خانه » خبر و دیدگاه » انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

مرام اساسی این نوشته قبول یک رسالت میهنی ، وجدانی واخلاقی است.

با ُحسن نیت از تمام شهروندان وجوانان کشور، اعم ازازبیکها ، هزاره ها ، پشتونها وتاجیکها ، هندوها و سایراقلیتهای ساکن این
سرزمین آرزو برده می شود که بااحترام به مادروطن، صلح وهمزیستی مسالمت آمیز،
بخاطرارجگذاشتن به منافع مشترک ملی وبنام بازیابی عزت وافتخار کشور، همبسته شوید. ودرروند
مبارزات حق خواهی وتغییر، ابرازوجود نمائید وبا پایمردی واستواری این رژیم غیر مشروع ، وابسته
به بیگانگان را به نظام مشروع ومردم سالار تعویض نمائید وبا شعار :
بیــا تا گنـدم یک دانه باشیم ، بیا تاآب یک رودخانه باشیم ، را تا بلندای خودفرمانی ملی وتأمین
عدالت اجتماعی درکشورهمسو گام بگذارید .

جهت مطالعه کامل مضمون به لنک زیر کلک نمائید:

انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com