خانه » خبر و دیدگاه » استبداد قومی طالب

استبداد قومی طالب

رسول پویان- شاعر با رسالت

 

بــرو طـالـب مــده آزار ما را

مکن ازقوم و دین بیزار ما را

شـده قهر طبیعت بر تـو نازل

مـده ای کینه جو اخطار ما را

ز یک سـو زلزله کشتار دارد

ز سویی می کشد تلـوار ما را

به پـا کـردی اسـتـبـداد قــومی

بـه نام دیـن کـنی کشتار ما را

هزاره ازبک وتاجیک محروم

به هرجا میکنی سنگسارما را

جفا بـر حق پشتون نیز کردی

شکستی وحدت وهنجار ما را

نظـام فـاسـد دیــروز و طالـب

عجب کـردند تار و مار ما را

وطن شـد تکه تکه در حـقیقت

بکـندنـد بـیــخِ اقــتــدارِ مـا را

تـو را طرح مدارس پرورانید

مکن تکـفیری با دسـتار ما را

الا مزدورِ جنگ سـرد دیروز

مکن با زور جنگ افزار مارا

به پاکستان و امریکا شدی بند

خبر کـن از هـمه اسـرار مارا

غنی و کرزی و طالب یار اند

به ناحـق می کنند اغیار ما را

فزایند جهل وتاریکی به کشور

بـبـنــدنـد روزن أنـــوارِ مـا را

دهان را بسته اند با زورِ خنجر

که سـازند بـرده و ابزار ما را

بریـدنـد نیم تـن را زن ستیزان

به دندان کرده اندخونشارما را

وطن را سوختند درقعر دوزخ

بـه جـای گل دادنـد خـار ما را

وطن را ساختند زندان وحشت

ددِ وحـشــی کـنــد افگار ما را

همگی نقـشـه هـای امریکا بود

فکـند در محبـس اشـرار ما را

نداری غیرظلم وقتل و وحشت

مترسـان طالـبک از دار ما را

شـدی از داخـل خـود متلاشـی

بـسـی آسـان کـردی کار ما را

جهان داندکه طالب بی ثباتست

مـده ای رفـتـنی هشـدار ما را

برایت نیست هـرگـز اعتمادی

بـه حـیله گر کـنی تیمار ما را

تـویی هـمراه فـاسـدان دیـروز

مکـن آزمــون اعـتـبـارِ مـا را

همه قول و قرارت پوچ  باشد

کسی نتوان کـنـد ماهـار ما را

نمـانـده هـیــچ جـای گفتگـویی

به زنجیر بسته یی گفتار ما را

هـمــاره مهـر تـاریـخ و تمـدن

کـند روشـن دل و افکار ما را

برای عدل و آزادی به رزمیم

که بـاشـد ایـن سـزاوار مـا را

۲۲/۶/۲۰۲۲

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com