خانه » خبر و دیدگاه » چگونه خراسان، افغانستان شد؟

چگونه خراسان، افغانستان شد؟

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

کسانی که در افغانستان زندگی می کنند، ھمه افغان یا افغانی نیستند، بلکه افغانستانی ا ند.
زیرا «افغان » نام یکی از چھار قوم بزرگ افغانستان (تاجیک، افغان/پشتون، ھزاره و اوزبیک و )
«افغانی » نام واحد پول آن کشور است.
در افغانستان «قوم اکثریت » وجود ندارد (جمعیت تاجیک ھا شاید حدود ٪۴٠ ، افغان ھا حدود ٪٣٠،
ھزاره ھا حدود ٪٢٠ و اوزبیک ھا حدود ٪١٠ باشد؛ چون ھیچ گونه سرشماری صورت نگرفته است)!
نام یکتعداد کشورھا مانند افغانستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و قزاقستان به نام یک قوم/تبار است، در
حالی که باشندگان آنھا متشکل از اقوام مختلف است!

 

دوام موضوع … چگونه خراسان، افغانستان شد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com