خانه » خبر و دیدگاه » تاریخ اغوانستان

تاریخ اغوانستان

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار مترجم پارسی
اغوانیا، اغبانیا یا البانیای قفقاز (یا اران منابع عربی) نام بخشی از مناطق کوھستانی قفقاز
(داغستان جنوبی و آذربایجان کنونی در شرق ارمنیا) در دوره پیش از اسلام بوده است
(نقشه ھای ١ و ٢ دیده شود). شاھان اغوان پیوند ھای نزدیکی با شاھان ایران و ارمنیا
داشتند. آنھا در جنگ ھای ساسانی-بیزانس گاھی در خدمت امپراتوری پارس بودند و
زمانی به بیزانس مالیه می دادند. موسی خورنی (موسیز خورناتسی) تاریخ نگار مشھور
ارمنی اواخر سده ۵ م می نگارد (تاریخ ارمنیان، تھران ١٣٨٠ ،کتاب دوم، بخش ٨:

جهت مطالعه کامل مضمون به لنک زیر کلک فرمائید:

تاریخ اغوانستان (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com