خانه » خبر و دیدگاه » اسرارالافاغنه ================= (نخستین اثر افغانی در باره منشای افغان ھا)

اسرارالافاغنه ================= (نخستین اثر افغانی در باره منشای افغان ھا)

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار مترجم
اسرارالافاغنه به اساس ادعای شماری از پژوھشگران افغان/پشتون توسط حسین بن صابر
بن خضر به زبان افغانی در سال ١۵٨٠ میلادی نگارش یافته است [١ .[قرار معلوم این
رساله ٣٢ صفحه دارد و از زبان افغانی/پشتو به زبان ھای پارسی و انگلیسی ترجمه شده
است. ترجمه اردوی این رساله در ٢٠٠٧ توسط سعود الحسن خان روھیله و ترجمه پشتوی
آن در ٢٠١۴ توسط داکتر محمد زیبر حسرت صورت گرفته است [٢.

 

باقی مضمون…اسرارالافاغنه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com