خبر و دیدگاه

ادامه‌ی بیانیه‌ی اساسی اعلام حضورِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان