خانه » خبر و دیدگاه » کتاب “گزارش نھایی در باره افغانستان”

کتاب “گزارش نھایی در باره افغانستان”

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار مترجم

این رساله در سال ١٩١٠ توسط سید افتخارالدین نماینده برتانیه در دربار امیرحبیب الله
خان نوشته شده است. این گزارش شامل ده فصل و یازده ضمیمه است. فصل اول درباره
امیرحبیب الله، اقارب نزدیک او (برادران، خواھران، زنان، فرزندان)، اشخاص برجسته،
ویژگی ھای امیر و امتیازات سالانه اعضای قبیله او (محمدزی ھا) است. فصل دوم در
مورد سیاست خارجی امیر (مناسبات با پارس، روسه و برتانیه) و فصل سوم در مورد
سفر امیر به ھند و پذیرایی شاھانه از او در ھند است. فصل چھارم در باره نیروھای
نظامی افغانستان و فصل پنجم در باره اداره عمومی و معرفی نخستین مظاھر عصری
(موتر، برق، تیلفون، تلگراف، مکتب وغیره) در کشور است.

 

باقی موضوع …گزارش نهایی در باره افغانستان (۱) (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com