خانه » خبر و دیدگاه » کج بنشین وراست بگو

کج بنشین وراست بگو

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

 

پیشگفتار

در سه سدۀ اخیر با پیدایی علم ، ورشد تکنیک وتولید ، نگرش خردگرایی
وعقلانیت ازجهان هستی ، خلقت وآفرینش در اروپا ، دورۀ نوزایی و
روشنگری وتجدد آغاز شد ؛ و این جهش بستر مناسبی را برای بروز
انقلابات فکری ، اصالحات مذهبی وپیشرفت صنعت و هنرمساعد گردانید .

دوام موضوع … کج-بنشین-راست-بگو

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com