مصادره‌ی تمام زمین های غصب شده‌ی اهالی بومی طی یک صد و پنجاه سال اخیر.
⁃ پشتون هایی که زمین های زراعتی یا جای‌داد های غیر منقول را به رضایت طرفین خریداری کرده و دارای اسناد عرفی و شرعی غیر قابل انکار باشند، غاصب شمرده نه شده، جای‌دادهای شان محفوظ است.
⁃ سعی و تلاش برای همه‌گانی سازی و رایگان آموزش و پرورش ‌و خدمات صحی سراسری.
⁃ خدمات صحی در کشور به صورت قطع خصوصی نه خواهد بود و در انحصار دولت است.
⁃ پذیرش دموکراسی بر پایه‌ی اصول دولت ملی دموکراتیک توسط مردم اختیاری و از سوی دولت ها یک اصل می‌باشند. این اختیار به هیچ وجهی قدرت ملاکان، خان‌ها، خواجه‌ها، سیدها، ملاها و‌ قدرت‌مندان زورگوی محلی را شامل نه می‌شود،
⁃ اولویت عمومی، حفظ جغرافیای افغانستان کنونی مطابق احکام اساس‌نامه‌ است.
⁃ حفظ تمامیت ارضی تنها در صورتی برای حزب ما ارزش دارد که ارزش های برابری تقسیم اراضی و نام‌‌گذاری های سراسری جفرافیایی و رسمی و دارایی افغانستان مطابق به دوره‌های خراسان زمین بوده باشند.
⁃ در غیر آن تجزیه گزینه‌ی اجباری و زهرنوشی برای حزب است. چون فدرالیسم در افغانستان درست مانند حکومت های جمهوری های کرزی و غنی خواهد بود و پشتون حرف اول را خواهد زد. دگر زمان حرف اول زدن پشتون ختم شده، اگر صد سال دگر هم توسط حامیان خارجی شان بالای مردم حاکم باشند. در این صورت توسل به مبارزات سیاسی و جبهه‌یی علنی و پارتی‌زانی تا زمان تجزیه اجرا خواهد شد.
⁃ نام‌گذاری مشترک خراسان افغانستان برای کشور یکی دیگر از پیمان ما با پشتون است.
⁃ عدالت اجتماعی ‌و منافع ملی، مبارزه با فساد، تا زمان تعیین سرنوشت نام و سیاست سیاسی افغانستان گفته های واهی اند، ما برای به دست آوردن آن تا مرز مبارزه‌‌ی قهر‌آمیز هم پیش‌می‌رویم.
⁃ خراسان- افغانستان هم اکنون میدان نبرد و تهدید تروریسم و خطری برای کشور ما و‌ شهروندان ما و‌ شهروندان جهان است. ما هیچ تضمینی برای صلح جهانی از اراضی کنونی افغانستان نه می‌بیند. برای از میان بردن این دل‌هره آمریکا و اروپا و انگلیس را زیر فشار می‌گیرد تا بساط مزدوران شان را از افغانستان برچینند. حالا مسئول هر اقدام از خاک افغانستان بر ضد منافع به ویژه منطقه و جهان از افغانستان، آمریکا و انگلیس و اروپاستند.
⁃ ما پاکستان را هرگز به حیث طرف منازعه‌ی افغانستان نه دانسته، بل ژاندارم انگلیس می‌دانیمش. هیچ بنای گفت‌ومان با پاکستان برای تصمیم‌گیری های کلان منطقه‌یی را حمایت نه می‌کنیم. مگر از حامیان او را.
⁃ سطح وابسته‌‌‌گی بازار و بازرگانی با پاکستان در هر شکلی که باشد باید یا متعادل گردد یا نابود شود.
⁃ چون جهان ملت خراسان افغانستان را نادیده گرفته و ملل عام آن همه از سیاسیون و نظامی های شان حمایت و تاکنون واکنش های اثرگذار برای رهایی افغانستان و مردم آن از شر تروریسم حاکم ساخته شده بر کشور را محکوم راستی و تعیین کننده نه کرده اند. لذا ما نه به صلح و نه به آرامش جهانی احترام نه داریم، تا زمانی که جهانیان درک کنند، ملت خراسان افغانستان هم انسان های هم‌ مانند آن ها و مستحق زیستن در صلح و‌ آرامش اند.
⁃ حزب ما سازمان جهانی ملل را هرگز مستقل نه می‌داند و هیچ باوری به آن نه دارد. در برخورد های فورمولیتی ناگزیری از آن یاد خواهد کرد. می‌داند که سازمان ملل یعنی آمریکا.
مرام‌نامه‌ی ما، منطبق به شرایط ام‌روزی کشور ما همین است. ما مرام‌نامه‌ی طویلی نه داریم که در صفحات نه گنجند و محتوایی غیر از رسمیات دروغین نه داشته باشد.
این ها پیش‌نویس های اساس و مرام نامه‌های حزب دموکراتیک <مادر> افغانستان است که با پیوست های آن پیش‌کش شما عزیزان گردید. لطفاً دیدگاه های تان را تا ۱۵ جدی سال روان، در نشانی، پیامک های برقی، فیس‌بوک و پیام‌گیر های من بفرستید. پیروز باشید.
محمدعثمان نجیب

په‌رست پیش‌نهادی ما برای رهبری حزب مادر افغانستان:
محترمه حمیرا شیرزاد.
محترمه شفیقه رزمنده.
محترمه دکترس نظیفه توخی.
محترمه نفیسه نبی.
محترمه عارفه ایماق.
محترمه شیرین نذیری ( نظیری ).
محترم برهان‌الدین غیاثی.
محترم سید اکرام پیگیر.
محترم یاسین صادقی.
محترم منان رزم‌مل.
محترم سلیمان کبیر نوری.
محترم دکتر سید احمد جهش
محترم سیدکاظم سید.
محترم محمدعالم جمال.
محترم عبدالوکیل کوچی
محترم محمدالله وطن‌دوست.

پیوست ها:
بیانیه‌‌ی اعلام حضور حزب.
نشان‌واره‌ی حزب.
برگردان مصاحبه‌ی شادروان ببرک کارمل از قلم رفیق محمد عارف عرفان.
په‌رست به کاندیدا های پیشنهادی ما برای رهبری حزب.

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. این سرزمین و این ملت به احزاب سیاسی که هر گاهی از این سوی وان سوی سر بر میاورند هیچ پیوندی با این ملت ندارند چون اکثر اعضای این احزاب روشنفکر وارد شده با ایده های وارده شده میباشند بیگانه با مردم خود هستند دیروز همین حزب در مقابل دین ایستاد و ذین را افیون توده ها گفت امروز دین را احترام میکنند دیروز به نام دین والی و جوالی را با کلوله های روسی بستند فکر نمبکنم که درد ملت با این احزاب ها دوا شوند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا