خبر و دیدگاه

نگاه اجمالی پیرامون آمار جمعیت افغانستان _ ادعای واقعی، اسطوره ای یا واهی !