خانه » خبر و دیدگاه » کرونولوژی افغان ها در منابع تاریخی

کرونولوژی افغان ها در منابع تاریخی

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار
تا کنون صد ھا مقاله و کتاب در مطبوعات داخلی و خارجی در مورد افغان ھا و منشای
قومی-قبیلوی آنھا نگارش یافته است؛ اما اغلب این نوشته ھا و پژوھش ھا بی طرفانه،
ھمه جانبه (جامع) و کرونولوژیک (بر اساس گاھشماری تاریخی) نبوده اند. دلایل عمده
آن شاید از یک جانب عدم درک روش ھای علمی یا میتودولوژی پژوھش، عدم دسترسی
به منابع و از جانب دیگر تمایلات نویسندگان، شرایط فرمایش دھندگان یا تمویل کنندگان
و یا اوضاع سیاسی-اجتماعی کشور در مجموع بوده باشد.

 

دوام مقاله…کرونولوژی افغان ها

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com