خبر و دیدگاه

زبان ستیزی طالبان نشانهء نامسلمانی و تبارگرایی آنان