خانه » خبر و دیدگاه » عرف حقوقی به فرنام سرچشمۀ (منبع) حقوق بین الملل

عرف حقوقی به فرنام سرچشمۀ (منبع) حقوق بین الملل

عید محمد عزیز پور- داک
عید محمد عزیز پور-داکتر حقوق بین الملل

رابطه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره همیشه میان دولتها همیشه موجود بوده است و تنظیم این
رابطه ها، در آغاز بر پِایۀ عرف نانوشته عملی می شده، بدون اینکه دولت ها دربارۀ آن روابط سندی
بنویسند یا پیمانی ببندند. عرف همانگونه که در حقوق داخلی، نخستین منبع حقوق بوده است، در
حقوق بین الملل نیز نخستین سرچشمۀ آن است.

دوام مطلب...عرف حقوقی به فرنام سرچشمۀ (منبع) حقوق بین الملل

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com